پژوهه موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق خصوصی - پژوهه
موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق خصوصی

فرزند خواندگی با عنایت به قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد پرست

 

شرکت  های خارجی در حقوق ایران  PHD

 

ساختار حقوقی شرکتهای فراملی در ایران

 

شرایط وموانع اجرای مفاد اسناد رسمی

 

مسئولیت مدنی کارفرما، موضوع ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی

 

شرایط نا مشروع مندرج در ضمن عقد

 

تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق ایران

 

تبدیل تعهد

 

تطبیق UCP 500 با UCP 600 و تحلیل بار حقوقی موارد اختلافی

 

شهادت در دعاوی حقوقی

 

مالکیت به نحو اشاعه

 

روابط حقوقی طرحهای اعتبار اسنادی

 

ایفاء ناروا

 

مکتب های تفسیری در حقوق با تاکید بر هرمنوتیک حقوقی PHD

 

شرط وجه التزام در حقوق ایران

 

بررسی روابط حقوقی اطراف عقد بیمه

 

جنبه های حقوقی انتقال تکنولوژی

 

حمایت حقوقی ازمولفین برنامه های کامپیوتری

 

حسن نیت در قرار دادها

 

بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی با توجه به کنوانسیون بین المللی جاده ای

 

بررسی و تحلیل دعوی” شرکت آموکو اینترنشنال فاینس کورپوریشین” در دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده

 

مقایسه حق عینی و حق دینی

 

تحدید مسئولیت تخلف از انجام تعهد

 

اسناد کتبی به عنوان یکی از وسایل دعوا

 

جبران ضررو زیان در الزامات خارج از قرارداد در حقوق ایران و تطبیقی

 

نقش حقوق نرم در تعیین مفاد قراردادهای تجاری بین المللی

 

اثر تقصیر زیان دیده در مسئولیت مدنی

 

آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با موسسات مالی PHD

 

دارا شدن غیر عادلانه

 

دستور موقت

 

خیار تعذر تسلیم

 

شرکتهای تعاونی

 

ماهیت حقوق تسلیم مبیع در بیع کلی

 

تصرف در مال توقیف شده

 

صلح دعوی

 

حق حبس در بیع

 

مسئولیت ناشی از عمل دیگران در حقوق فرانسه و ایران

 

قوه قاهره در حقوق ایران

 

حقوق تبلیغات تجاری

 

بازداشت سهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری

 

ایفای عین تعهد در حقوق ایران ومقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی

 

بررسی تطبیقی موارد مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در ایران و آمریکا

 

اجرای آرای داوری خارجی ابطال شده در کشور محل صدور

 

قرار داد انتقال مالکیت زمانی                (  Time share)

 

نقش تعیین مدت در قرار دادها

 

حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در فضای تبادل اطلاعات  PHD

 

ماهیت حقوقی قبول

 

بررسی تطبیقی آثار حقوقی عدم پرداخت ثمن

 

معناشناسی گزاره های حقوقی

 

مبانی موجهه مالکیت معنوی

 

ضمانت نامه های بانکی در آراء دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده

 

رژیم  مالی ازدواج در حقوق انگلیس

 

اصول دادرسی منصفانه مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کامن لا) PHD

 

بررسی تطبیقی تئوری عدم پیش بینی در قراردادها

 

احکام حقوقی تصرف در مال مرهونه

 

اصل حاکمیت اراده در قرارداها

 

تهاتر قهری

 

مسئولیت مدنی صغار

 

سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه وقوانین موضوعه

 

اضطرار در معاملات

 

حسن نیت در قراردادها درحقوق ایران و فرانسه

 

ضرورتها و پیامدهای الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی حق مولف “برن”

 

تطبیق مقررات مربوط  به موانع ارث در قانون مدنی با فقه اهل سنت

 

اعتراض به رای داوری تجاری بین المللی  PHD

 

مسئولیت پیمانکار در قراردادهای پیمان کاری

 

تابعیت و اشتغال بیگانگان

 

خرید و فروش عضو بدن انسان

 

بررسی تحلیلی قانون آب و نحوه ملی شدن آن و تطبیق آن با قانون آب کشورهای خارجی

 

تعدیل قراردادها در حقوق ایران

 

تحدید اصل آزادی قراردادی در هنگام انعقاد عقد

 

قانون حاکم بر قراردادها در تعارض قوانین

 

حدود مداخله دادگاه در داوریهای داخلی و تجاری بین المللی

 

توقف تاجر، مفهوم و آثار آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

 

مبانی، موانع و روشهای حقوقی حمایت از سرمایه گذاریهای تجاری-اقتصادی بین المللی

 

محجورین و احکام مربوط به آنها

 

حضانت در حقوق ایران و بررسی تطبیقی

 

بررسی تطبیقی دعوای متقابل

 

توقیف اموال و وجوه محکوم علیه نزد شخص ثالث

 

زوال قدرت بر تسلیم بعد از عقد درحقوق ایران و حقوق تطبیقی

 

روابط اطراف ضمان عقدی در حقوق مدنی ایران

 

اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی از نظر حقوق بین المللی خصوصی ایران و حقوق تطبیقی

 

حق و حکم PHD

 

خیار تاخیر ثمن

 

مسئولیت حقوقی ناشی از نرم افزارهای معیوب

 

خیار عیب و احکام آن

 

نظام حقوقی اوراق مشارکت

 

جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی بین المللی PHD

 

موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعه

 

شروط غیرمنصفانه در قرارداد

 

حقوق سهامداران شرکت های سهامی

 

جایگاه نظریه عینی در سببیت عقود و بررسی آثار آن

 

آثار قبض در بیع

 

مسئولیت تضامنی

 

شرکت سهامی حرفه ای

 

ایفای تعهد پولی

 

دموراژیا غرامات از معطلی وتاخیر کشتی

 

بورس اوراق بهدار در حقوق ایران با بررسی تطبیقی مختصر موضوع در کشورهای فرانسه، انگلستان و آمریکا

 

موسسات بازرسی کننده کالا وخدمات وتعادل قرار دادی (۲ج)  PHD

 

حقوق وتکالیف راهن ومرتهن نسبت به عین مرهونه

 

نظریه علت تعهد(cosideration)در نظام حقوقی کامن لادر مقایسه با حقوق ایران

 

اوراق تجاری در تامین خواسته

 

بررسی تحلیلی نظریه اداره قرارداد در تئوری حقوق قراردادها طرح یک تئوری استدلال در حقوق قراردادهای ایران

 

حقوق رقابت و کارتل های بین المللی نفت

 

مجامع عمومی شرکت های تعاونی

 

اصول حقوقی حاکم بر قوانین ومقررات شهر سازی در ایران ،انگلیس وامریکا

 

دخالت اشخاص ثالث در دادرسی در حقوق ایران وتطبیقی

 

وضعیت قراردادها و حقوق و تعهدات شرکت های دولتی پس از خصوصی شدن

 

اداره فضولی اموال غیر

 

تعهد دادن اطلاعات از فروشنده به خریدار در حقوق ایران وتطبیقی

 

موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

 

فسخ عقد

 

جایگاه مقر در داوری تجاری بین المللی PHD

 

حقوق بورس اوراق بهادار در ایران

 

آثار تجدید نظر در امور مدنی در حقوق ایران و تطبیقی

 

مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی دریا PHD

 

تاثیر متقابل عقد و شرط

 

امارات قانونی

 

نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین ۱۹۸۰) و بررسی …

 

وضعیت حقوقی شرط پس از انحلال عقد

 

شرط فعل حقوقی

 

قیمومت

 

تطبیق مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی با موازین فقهی

 

روشهای پرداخت در تجارت بین الملل

 

بررسی تطبیقی ضمان درک مبیع

 

واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی( انتقال تکنولوژی)

 

شرط فعل

 

تعدد اسباب در ورود ضرر

 

تفسیر قرار دادهای تجاری بین المللی   PHD

 

آثار اجرای غیر منطبق با تعهدات قراردادی

 

حق اختراع و حقوق رقابت: نظریات، سیاست ها و رویه های مخل رقابت در قرارداد مجوز بهره برداری از اختراع PHD

 

راههای جبران تخلف بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالاو مقایسه آن با حقوق….

 

بررسی تطبیقی اکراه واعمال نفوذ ناروادر معاملات در حقوق ایران وانگلستانPHD

 

بیع مال آینده در حقوق ایران

 

موضوع ایفاء تعهد غیرپولی

 

مقررات ناظر به روابط موجر ومستاجر مصوب سال ۱۳۷۶

 

مسئولیت جبران خسارت بوسیله شهرداری

 

حریم در حقوق ایران و فرانسه

 

طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری و آثار اجرای آن بر حق مالکیت

 

بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا

 

قاعده لزوم معاشرت به معروف در روابط زوجین

 

اصل استقلال و بی طرفی داور در حقوق ایران

 

نقش نمایندگی در اسناد تجاری

 

احکام شروط مندرج در عقد

 

حقوق دارنده اسناد تجاری بر اساس تجارت ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلیس

 

بیع عین موقوفه

 

حق پژوهش از احکام دادگاه ها در حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا

 

افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی

 

فرجام خواهی در امور مدنی از دیوان تمیز تا امروز

 

گروه منفعت اقتصادی

 

پایان زندگی شرکتهای تجاری کامپنیز(compenies) در حقوق ایران و انگلستان

 

حقوق کاداستر در ایران با مطالعه تطبیقی

 

اعمال حقوقی اذنی و قواعد حاکم بر آن

 

محدودیتهای مدیران شرکتهای سهامی در انجام معاملات در حقوق ایران و انگلستان

 

اصل تناظر

 

شرایط تحقق غصب

 

موافقتنامه داوری تجاری بین المللی

 

تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان

 

فسخ اجاره محل کسب و محل سکنی

 

اخذ تامین در قانون آئین دادرسی مدنی                                           PHD

 

ارزش و توان اثباتی گواهی در امور حقوقی(مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامن لا)

 

رهن

 

ارث حق

 

تعهد ایمنی در قراردادها

 

مفهوم و ماهیت مالکیت فکری PHD

 

تعهدات بیمه گذار و بیمه گر در بیمه های زیان

 

تعهدات مستاجر در اجاره اماکن تجاری

 

ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه

 

وقف و سازمان اداری آن از ایران باستان تا حال

 

ارزیابی اخلاقی-حقوق بشری حضانت در نظام حقوقی ایران

 

تفسیر معاهدات و قراردادهای بین المللی

 

حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی ۸۲/۱۰/۱۷  با توجه به حقوق روز اتحادیه اروپا      PHD

 

حمایت از گونه های جدید گیاهی در حقوق مالکیت فکری با تاکید بر کنوانسیون (U.P.O.V)

 

رجوع از ایجاب با مطالعه تطبیقی PHD

 

اثر قبض در تملیک

 

قلمرو حاکمیت اراده در امر مرور زمان

 

بررسی تطبیقی ماده ۱۲ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان در قوانین موضوعه ایران

 

اماره قضایی

 

کارگزاران بورس اوراق بهادار

 

تمکین در نظام حقوق خانواده ایران و بازخوانی متون تاریخی (ارزیابی اخلاقی-حقوق بشری)

 

مطابقت کالا با قرارداد در بیع بین المللی

 

گزارش اصلاحی و ماهیت آن

 

امور موضوعی و امور حکمی در دعوی PHD

 

خسارات قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی

 

داوری در حقوق ایران

 

علل اطاله دادرسی دردعاوی مدنی و راه های پیشگیری از آن

 

دیوان ممتاز در نظام حقوقی ایران

 

تفسیر قوانین مدنی

 

اعراض از ملک در حقوق ایران

 

اهلیت در عقود( قراردادها)

 

اعتراض ثالث اجرایی PHD

 

مقایسه ورشکستگی با اعسار در حقوق ایران

 

امکان بازداشت مهر در اجرای احکام مدنی

 

تاثیر فعل زیان دیده در ورود خسارت درحقوق ایران و انگلیس

 

مختصری از اصول عملی و علمی تجارت خارجی ایران

 

مطالعه فقهی-حقوقی شبیه سازی انسان

 

قراردادهای اعتباری

 

نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا

 

اقاله در حقوق انگلستان و مقایسه با حقوق ایران

 

اختیارات و تعهدات ناشی از اداره مال غیر

 

مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیکPHD

 

آثار بیع مال آینده

 

راهکارهای تقنینی و قضایی تعدیل اراده یکطرفه مرد در طلاق

 

تعهدات ارزی در برابر دولت در حقوق ایران

 

اندیشه عدالت خواهی و اثر آن بر تفسیر قواعد حقوقی PHD

 

حقوق مدنی حمل در حقوق ایران و تطبیقی

 

مفهوم مالکیت: مقایسه در فقه، قانون مدنی و قانون تجارت

 

بررسی عهد نامه ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی

 

ابعاد حقوقی تامین مالی پروژه در تجارت بین الملل PHD

 

بررسی وضعیت حقوقی شرط ثبات در قراردادهای دولت با اتباع بیگانه

 

شرایط موقوف علیه

 

موجبات حق فسخ نکاح

 

اجبار به انجام عین تعهد

 

وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین

 

قراردادهای الحاقی در حقوق خصوصی

 

مسئولیت مدنی تولید کنندگان و توزیع کنند گان دارو

 

خسارت تاخیرتادیه وجه نقد

 

قواعد حقوقی حاکم بر تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد    PHD

 

ظهرنویسی اسناد تجاری

 

تعارض اسناد عادی و رسمی از حیث توان اثباتی

 

حدود اختیارات مالک در مالکیت متزلزل

 

تشکیل قراردادهای الکترونیکی

 

حقوق راز های تجارتی

 

شیوه های قراردادی انتقال فناوری در تجارت بین الملل PHD

 

بازرسان شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس

 

غیرقابل اجرا شدن مورد تعهد

 

عقد بیع با ثمن شناور(open price) در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین

 

وضعیت ارث اشخاص بلا وراث در حقوق ایران و تطبیقی

 

ارش عیب مبیع

 

حجر در قانون مدنی ایران

 

قرارداد پیش فروش ساختمان

 

انحلال عقد و احد به عقود متعدد

 

منشا تحلیلی مسئولیت مدنی در حقوق ایران وانگلستان     PHD

 

شناسایی و اجرای احکام و آراء داوری خارجی در حقوق ایران و انگلیس

 

مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین ۱۹۸۰)

 

نظریه عمومی وضعیت مراعی در اعمال حقوقی

 

حدود اعتبار اماره تصرف و مطالعه تطبیقی آن

 

بطلان آراء داوری بین المللی ( بین دولتها)

 

تنفیذ قراردادهای غیر نافذ با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر(اهدایی دانشگاه آزاد اسلامی)

 

مسئولیت در پروژه های ساخت

 

محدودیت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

 

تابعیت غالب و موثر

 

موانع نکاح در حقوق ایران و انگلیس

 

خسارات قابل مطالبه توسط اصحاب دعوی موضوع ماده ۵۱۵قانون آئین دادرسی

 

شرکتهای تضامنی در حقوق ایران و انگلیس

 

حق مولف در حقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه

 

حق عینی و دینی در حقوق ایران و فرانسه   PHD

 

انتقال طلب و آثار آن

 

تاثیر عرف در تفسیر قراردادها

 

تعهد بر ترک فعل

 

بررسی شروط ضمن عقد نکاح

 

چگونگی اعلام اراده درعقود

 

تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای حقوق تجارت بین الملل

 

لقطه

 

نقش حسن نیت در مسئولیت مدنی

 

تعهدات مستاجر در اجاره املاک

 

وجوه افتراق تامین خواسته و دستور موقت

 

احکام مشترک خیارات

 

حقوق ممتازه در قانون ایران

 

ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی

 

قیاس: تحلیل تطبیقی فقه، حقوق ایران و کامن لا  PHD

 

مسئولیت سرپرستان ناشی از افعال زیانبار صغار ومجانین در حقوق ایران

 

مستثنیات دین در حقوق ایران و تطبیقی

 

کارشناسی به عنوان یکی ازادله اثبات دعوی

 

صلاحیت دادگاه درامور مدنی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان PHD

 

اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری

 

اماره قضایی

 

تطبیق مقررات مسئولیت مدنی با اتلاف و تسبیب

 

اصل بی طرفی دادرس در دعاوی مدنی

 

سوء استفاده مدیران از اختیار اداره شرکتهای سهامی (در یک مطالعه تطبیقی)اهدائی دکتری-تربیت مدرس

 

قصد انشاء در معاملات

 

تاسیس شرکتهای سهامی درحقوق ایران و انگلیس

 

بارنامه دارایی و آثار حقوقی آن

 

مقایسه وقف در حقوق ایران و تراست در حقوق آمریکا

 

شرایط  و موارد صدور قرار تامین خواسته

 

بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها

 

تعیین و تقویم خواسته دعوی و آثار حقوقی آن

 

رهن در حقوق تجارت

 

مسئولیت پس از انحلال

 

ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی

 

مسئولیت مدنی تفویت فرصت در حقوق مدنی ایران  PHD

 

توثیق مال آینده در حقوق ایران با مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایالات متحده ی آمریکا

 

ضمانت اجرای شرط فعل

 

موضوع عقد اجاره

 

قاعده استاپل، کاربرد آن در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده

 

اصل صحت و اصل لزوم در عقد

 

حقوق و تکالیف اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی در حقوق ایران و تطبیقی

 

خرید دین در فقه و حقوق بانکی ایران

 

مسئولیت مدنی مجانین

 

ابعاد حقوقی قرار دادهای لیسانس (باتاکید بر پروانه اختراع)

 

مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت در قراردادهای پیمانکاری کلید در دستPHD

 

تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی

 

نقش ثبت سند در معاملات غیرمنقول با تاکید بر رویه قضایی و مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه PHD

 

قرارداد بیمه دریایی

 

انتقال سهم و سهم الشرکه درحقوق شرکتهای ایران و انگلیس

 

اصل ثبات قراردادها: طراحی مدل سیاست تقنینی

 

حقوق مصرف و قواعد عمومی قراردادها

 

مسئولیت مدنی نهادهای نجات شهری

 

بررسی تطبیقی سپرده گذاری   بانکی (امانت خلاف قاعده)

 

مالکیت فکری وحمایت حقوقی از اطلاعات افشاء نشده

 

رابطه شرط و عقد

 

توصیف شرط ضمن عقد و بررسی شرایط صحت آن      PHD

 

کشف دلیل در دادرسی های مدنی (الزام به ابراز دلیل در دادرسی های مدنی)

 

مسئولیت مدنی شاهد

 

مسئولیت پیش قراردادی PHD

 

تضامن در اسناد تجاری PHD

 

مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلیس PHD

 

ربح مرکب در حقوق ایران وفرانسه

 

بیمه مسئولیت فضای مجازی

 

تحلیل اقتصادی حقوق شرکتها  PHD

 

تضمین تعهدات بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بی المللی کالاها

 

طلاق در قانون کنونی ایران

 

مالکیت معنوی

 

شرط خلاف مقتضای عقد

 

مقایسه حقوق شرکاء شرکت مدنی و تجاری

 

عمل برمبنای اماره ی مالکیت

 

حقوق دارندگان اوراق مشارکت و اجاره

 

وظایف و مسئولیتهای مستاجر در قراردادهای اجاره کشتی

 

اعاده دادرسی درامور حقوقی

 

قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران

 

موسسات اعتباری بانکی وغیر بانکی خصوصی در حقوق ایران

 

نمایندگی ظاهری

 

قواعد عمومی خسارات مشترک دریایی

 

معاملات با حق استرداد در حقوق ایران

 

توافق قراردادی فروشنده و خریدار در مورد زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایران و انگلستان  PHD

 

ولایت درنکاح

 

فعالیت بانکهای تخصصی در ایران

 

احکام اراضی بایر و دایر شهری

 

روشهای تعیین ثمن در عقد بیع

 

مال مقبوض به عقد فاسد

 

طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان قهری و ضرر و زیان وارده در دادگاه های عمومی

 

قواعد اخلاقی در تعهدات مدنی

 

فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان

 

معدن در حقوق ایران

 

تاثیر قوه قاهره بر تعهدات

 

ارزش اثباتی و تعارض ادله اثبات دعوا

 

جایگاه نرم افزارهای اپن سورس در نظام مالکیت فکری PHD

 

عسرو حرج ونقش آن در روابط موجر ومستاجر

 

دادگاه های تجاری

 

مسوولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری PHD

 

تعهدات وکیل

 

نظریه اصیل بودن طرف قرار داد درحقو ق تجارت   PHD

 

وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک

 

تنفیذ معامله <ماهیت ،شرایط ،آثار >

 

حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی

 

تاثیر شخصیت در قراردادها

 

حمایت خانواده در حقوق ایران وفرانسه و بررسی لایحه حمایت خانواده در ایران

 

طواری توقیفی وزوالی دادرسی

 

اعتراض شخص ثالث در حقوق ایران و تطبیقی

 

زمان انتقال مالکیت کالا در حقوق ایران و انگلیس

 

شرط تبانی          PHD

 

ربا و کاهش ارزش پول: بررسی فقهی-حقوقی قرض در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

 

قاضی تحکیم

 

ضرورت وجود رابطه سببیت در تحقق مسئولیت مدنی

 

تصفیه بازرگانان ورشکسته بر اساس رویه عملی اداره تصفیه امور ورشکستگی

 

اذن و آثار حقوقی آن

 

مسئولیت مدنی ناشی از تصادم وسائط نقلیه موتوری زمینی

 

قابلیت تعمیم دریافت ارش در خیار عیب به سایر خیارات

 

شرح مواد قانون مدنی ایران راجع به طلاق و طلاق به تقاضای زن

 

قواعد عمومی ارث اقلیتهای دینی ایران

 

وضعیت تصرف مال غیر به صرف اذن مالک

 

اهدای جنین در حقوق ایران و سایر نظامهای حقوقی  PHD

 

اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

 

تحلیل شهادت در مذهب امامیه

 

بررسی مبانی حقوقی حاکم بر قراردادهای ورزشی

 

تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های اموال PHD

 

حمایت از اختراعات زیست فناوری(بیولوژیکی) در حقوق مالکیت فکری

 

شرط ضمان در عقود امانی

 

اثر شرط عدم مسئولیت در قرارداد مبانی فقهی و حقوقی آن

 

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع PHD

 

ظهور اصیل در غیر خود

 

شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

 

مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود

 

عرف و عادت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران

 

اختیارات و تعهدات کارفرما و پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری دولتی

 

نفقه اقارب در حقوق ایران

 

مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری

 

حدود مسئولیت متصدی حمل ونقل دریایی بر اساس کنوانسیونهای ۱۹۲۴ بروکسل و.

 

مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی

 

تعدیل قرار داد

 

نقض قابل پیش بینی و ضمانت اجراهای آن در حقوق تجارت بین الملل PHD

 

مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خطای قضایی

 

محدودیت های اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران

 

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات درمقابل دارنده با حسن نیت سند تجارتی

 

نحوه تشخیص اراضی موات و اعتراض به آن

 

اسناد

 

خیار تدلیس در حقوق ایران

 

بررسی تطبیقی اعتراض شخص ثالث نسبت به بازداشت اموال

 

حق العمل کاری

 

شروط ناعادلانه قراردادی PHD

 

زمان انتقال مالکیت کالا در بیع بین المللی

 

بررسی مقررات توقف قبل از شروع تصفیه

 

ماهیت حقوقی طلاق

 

ضمان ید غیر عدوانی

 

کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری

 

حق کسب و پیشه و تجارت ( و سرقفلی) درحقوق ایران

 

موانع نکاح از نظر قانون مدنی و حقوق مقایسه

 

حقوق پدیدآورنده اثر هنری

 

چند نکته درباره حقوق هوایی به طور کلی و هواپیمائی ایران

 

مقاومت در برابر قانون      PHD

 

بازداشت اموال منقول و غیر منقول و فروش آن در اجرای احکام

 

فروش اقساطی

 

مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

 

مسئولیت مدنی ناشی از زوجیت

 

مکان انجام تعهد

 

نظام حقوقی مدیریت در شرکتهای تعاونی

 

مطالبه خسارت در کنوانسیون بین الملل کالا

 

قولنامه

 

مقایسه تکالیف و اختیارات ولی قهری و قیم

 

اقرار در حقوق مدنی ایران

 

جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی بانکی

 

انتقال تعهد قراردادی و مقایسه آن با تبدیل تعهد در حقوق ایران

 

اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر در حقوق ایران و انگلستان

 

روابط اطراف مشارکتهای بین المللی

 

تملک املاک توسط دولت و شهرداریها

 

ضوابط سنجش خسارات قراردادی

 

وظیفه مقابله با خسارت در فقه امامیه و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان

 

نظام جامع مسئوولیت در مورد زیان های ناشی از صدمات جسمانی و مرگ با نگاه کلی به حقوق کامن لا PHD

 

وصول مطالبات زوجه در شرایط مختلف

 

اختراعات قابل حمایت (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس)

 

بطلان قرار داد و آثار آن (با مطالعه تطبیقی)

 

موقعیت اراضی موات در ایران از بدو قانونگذاری تا کنون

 

قرارداد مشارکت مدنی بانکی و شروط ضمن آن

 

ضمان غرور در حقوق ایران

 

مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک

 

ماهیت حقوقی سپرده های بانکی

 

ابراء

 

اداره موقوفه

 

موارد معافیت متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیونهای بروکسل و هامبورگ

 

قراردادهای خصوصی در رژیم حقوقی نکاح

 

بررسی تطبیقی انتقال ریسک(ضمان)در حقوق ایران وکنوانسیونبیع بین المللی کالا

 

وضعیت عدم نفوذ در اعمال حقوقی

 

قواعد حقوقی رقابت های تجاری PHD

 

ولایت قهری پدر و جد پدری و نگاهداری اطفال در قانون ایران

 

تعلیق در ایقاع

 

شرایط طرح دعاوی طاری PHD

 

قائم مقامی در حقوق و تعهدات

 

مطالعه تطبیقی وجه التزام   PHD

 

مراجع رسیدگی به شکایات علیه دولت ایران و مقایسه تطبیقی آن با سیستم انگلوساکسون

 

نقش موعد اجرا در تعهدات قراردادی

 

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مطبوعات در ایران ،انگلیس و فرانسه

 

بیع املاک ثبت شده

 

دعاوی مستقیم و غیرمستقیم در حقوق ایران و فرانسه

 

تعهدات بیمه گذار وبیمه گر در بیمه های اشخاص

 

اقرار در حقوق مدنی ایران

 

ایجاب و قبول در عقد غائبین در حقوق آمریکا، انگلیس، ایتالیا و ایران

 

نقش جدید جعاله در بر قراری روابط قرار دادی

 

شرایط عمومی صحت ایقاعات

 

سبب در دعاوی مدنی PHD

 

حدود تعهدات پیمانکار در شرایط عمومی

 

پژوهش خواهی از آراءدادگاهها در امور مدنی (مطالعه تطبیقی)

 

اختیار طلاق در حقوق ایران

 

اجاره به شرط تملیک

 

بررسی جایگاه تشریفات در عقود

 

موارد نقض رای در دیوان هالی کشور و پیامدهای آن

 

روابط طرفین در صورت بطلان عقد بیع

 

ایفای تعهد به غیر موضوع تعهد در حقوق ایران

 

دعوی مستقیم PHD

 

وضعیت حقوقی اتباع بیگانه در ایران

 

لزوم اقدام زیان دیده به کاهش خسارت در کامن لاوحقوق ایران

 

فسخ قرارداد های بیع بین المللی

 

مسئولیت ناشی از تصادم کشتی

 

جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

 

تاثیر تخلفات دفاتر اسناد رسمی نسبت به سند تنظیمی

 

انتقاء جهت قرار داد در حقوق کامن لو

 

نقش عرف در تحول حقوق خصوصی ایران

 

ماهیت و آثار عقد قرض در حقوق ایران

 

قرار داد ارفاقی در حقوق ایران وانگلیس

 

کارت های بانکی

 

ضمانت نامه های بین المللی بانکی

 

اشتباه در ماهیت مورد معامله

 

مسئولیت ناشی از شیئی

 

قرارداد مدنی زندگی مشترک در حقوق فرانسه

 

عقود مکاتبهای در نظام عرفی (کامن لا)وتطبیق آن با حقوق ایران

 

خسارات قابل مطالبه  در مسئولیت قراردادی در حقوق ایران، انگلیس و ایالات متحده آمریکا PHD

 

موارد سقوط حق رد در خیار عیب

 

شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی)  PHD

 

برطرف کردن عیب کالا در قراردادفروش (بررسی تطبیقی در حقوق ایران و…)

 

تحصیل دلیل و اعتبار علم قاضی در امور مدنی

 

نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی    PHD

 

بررسی تطبیقی قواعد حل تعارض در زمینه اموال

 

مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد( نگرش اقتصادی-فلسفی) PHD

 

رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت (باتاکید بر حقوق اتحادیه اروپایی و ایران  PHD

 

نقش عقل در استنباط احکام  (اهدایی دانشگاه تهران)

 

استثنائات قواعد ارث در حقوق ایران

 

آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰

 

دستور موقت و موضوع آن

 

بررسی دو نظریه در لزوم استنباط مؤیدات فقهی مسائل نوین حقوق قراردادها

 

سند بعنوان دلیل اثبات دعوی

 

ضمانت در اسناد تجاری

 

بررسی خطر دربیمه دریایی وشرایط بیمه ای کالا

 

حدود تصرفات مالکانه

 

آثار تقابل عوضین در عقود معاوضی

 

توافقات بعد از عقد و قراداد

 

تعدد مرجعیت فقهی وحکومت قانون

 

آثار حسن نیت در اشتباه

 

مجهول بودن مورد معامله

 

تعدیل قضایی قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی PHD

 

بررسی تعهد ارزی وارد کنندگان کالا در حقوق ایران

 

جهت در عمل حقوقی

 

مسئولیت مدنی متصرف مال غیر منقول

 

اجازه در عقود غیر نافذ

 

استیفاء

 

شرط ترک فعل حقوقی

 

حواله در حقوق مدنی ایران

 

تعهدات فاقد ضمانت اجراء

 

معامله با واسطه های الکترونیکی

 

مقایسه تطبیقی انتقال ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا۱۹۸۰

 

مجامع عمومی شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس

 

مبانی دینی، جامعه شناسی و حقوقی ریاست مرد بر خانواده

 

استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها

 

اسناد رسمی واعتبار آنها   (اهدائی دانشگاه تهران)

 

تفاوت بین مسئولیت قراردادی و قهری

 

ا صول مسئوولیت مدنی  PHD

 

شرط ضمان مستاجر

 

استرداد و سقوط دعوی در حقوق ایران وفرانسه

 

 

بانک موضوعات پایان نامه به تفکیک رشته