پژوهه دانلود: پایان نامه بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم - پژوهه
دانلود: پایان نامه بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم
موضوع: بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم
نوع فایل: پایان نامه
رشته: حسابداری
فرمت: WORD و قابل ویرایش
تعداد صفحات: ۱۵۵

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: کلیات ۲
۱-۱ مقدمه ۳
۲-۱ بیان مساله ۸
۳-۱ انگیزه‌های انتخاب موضوع تحقیق ۹
۴-۱ اهداف تحقیق ۱۰
۵-۱ اهمیت موضوع تحقیق ۱۰
۶-۱ سوالات اصلی تحقیق ۱۱
۷-۱ فرضیه‌های تحقیق ۱۱
۸-۱ نوآوری تحقیق ۱۱
۹-۱ تعاریف عملیاتی ۱۲
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۴
قسمت اول: مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و انواع سیستم‌های حسابداری ۱۵
۱-۲ حسابداری بهای تمام شده ۱۵
۲-۲ اهمیت بهای تمام شده و اقلام تشکیل دهنده آن ۱۵
۳-۲ نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری ۱۶
۴-۲ بخششهای سیستم حسابداری بهای تمام شده ۱۷
۵-۲ عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده ۱۸
۶-۲ ماهیت حسابداری بهای تمام شده ۲۰
۷-۲ عناصر تشکیل دهنده بهای تمام شده ۲۲
۸-۲ سیستمهای هزینه‌یابی ۲۳
۹-۲ سیستمهای هزینه‌یابی سنتی ۲۳
۱۰-۲ سیستمهای هزینه‌یابی سفارش کار ۲۷
۱۱-۲ سیستمهای هزینه‌یابی مرحله‌ای ۲۸
۱۲-۲ هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی ۳۳
۱۳-۲ هزینه‌یابی بر مبنای هدف ۴۹
قسمت دوم: هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC و انواع سیستم‌های هزینه یابی برمبنای فعالیت۵۵
۱۴-۲ مقدمه ۵۵
۱۵-۲ نقش و اهمیت هزینه سربار در تولید ۵۷
۱۶-۲ حسابداری مدیریت ۵۷
۱۷-۲ رویکردهای حسابداری مدیریت ۵۸
۱۸-۲ هدفهای حسابداری مدیریت ۵۸
۱۹-۲ تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی ۶۰
۲۰-۲ روابط بین حسابداری مالی، سیستم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت ۶۱
۲۱-۲ طبقه‌بندی هزینه‌ها ۶۲
۲۲-۲ هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) 63
۲۳-۲ کاربرد استفاده از سیستم ABC 78
۲۴-۲ مناسب‌ترین زمان کاربرد سیستم ABC 81
۲۵-۲ سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی ۸۲
۲۶-۲ مدیریت بر مبنای فعالیت ۸۳
۲۷-۲ نسل‌های هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ۸۹
۲۸-۲ هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت بر مبنای زمان ۹۴
۲۹-۲ قیمت‌گذاری برمبنای فعالیت
۳۰-۲ بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت
قسمت سوم: ویژگی‌های صنایع آلومینیوم و کاربرد هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ۹۷
۲۹-۲ مشخصات قلمرو تحقیق ۹۷
۳۰-۲ شمای ارتباطی سیستم بهای تمام شده با سایر سیستمهای اطلاعاتی ۱۰۳
۳۱-۲ فرآیند تولید در شرکت ۱۰۴
۳۲-۲ مراحل تولید ۱۰۵
۳۳-۲ پروسه تولید ۱۰۶
۳۴-۲ روش محاسبه بهای تمام شده ۱۰۹
۳۵-۲ بهای تمام شده محصولات در سال ۱۳۸۳ ۱۱۵
۳۶-۲ طراحی و پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ۱۱۷
۳۷-۲ مقایسه پیاده‌سازی و نصب ۱۱۸
۳۸-۲ تعیین فعالیتها ۱۲۱
۳۹-۲ تعیین محرکهای فعالیت ۱۲۱
۴۰-۲ تخصیص هزینه‌ها ۱۲۳
۴۱-۲ مقایسه هزینه سربار محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC 124
۴۲-۲ مقایسه بهای تمام شده محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC 124
قسمت چهارم: تحقیقات انجام شده ۱۲۵
۴۳-۲ پیشینه تحقیق ۱۲۵
فصل سوم: متدولوژی تحقیق ۱۳۳
۱-۳ مقدمه ۱۳۴
۲-۳ روش تحقیق ۱۳۴
۳-۳ ابزار تحقیق ۱۳۵
۴-۳ فرضیه‌های تحقیق ۱۳۵
۵-۳ قلمرو تحقیق ۱۳۵
۶-۳ داده‌های تحقیق ۱۳۶
۷-۳ متغیرهای تحقیق ۱۳۷
۸-۳ روش جمع‌آوری داده‌ها ۱۳۶
۹-۳ روش تحلیل داده‌ها ۱۳۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق ۱۳۸
۱-۴ مقدمه ۱۳۹
۲-۴ آزمون فرضیه‌ها ۱۳۹
۳-۴ فرضیه اصلی اول ۱۳۹
۴-۴ فرضیه اصلی دوم ۱۴۲
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۴۵
۱-۵ نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۴۶
۲-۵ نتیجه‌گیری کلی ۱۴۶
۳-۵ پیشنهادات حاصل از تحقیق ۱۴۷
۴-۵ سایر پیشنهادات ۱۴۸
۵-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آینده ۱۴۸
۶-۵ محدودیتهای تحقیق ۱۴۷
پیوست ۱۴۹
منابع و مأخذ ۱۵۰
چکیده انگلیسی ۱۵۳
چکیده:
سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یکی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن کارخانه و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در کارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.
همانطور که از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی سال مالی ۸۳-۸۴ شرکت مذکور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر شرکت و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً ۱۳ فعالیت را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرکهای هزینه هرکدام از این فعالیتها را انتخاب کرده است.
نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، که استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلکه باعث می‌گردد که مدیران داخلی شرکتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و کنترل تولید تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و شرکت را در کسب سود یاری نمایند.

۱-۱ مقدمه:
تغيير و تحولات ايجاد شده در شرايط دروني و بيروني كاركرد بنگاههاي اقتصادي و سازمانها و تاثير عواملي نظير تشديد روند رقابت، اهميت يافتن، اعمال مديريت فعاليتها و حياتي بودن پاسخگوئي به نياز مشتريان از طريق تلفيق مناسب كيفيت و سود مورد انتظار، مسئوليت و نقش سيستمهاي هزينه‌يابي را بطور ريشه‌اي دگرگون كرده است.
نتيجه مطالعات و تحقيقات انجام شده چنين نشان مي‌دهد كه هر دو گروه تهيه كنندگان و استفاده كنندگان از اطلاعات مربوط به بهاي تمام شده محصولات، از سيستمهاي فعلي هزينه‌يابي ناراضي بوده و روش تخصيص هزينه‌هاي سربار كارخانه به محصولات نيز به نحوي موثر در ايجاد اين نارضايتي مديران موثر است. بهرحال، اغلب مديران توجه دارند، كه برآورد و پيش‌بيني هزينه‌هاي بلندمدت شامل تخصيص هزينه‌هاي سربار به بهاي تمام شده محصولات، عمل مفيد و قابل قبولي است كه مي‌تواند انجام دهند.
سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت، نتيجه تلاش حسابداران مديريت، براي فراهم نمودن نيازهاي جديد اطلاعاتي در عصر اطلاعات و شناخت فعاليتهاي داراي ارزش افزوده و به تبع آن حذف فعاليتهاي بي‌ارزش و همچنين افزايش دقت هزينه‌يابي است. اين سيستم علاوه بر اندازه‌گيري صحيح بهاي تمام شده، قادر به ارائة اطلاعات مفيدي در مورد عملكرد فرآيندهاي كسب و كار سازمان است.
فراهم نمودن اطلاعات غير مالي فعاليتها در كنار اطلاعات مالي موجب شده است كه سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت به عنوان ابزار قدرتمندي در جهت بهبود كسب و كار سازمانها مورد استفاده قرار گيرد. اين سيستم بعلت دارا بودن مزايايي مانند: توانائي تمركز بر مشتريان، شناخت فرصتها، استقرار اقتصادي و تشويق اصلاحات قادر است بسياري از نيازهاي شركتهاي رده جهاني را به لحاظ تقويت موقعيت رقابتي، دستيابي به خشنودي پايدار مشتريان و كسب سود مورد انتظار برآورده كند.
هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) ادعا مي‌كند محصولات و خدمات توليد شده، مستقيما مصرف كننده منابع نيست، بلكه مصرف كننده فعاليتهاست. از اين نظر هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت، سيستم تسهيم هزينه بر مبناي رسيدگي و تحقيق است، به نحوي كه از طريق تجزيه و تحليل واحد اقتصادي و فرآيندهاي مورد عمل، محركهاي هزينه شناسايي مي‌شود.
ضرورت انجام تحقيق بكارگيري سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت، نيازمند وجوه شرايط بخصوصي است كه اين شرايط تحت عناوين زير قابل طبقه‌بندي است:
۱ـ شيوه كسب و كار انتخاب شده توسط مديريت سازمانها و آگاهي آنها از مزاياي ABC (Activity Based Costing) در جهت جوابگوئي به نيازهاي اطلاعاتي منتج از اين انتخاب.
۲ـ وجود داده‌هاي مورد نياز جهت طراحي و استقرار سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در درون سازمان بعلت فقدان شناخت كافي از وجود شرايط لازم براي بكارگيري سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در شركتهاي مورد آزمون و همچنين عدم وجود يك الگوي مناسب جهت طراحي سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در ايران.
توسعه اقتصادي يكي از اهداف اصلي كشورهاي در حال توسعه، منجمله كشور ما ايران مي‌باشد.
توسعه پايدار به رشد و بالندگي صنايع كشور وابسته است، و كشور ما نيز در عرصه جهاني جايگاهي بزرگ دارد و براي حفظ اين جايگاه نياز به اطلاعات روز جهان براي رقابت در جامعه جهاني دارد و هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت نياز روز جامعه صنعتي ايران و جهان براي كاهش و مديريت هزينه‌ها مي‌باشد كه مي‌بايستي تلاش زيادي براي تفهيم و بكارگيري آن در صنعت كشورمان انجام شود.
از آنجا كه هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت مي‌تواند اطلاعات صحيح تري در خصوص هزينه‌هاي محصول ارائه دهد، طي سالهاي اخير توجه زيادي را به خود جلب كرده است. از ديدگاه حسابداري صنعتي، هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت را مي‌توان بسط تكامل يافته‌اي از روش تخصيص دو مرحله‌اي هزينه تلقي كرد كه شالودة سيستمهاي نوين حسابداري بهاي تمام شده است. در مرحله اول اين روش، هزينه‌هاي غير مستقيم منابع به مخازن هزينه تخصيص مي‌يابد و در مرحله دوم، هزينه‌هاي انباشته شده در مراكز هزينه به محصولات تخصيص داده مي‌شود. تخصيص طبق مرحله اول معمولا براي ارزيابي عملكرد مدير مسئول مركز هزينه و تخصيص طبق مرحله دوم براي تعيين بهاي تمام شده محصولات بكار مي‌رود.
در واقع جهت تعيين تخصيص هزينه‌ي توليدي به موجودي‌ها و نيز به منظور دستيابي به سودآوري بلندمدت، سيستم‌ها بايد اهداف كنترلي و برنامه‌ريزي را نيز تامين نمايند و از آنجائيكه ساختار هزينه‌ها و توليدات بسياري از شركتها در سالهاي آخر تغيير يافته است به طوريكه دستمزد كه بخش اعظم هزينه‌هاي توليدي را به خود اختصاص مي‌‌داد امروزه بخش اندكي از هزينه توليد را تشكيل مي‌دهد و در مقابل سربار توليد بخش عمده هزينه‌هاي توليدي را دربر گرفته است. (سعد محمدي ۱۳۸۰)
در بسياري از موارد هزينه‌هاي سربار با تعداد فعاليتهاي مربوط به يك محصول رابطه دارد نه با مقدار واحدهاي توليد شده از محصول به عنوان مثال يك شركت توليدي را درنظر بگيريد كه ۲ محصول مشابه توليد مي‌كند. محصول اول از ۱۰ قطعه تشكيل شده است در حالي كه محصول دوم از يكصد قطعه تشكيل شده است. هر قطعه قبل از نصب بايد معاينه و بازديد شود بنابراين مشخص است كه تحويل و دريافت يكصد قطعه در مقايسه با ده قطعه نياز به فعاليت بيشتري دارد. در صورتي كه همين هزينه در روش سنتي براساس مباني جذب سربار هر محصول به طور كلي به محصولات تخصيص مي‌يابد. بنابراين ضرورت بكارگيري روش هزينه‌يابي جديدي كه بتواند نحوه وقوع هزينه هاي سربار را در شركت نشان دهد احساس مي‌شود. اين نگرش نسبت به وقوع هزينه‌ها را مديريت برمبناي فعاليت (Activity Based Managment) مي‌گويند كه به معني استفاده از سيستم حسابداري برمبناي فعاليت مي‌باشد. در اين سيستم بر فعاليت‌ها به عنوان موضوع اساسي هزينه‌ها (مولد اساسي هزينه‌ها) تأكيد شده است. (سعد محمدي ۱۳۸۰)
براساس اين سيستم هزينه مقادير توليد براساس جمع هزينه‌هاي فعاليت‌هاي صرف شده براي آن بدست مي‌آيد. ويژگي اين سيستم اين است كه هزينه‌ها با توجه به مناسبت‌هاي مهمي كه در طي زمان رخ مي‌دهد اندازه‌گيري و رديابي مي‌شود و فعاليت به معني روش يا فرآيندي كه موجب انجام كار مي‌شود تعريف مي‌گردد.
هزينه يابي برمبناي فعاليت‌ها مبتني بر اين مفهوم است كه «منابع به مصرف فعاليت‌ها مي‌رسند و فعاليت‌ها صرف توليد محصولات مي‌گردند.»
برخلاف روش سنتي حسابداري كه از يك نرخ كلي جذب سربار استفاده مي‌شود و يا گاهاً نرخ‌هاي جداگانه براي هر دايره استفاده مي‌شود، در اين سيستم (ABC) براي هر فعاليت يك مبناي جداگانه به عنوان مولد اساسي هزينه‌ها تعيين، و براساس آن يك نرخ جداگانه نيز محاسبه مي‌گردد. هر فعاليت تنها يك مولد هزينه دارد. (سعد محمدي ۱۳۸۰)
عوامل موثر بر انتخاب مولد هزينه:
الف ـ درجه همبستگي بين هزينه‌ها و آن رويداد با مبنا
ب ـ فزوني منافع بر مخارج به كارگيري مولد هزينه به عنوان مبنا (Measurement Cost)
ج ـ اثرات رفتاري كه در تصميم‌گيري و يا تعيين قيمت‌ها و.‌.. دارد (Behavioral Effects)
مناسبت استفاده از ABC به قضاوت‌هاي مديريت بستگي دارد و ABC بجاي تمركز بر استفاده‌كنندگان از سيستم حسابداري بر قابليت‌هاي سيستم تمركز مي‌نمايد. شركت‌هايي كه داراي خصوصيات ذيل هستند به كارگيري ABC برايشان بيشتر مفيد است.
۱ـ هزينه‌هاي سربار بالايي دارند.
۲ـ تنوع فعاليت دارند.
۳ـ تنوع محصولات دارند.
۴ـ تغييرات مستمر در فعاليت‌ها دارند بدون اينكه سيستم حسابداري تغيير يافته باشد.
۵ـ تكنولوژي پيشرفته دارند.
همچنين با توجه به موضوعات مشروح قبل، بديهي است كه هرگاه شركت از سيستم هزينه‌يابي سفارش كار استفاده نمايد، به علت تنوع محصولات و سفارشات نسبت به سيستم هزينه‌يابي مرحله‌اي، استفاده از سيستم ABC كارآمدتر خواهد بود و همچنين در شركت‌هايي كه تنوع محصول ندارند، سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) زماني نقش خود را به عنوان يك ابزار كارا ايفا مي‌نمايد كه مديريت تصميم بگيرد خط توليد خود را عوض نمايد و يا بخواهد محصول فعلي خود را بهبود كيفي و تكامل ببخشد. در اين صورت ABC با مقايسه بين كشش بازار و قيمت هاي فروش محصول تكامل يافته و هزينه‌هاي آن مديريت را در تصميم‌گيري ياري مي‌نمايد. (سعد محمدي ۱۳۸۰)
به طور خلاصه، مزاياي ABC را مي توان به صورت زير ذكر نمود:
الف ـ كمك در قيمت‌گذاري بهتر محصولات براي فروش
ب ـ كاهش هزينه فعاليت‌هايي كه هزينه بالايي دارند.
ج ـ احتمال حذف محصولاتي كه بهاي تمام شده آنها بالاست.
(كسري سعد محمدي ـ دانش حسابرسي ـ سال دوم ـ شماره ۱ ـ تابستان ۱۳۸۰)
در اين پژوهش سعي شده افزون‌ بر تشريح چارچوب نظري، اين مدل را بررسي و شرايط لازم را براي بكارگيري آن در جامعه آماري مورد آزمون قرار دهد و الگوي مناسبي جهت طراحي صحيح آن ارائه گردد.
۱-۲-بيان مساله:
در توسعه پايدار اقتصادي، ايجاد نظامهاي صنعتي، رونق هر چه بيشتر بانكداري، بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسيه و استفاده از عوامل متعدد در توليد، موجب شد كه يك تخصص به تنهايي نتواند امور يك موسسه بزرگ را اداره نمايد و اين امر نياز به سيستم حسابداري كاملتري را افزايش داد. همزمان و همراه با تحول و تكامل ابزارها و شيوه‌هاي توليد، در سالهاي بعدي روشها و شيوه‌هاي هزينه‌يابي پيشرفته‌اي ابداع و بكار گرفته شده كه هزينه عمليات را بدرستي شناسائي، اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي نموده و بدين ترتيب بهاي تمام شده محصولات و خدمات را با دقتي قابل قبول تر تعيين كند.
اطلاعاتي كه توسط حسابداران صنعتي فراهم شده،مديران موسسات را قادر مي‌سازد كه عمليات مختلف و هزينه‌ها را كنترل، عملكرد مديران اجرايي و سرپرستان فعاليت‌هاي مختلف را بدرستي ارزيابي و برنامه‌هاي آتي فعاليتهاي توليدي موسسه را با دقت بيشتر تهيه نمايد.(مصطفي علي مددي، ۱۳۸۲)
حسابداري بهاي تمام شده را مي‌توان به عنوان بازوي مديريت جهت برنامه‌ريزي و كنترل عمليات و فعاليتهاي اقتصادي سازمان تلقي نمود. در حقيقت اطلاعات بهاي تمام شده، مديريت را به ابزاري جهت برنامه‌ريزي، كنترل و ارزيابي عمليات مجهز مي‌نمايد. اين اطلاعات در مرحله كنترل به ارزيابي نتايج و بازدهي ناشي از فعاليتهاي گذشته و در مرحله برنامه ريزي جهت بودجه نمودن هزينه‌هاي آتي يا پيش‌بيني هزينه‌هاي مربوط به مواد، حقوق و دستمزد و ساير هزينه‌هاي توليد، مديريت را ياري مي‌دهند.
سيستم حسابداري صنعتي در ايران علي‌رغم گذشت بيش از ۵۰ سال از ورود حسابداري به شكل امروزي تا به حال نتوانسته است در صنايع، استقرار يابد. و اين مساله به حدي است كه شركتها براي محاسبه بهاي تمام شده از نرخ يگانه‌اي استفاده مي‌نمايد و با توجه به اين كه تصميم‌گيران نياز به اطلاعات مربوط و با اهميت جهت تصميم‌گيري در خصوص تعيين قيمت فروش محصولات خود دارند، بررسي و تحقيق در حوزه حسابداري مديريت يا تاكيد بر روشهاي هزينه‌يابي مي‌تواند اطلاعات سودمند و مربوط‌تري جهت تصميم‌گيري فراهم نمايد.
وجود هزينه‌هاي سربار و تاثير آن بر بهاي تمام شده و در نهايت اتخاذ تصميم در خصوص مهمترين موضوعات فرا روي مديران از جمله موارد با اهميتي است كه ضرورت پژوهش حاضر را فراهم نموده است. فراهم نمودن شواهد لازم جهت پاسخ به سوالات اصلي تحقيق از مهمترين اهداف پژوهش حاضر است. به طوري كه بتوان بر پاية آن تاثير اطلاعات فراهم شده به روش سنتي و روش ABC بر سودآوري قيمت هر سهم و قيمت معاملاتي سهام موثر باشد.
منابع و مأخذ:
الف ـ فارسي
۱- آبنوس، سورن – ۱۳۷۵ – حسابداري صنعتي – جلد اول – انتشارات همراه
۲- افخمي ـ سعيد ـ هزينه‌يابي براساس فعاليتها ـ مجله حسابدار ـ شماره ۱۱۸ ـ اسفند ۷۵
۳- اقبالي ـ ناصر ـ ارزيابي برمبناي فعاليت و تائيد آن بر افزايش بهره‌وري ـ مطالعه موردي كارخانه قند ياسوج – پايان‌نامه كارشناسي ارشد ۸۱ دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات
۴- انجمن حسابداران رسمي (AICPA) – هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت – ترجمه دكتر احمد عزيزي – انتشارات سازمان حسابرسي – دي ماه ۱۳۷۹ – نشريه ۱۴۰
۵- برزيده – فرخ و شريعتمداري – اصول حسابداري ۳- انتشارات مؤسسه فرهنگي زند
۶- ترجمه نويسي و ديگران – حسابداري صنعتي – برنامه ريزي و كنترل – جلد اول – انتشارات سازمان حسابرسي – ۱۳۸۱- نشريه ۳۶
۷- جليليان ، اميد – ارزيابي سيستم ABC و مقايسه آن با سيستم سنتي و تاثير آن بر متغيرهاي مالي (كارخانه قند بيستون) – پايان‌نامه كارشناسي ارشد – دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات – سال ۱۳۸۳)
۸- سجادي‌نژاد – حسن – اصول هزينه‌يابي و روشهاي حسابداري صنعتي جلد اول – انتشارات سازمان حسابرسي ۱۳۸۰ – نشريه ۷۷
۹- سجادي‌نژاد – حسن – اصول هزينه‌يابي و روشهاي حسابداري صنعتي جلد اول – انتشارات سازمان حسابرسي ۱۳۸۱ – نشريه ۱۰۹
۱۰- سعد محمدي ، كسري – هزينه‌يابي برمبناي فعاليت – فصلنامه دانش حسابرسي – سال اول – دوره جديد ‌- شماره ۱ – تابستان ۱۳۸۰
۱۱- شباهنگ – رضا – حسابداري مديريت – انتشارات سازمان حسابرسي – بهمن ۱۳۷۸ – نشريه ۱۳۱
۱۲- شباهنگ – رضا و عالي‌ور – حسابداري صنعتي – برنامه‌ريزي و كنترل – جلد سوم – انتشارات سازمان حسابرسي – ۱۳۸۲ – نشريه ۸۲
۱۳- طالبي، قدرت‌اله ـ جزوة آموزشي هزينه‌يابي برمبناي فعاليت ـ موسسه بهسازي صنايع ـ مرداد ماه ۱۳۸۲
۱۴- عالي‌ور ، عزيز ـ آشنايي با برخي مفاهيم اساسي حسابداري مديريت ـ مجله حسابرس شماره ۴و۵ ـ پائيز و زمستان ۱۳۷۸
۱۵- عالي ور – عزيز – حسابداري صنعتي جلد اول – انتشارات سازمان حسابرسي – نشريه ۱۵۸
۱۶- فرتوك‌زاده ، حميدرضا – هزينه‌يابي مبتني بر فعاليت برمبناي زمان – مجله گزيده مديريت – شماره ۴۴ – بهمن ۱۳۸۳
۱۷- مدرس احمد – عزيزي – احمد – چاپ دوم ۱۳۸۱ – هزينه‌يابي برمبناي فعاليت – سازمان حسابرسي
۱۸- نمازي – محمد – بررسي سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت در حسابداري مديريت و ملاحظات رفتاري آن – بررسي حسابداري و حسابرسي – سال هفتم – شماره ۲۶ و ۲۷ (زمستان و بهار ۱۳۷۸)
۱۹- نوروش – ايرج – حسابداري بهاي تمام شده ۱ – انتشارات كتاب نو – چاپ اول ۱۳۸۳
۲۰- هامپتون – مديريت مالي جلد اول – ترجمه دكتر حميدرضا وكيلي فرد – انتشارات علمي فوج
۲۱- هومن – احمد – حسابداري صنعتي جلد اول – انتشارات نقش جهان – ۱۳۸۱
۲۲- هومن – احمد – حسابداري صنعتي جلد دوم – انتشارات نقش جهان – ۱۳۷۸
۲۳- هومن – احمد – حسابداري صنعتي جلد اول – انتشارات مهربان نشر – ۱۳۸۱
ب ـ انگليسي
۱- ADAM S. MAIGA – Extent of ABC use and its Consequences – University of Wisconsin Milwaukee – 2005
۲- BIRENDRA MISHRA AND IGOR VAYSMAN- Cost-system and Incentives – Traditional vs. Activity – Based Costing – Journal of Accounting Research – 3 December 2001 Printed in U.S.A – University of Texas
۳- CARLOS YORGHI KHOURY – the Activity Based Cost System ABC as a strategic Tool: An Empirical Test – Universidade Federal da Bahia – 2004
۴- CARSTEN HOMBURG – A Note on optimal cost Driver Selection in ABC- university of Mannheim – Management Accounting Research, Vol.12, No 2, 2001
۵- C.D. MECIMORE AND A.T.BELL- Activity Based Costing – Managment Accounting – Jan 1995
۶- Don R.HANSEN – MARYANNE M. MOWEN- Cost managment oklahoma state university – 2003
۷- HOHN L.DALY – Activity Based Pricing – AB.Pricing for competitive advantag – 2001.
۸- ROBERT S. KAPLAN – STEVEN R. ANDERSON – Time Driven Activity Based Costing – Harvard Business School – 2005
۹- SANDRA COHEN – GEORGE VENIERIS – EFROSINI KALMENAKI – ABC: Adopters, Supporters, Deniers and Unawares – Athens University of Economics and Business – Department of Accounting and Finance
۱۰- TROND BJORNENAK – Diffusion and Accounting: the Case of ABC in Norway – Norwegian School of Economics & Business Administration – Managment Accounting Research, Vol 8, No 1, March 1997

این تنها بخشی از فایل است که بعنوان نمونه آمده است.

مشخصات فایل: بصورت WORD و قابل ویرایش + بدون لوگو و آرم، آماده استفاده

قیمت: ۱۰٫۰۰۰ تومان

 

✍سیستم خرید خودکار بوده و بلافاصله پس از پرداخت فایل قابل دریافت است.
✍سایت پژوهه متصل به تمامی بانک های عضو شبکه شتاب بوده و پرداخت با تمامی کارت های بانکی امکانپذیر است.
✍پشتیبانی سایت کمتر از ۳ ساعت پاسخگوی شما خواهد بود.
✍پس از خرید؛ لینک دانلود به شما نمایش داده خواهد شد، علاوه بر آن، لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد تا در صورت نیاز، مجدد بتوانید دانلود نمایید.
خرید و دانلود فایل ⬇️⬇️⬇️⬇️