پژوهه مواد و روش ها در مقاله علمی(Material and Methods) - پژوهه
مواد و روش ها در مقاله علمی(Material and Methods)

?این بخش معمولا به زبان گذشته و فعل مجهول نوشته می شود. در این قسمت بایستی توصیف جامع و کاملی از چگونگی انجام کار ارائه شود. از جمله بیماران یا موردها، تعداد نمونه ها، روش نمونه گیری، طرح معامله، معیارهای ورود و خروج از مطالعه بیماران یا به طور کلی نمونه ها، نوع درمان یا مداخله، ابزارهای اندازه گیری، شیوه جمع آوری داده ها، متغیرهای مورد اندازی گیری و …

روش نوشتن باید به گونه ای باشد تا دیگران بتوانند از آن استفاده کنند و در صورت نیاز آن را تکرار کنند. لازم است که این بخش به وضوح بیان شود و نهایت دقت در نگارش آن به کار گرفته شود تا داوران و خوانندگان به اهمیت و اعتبار یافته ها و نتیجه گیری آن پی ببرند.

در این بخش بایستی نحوه ورود افراد یا نمونه ها در مطالعه و اصول اخلاقی طرح توضیح داده شود. همچنین روش های آماری استفاده شده برای تحلیل داده ها، شیوه محاسبه متغیرها و نرم افزارهای آماری استفاده شده نیز ذکر شوند. اگر روش های استفاده شده اقتباس از مقالات منتشر شده باشند، ضمن ذکر منابع، خلاصه ای از آن نیاز است بیان شود.