پژوهه Desk Rejection چیست؟ - پژوهه
Desk Rejection چیست؟

وقتی که مقاله مان را به مجله ای ارسال می کنیم، اول از همه این مقاله توسط سردبیر مجله مورد بررسی قرار می گیرد. سردبیر دو مساله مهم را چک می کند: ۱) آیا مقاله به موضوعات مورد توجه مجله مرتبط است؟ ۲) آیا مقاله از حداقل های کیفیتی لازم برای بررسی شدن توسط داورها برخوردارد است؟ اگر پاسخ هر کدام از این سوالات منفی باشد، مقاله ما توسط سردبیر مردود می شود و اصلا به فرآیند داوری وارد نمی شود. در این حالت اصطلاحا گفته می شود که مقاله ما همان روی میز سردبیر مردود شده است یا اصطلاحات Desk Reject شده است. در این حالت، معمولا سردبیر دلیل مردود شدن را به ما بیان می کند.