پژوهه » تربیت بدنی
بانک موضوعات پایان نامه رشته تربیت بدنی-کلیه گرایش ها

تربیت بدنی- مدیریت و برنامه ریزی   معیارهای انتخاب مربیان تیمهای ملی در چند ورزش گروهی – ارایه الگو نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی با تاکید بر فعالیتهای ورزشی – ارائه الگو تعیین الگوهای رفتاری (A وB) مدیران آموزشی و اجرایی تربیت بدنی دانشگاهها و ارتباط آن با موفقیت شغلی و منتخبی […]