پژوهه موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق عمومی - پژوهه
موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق عمومی

بررسی محدودیت های آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر و ارزیابی نظام حقوقی ایران
محاکم نظامی در جمهوری اسلامی ایران
حق بر محیط زیست وتوسعه وارتباط آنها (تضاد یا هماهنگی)
تامین اجتماعی در حقوق موضوعه ایران
نظارت بر سازمانهای اداری در حقوق ایران
نقش اقتصادی صنایع دستی ایران
تاثیر نظریه ی تاویل گاد مرا بر نظریه ی تفسیر قانون اساسی
رابطه حقوق شهروندی با امنیت ملی با رویکرد به نظام ج. ا. ا.
رابطه بین شوه انتخاب و اختیارات رئیس کشور
تحلیل کار شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران PHD
حاکمیت قانون و وضعیت استثنائی
حقوق اقلیتهای دینی در قوانین استخدامی جمهوری اسلامی ایران در پرتو نظام بین ال
تجزیه وتحلیل سازمان مالیاتی ایران در حال حاضر
آزادی بیان در حوزه عمومی با توجه به خیر مشترک PHD
جایگاه پیمان های دسته جمعی کار در حقوق ایران
شورای دولتی
سازمانهای متولی حفاظت محیط زیست در ایران
شاخص های اقتصادی وسیر تحولی آن در ایران
بررسی سیر تحول سیاستگذاری و قانونگذاری پیرامون مساله مواد مخدر درایران از ابتدا تا کنون
حق دادرسی پناهندگان
بررسی اصل برابری در قانون مدیریت خدمات کشوری
بررسی نظام حاکم بر بازنشستگی در حقوق ایران
بررسی نظری و تطبیقی مجلس دوم قانونگذاری
تفکیک قوا و تاثیر آن بر قانونگذاری و وضع مقررات PHD
تعدد نهادهای قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران
گمرگ ایران و تشریفات مربوط به ترخیص کالا
بررسی ساختار وعملکرد کمیته ضد شکنجه
چارچوب حقوقی وساختاری خصوصی سازی در ایران
نمودی نوازمردم سالاری
نظارت اداری وقضایی بر شورای اسلامی شهر
بررسی تحلیلی حقوق مطبوعات درایران
خاتمه قرارداد کار در حقوق ایران
تاثیر فرهنگ سیاسی بر نظام حقوقی درآمد در بودجه
ساختمان صادرات ایران واثر صادرات در توسعه اقتصادی ایران در پنج ساله اخیر
تفویض اختیار در نظام حقوقی ایران
دادگاه اروپایی حقوق بشر
سلب ماکیت خصوصی در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مدیریت استخدام
اقدامات سازمانهای بین المللی در پیشبرد حقوق زن
بیسمارک و وحدت آلمان (اهدایی)
بررسی موسسات اجتماعی کودکان ونوجوانان در ایران
فعالیت بانک ملی ایران در زمینه های اقتصادی
قابلیت استناد معاهدات در آراءمحاکم قضایی ایران
جایگاه واختیارات شورای اقتصاد وشورای پول و اعتبار
بودجه بندی دولتی و مراحل مختلف آن
مطالعه تطبیقی شیوه های نظارت بر قانون اساسی
نظام حقوقی مالکیت بر منابع نفتی و تاثیر آن بر قراردادهای بهره برداری
بررسی تحلیلی مفهوم نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران
نقش اقتصادی برق در برنامه چهارم عمرانی
بررسی تطبیقی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا
بررسی اصل تمرکز وعدم تمرکز اداری در ایران
طبقه بندی وارزشیابی مشاغل واجرای آن درایران
سیر تاریخی دموکراسی در دنیا ومسائل آن در ایران
اقتصاد مزد
نحوه تدوین ومحاسبه جداول حقوق ومزد با استفاده از روشهای امتیازگیری ،رده….
تاریخچه مطبوعات در ایران
بررسی تعاون اجتماعی در ایران
مطالعه تطبیقی وظایف واختیارات رئیس جمهور درایران ،فرانسه وآمریکا
جلوه های اصل حاکمیت قانون در برخی نظام های حقوقی معاصر
نظارت بر موسسات عمومی
نظارت قضایی بر اعمال نهادهای اتحادیه اروپایی
بررسی انواع مستخدمین دستگاههای دولتی
آزادی اجتماعات در حقوق اساسی ایران، فرانسه و انگلستان
جنبه های درمانی بیمه اجتماعی
حق اعتصاب در حقوق ایران بانگرشی بر موازین بین المللی
اعمال مقررات بین المللی حقوق کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران
رسیدگی وصلاحیت قضایی در دیوان محاسبات کشور
بررسی روابط بازرگانی ایران با کشور های عربی خاورمیانه
بررسی حقوق شهروندان در قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
مطالعه تطبیقی شورای عالی امنیت ملی در ایران ونهادهای مشابه در سایر کشورها
دولت مدرن و حقوق بشر با تاکید بر نظام ج.ا.ا. PHD
مفهوم قانون از دیدگاه متفکران عصر مشروطه
مفهوم عادلانه قانون
پیدایش ماشین حسابگر (کمپیوتر)وتاثیر آن در امور اداری ومدیریت
بررسی تخلفات انظباطی کارکنان نیروهای مسلح
تعمیم بیمه های اجتماعی
زمینه های شکل گیری قانون مدرن
حقوق معلولین در ایران
ابهامات و چندگانگی در وضعیت اشخاص حقوق عمومی
روند جهانی شدن حقوق بشر وتاثیر آن بر حاکمیت دولتها
شهر وشهرداری
نظریه مشروعیت قانون هابرماس
پایان بی کیفری ناقضان حقوق بشر :یک چالش جهانی
الگو های کار آمد نظام های انتخاباتی وچالشهای نظام انتخاباتی ایران
بررسی مشکلات کشور های آسیائی وآفریقائی
جایگاه، وظایف و اختیارات شورایاریها در نظام حقوقی ایران
جامعه مدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نقش سازمانهای اعتبار دهنده در بخش کشاورزی ایران
سازمان مرکز خدمات ماشینی در وزارت دارائی واستفاده از کامپیوتردر مور اداری
ارزیابی مفهوم مصلحت عمومی در قوانین اساسی مشروطه وجمهوری اسلامی ایران
مطالعه نظری نسبت حقوق فردی و مصالح جمعی PHD
چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در جمهوری اسلامی ایران
سیر تکوینی موسسات تعاون روستائی واثرات اقتصادی آنها
دادرسی اداری
جمعیت ایران ومسائل اجتماعی مربوط به افزایش آن
کارکرد قوه قضائیه در زمینه احیای حقوق عامه
تحولات آیین دادرسی مالیاتی ایران
نقش بانک رهنی در توسعه خانه سازی در ایران
سازمان هواشناسی جهانی “wmo ”
طبقه بندی مشاغل
سیر تحولات پس انداز در ایران
تحول صنعت برق در ایران وتاثیر آن درتوسعه اقتصادی
تحلیل محدودیت های بازنگری قانون اساسی با تاکید برنظام حقوقی ایران
نظارت سیاسی واداری بر اعمال دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران
حق اعتصاب کارمندان در بخش عمومی در کشورهای فرانسه، انگلستان و ایران
تکالیف دولت در مورد شرایط مناسب استخدامی و ایمنی کار در کشتی های دریا پیما
موازین تثبیت وتضمین قیمت محصولات کشاورزی
ارزیابی قوانین استخدامی در پرتو شایسته سالاری
تعدیل قرار داد های اداری با تاکید بر شرایط عمومی پیمان
تحلیل مفهوم حاکمیت ملی و نظریه حقوق اساسی
دغدغه حقوق بشر در اندیشه علمای شیعه( از مشروطه تا جمهوری اسلامی ایران)
گزینش وجایگاه آن در حقوق ایران
همانند سازی انسان وحقوق بشرمعاصر
اصل ممنوعیت جمع مناصب در حقوق ایران و انگلستان
رهبری ونقش آن در مدیریت
مطالعه ی تطبیقی همه پرسی تقنینی با تاکید بر نظام حقوق اساسی ایران
حکومتهای محلی کشور های مترقی جهان وایران(آمریکا-انگلستان-آلمان غربی)
بررسی علل در گیری پلیس و مردم در استان آذربایجان خاوری
بررسی مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق کار ایران
بررسی جایگاه حقوقی شوراهای حل اختلاف
علل تبعیض نژادی در آمریکا
حقوق بنیادین بشر و مکانیزم های تضمین آن در نظام حقوق عمومی ایران
بررسی حقوق استخدامی وشغلی نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران
بررسی شوراهای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران
مسئولیت مدنی دولت ناشی از نقض انتظارات مشروع در حقوق اداری فرانسه و استرالیا
دستورگرایی در نظام جمهوری اسلامی ایران وراهکار های تضمینی آن PHD
کارکردهای تنظیمی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در حقوق ایران
مشروطیت در عرصه فراملی: بررسی نمونه اتحادیه اروپا PHD
تاثیر اقتصاد نفتی بر پاسخگویی در نظام حقوق اساسی
بررسی موارد تعارض قوانین مناطق آزاد تجاری-صنعتی و قوانین شوراهای اسلامی و شهرداری ها
نظریه عمل حکومتی: مطالعه تطبیقی استثنائات حاکمیت قانون از بعد نظارت قضایی در نظام حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران
مسئولیت سازمانهای اداری
شوراهای اداری کشور ،جایگاه واختیارات قانونی
دسترسی آزاد به اطلاعات: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا PHD
وابستگی تحولات کشاورزی ایران با اقتصاد وصنعت
تشکیلات مالیه ایران از صدر اسلام تا مشروطیت
نظام حمل ونقل ایران از دیدگاه توسعه اقتصادی
بررسی کلی درتشکیلات موجودسازمان آب وبرق شمال”سفیدرود”وپیشنهاد تشکیلات
توسعه نظام حقوق اساسی از منظر نظارت و تعادل با تاکید بر مورد ایران
تحقیقی در زمینه جامعه شناسی روستائی ایران
بررسی نظری وعملی حقوق سندیکایی در ایران
بررسی تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد و رویه بین المللی و نظام حقوقی ایران
بررسی فعالیتهای سازمان امور اداری واستخدامی کشور
الگوی مطلوب نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول و مبانی انتخابات دموکراتیک PHD
ابعاد حقوقی رأی گیری الکترونیک
حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن
عمران دشت قزوین در برنامه گزاری پنجم
آزادی ونظم عمومی
سازمان ووظایف اداره کل گمرک
خزانه داری کل واداره کل تطبیق اسناد وتعهدات وظایف وروش مکانیزه کردن کار انها
مداخله دولت در اقتصاد در چارچوب نظام حقوقی برنامه توسعه در پرتو نظریه های اقتصاد سیاسی
تحقیقی پیرامون نقش اصلاحات ارضی در توسعه اقتصادی ایران
جایگاه و اعتبار نهاد موسس در ایجاد اصلاح و تفسیر قانون اساسی PHD
حق بر آموزش از منظر حقوق اساسی ایران
ماهیت حقوقی بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی
جایگاه ونقش آفرینی شورای عالی استانها در سلسله مراتب شوراهای اسلامی……
مدل مطلوب دموکراسی محلی در ایران در پرتو نظریه دموکراسی مشارکتی PHD
ازادی فکر در نظام جمهوری اسلامی ایران
بانک جهانی
تحقیقی پیرامون دگرگونیهای سازمانی اصلاحات اداری وپیشرفتهای بانک ملی…..
آموزش عالی در ایران
پاره ای از مسائل حقوقی وقضائی مربوط به گمرگ
مبانی، اصول و سازکارهای پاسخگویی حاکمان در فقه شیعه PHD
تحلیل مفهومی سیاست، قانون و مقرره
سازمان بین المللی کشور های صادر کننده نفت
بررسی دادرسی مالیاتی در ایران با توجه به اصول دادرسی عادلانه
قیمت گذاری در جمهوری اسلامی ایران در پرتو مفهوم و نظریه های تنظیم اقتصاد PHD
فرآیند قانونگذاری در ایران و ایالات متحده
برابری حق PHD
حق زن به تصدی مشاغل عمومی
نقش نهاد دادستانی در حفظ و صیانت از حقوق و آزادی های عمومی
عضویت چین کمونسیت در سازمان ملل متحد و سابقه آن
برنامه عمرانی پنجم ومقایسه مختصر با برنامه عمرانی چهارم
تبین مفهوم امنیت ملی با تاکید بر نظام حقوقی ایران
صلاحیت قوه مقننه در بودجه ریزی دولتی در حقوق ایران و آمریکا PHD
امنیت شغلی در حقوق ایران
ساختار تشکیلاتی وظایف واختیارات کانون وکلا در ایران و آمریکا
مطالعه تطبیقی حکومت های محلی انگلستان، فرانسه، ایران PHD
بررسی حقوق و آزادی های سندیکایی در ایران
سیستم اطلاعات پرسنلی ونقش آن در اداره موسسات بزرگ
بررسی تحلیلی تحزب در ایران
رهبری ونقش روابط انسانی درآن
برابری در قوانین اساسی مشروطه وجمهوری اسلامی ایران
ساختمان فلسفی دولت وسیر تحولی آن
بررسی اقتصادی و مدیریت در صنایع آجر سازی در تهران
اقدامات مهم شوروی (اهدایی)
بررسی تطبیقی نظارت بر قوه قضائیه در نظام حقوقی ایران وفرانسه
مدیریت در امور شرکتهای زراعی
تاریخچه دادگستری ایران
حکومت محلی در حقوق انگلستان
نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی PHD
حوزه ی عمومی و ارزیابی آن در قانون ا.ج.ا.ا.
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصل دادرسی منصفانه
مفهوم نظارت در تصمیمات شورای نگهبان
نظام حقوقی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو اصول انتخابات آزاد و منصفانه
تحول در مبانی و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی دولت PHD
صلاحیت های هنجار گذاری مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران
تاثیر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر تنظیم، اجرا و نظارت بر بودجه
تحول مفهومی حقوق کار در ایران با تاکید بر انعطاف-امنیت در بازار کار
اثر انقلاب سفید بر حقوق زن
تاریخچه ونقش انجمنهای ایالتی وولایتی در امور دولتی
آثاراجتماعی واقتصادی شرکتهای سهامی زراعی واهمیت آن در تحول اصلاحات…
بررسی تحلیلی کار کودک در ایران با توجه به تعهدات ناشی ازمقاوله نامه شماره
صلاحیت های ریاست جمهوری در پاسداری از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران( با نگاهی به کشورهای فرانسه و افغانستان)
بررسی قابلیت استناد پذیری دیباچه قانون اساسی با تاکید بر مورد ایران و فرانسه
تحول مفهوم شهروند و رابطه آن با دولت
صنعت نساجی وپنبه در ایران
انقلاب اداری
جایگاه اراده عمومی در مردم سالاری دینی
عرفی شدن فقه شیعه
حاکمیت مردم در اسلام
مطالعه تطبیقی استقلال قضایی در ایران و آمریکا

بررسی فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما در نظام حقوقی ایران با نگاهی بر آراء و نظریات مشورتی
مالیات شخصیت های حقوقی وتحول آن در ایران
بازنشستگی درقانون جدید استخدام
بررسی تحلیلی شرایط کار زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به ماده ۱۱ کنوانسیونرفع هرگونه تبعیض از زنان
بازنشستگی درایران
بررسی تطبیقی استقلال قضات در حقوق ایران و انگلستان
داوری راجع به دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی
سیر تحول قوانین استخدامی ایران
سیاست مالی طی برنامه های اقتصادی سوم وچهارم
بررسی شایسته سالاری در نظام اداری ایران
حق بر سلامت و الزامات دولتها: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی حقوق بشر PHD
رسیدگی به اختلافات گمرکی و راهکارهای بهبود آن
بررسی اصول حاکم بر سازمانهای کارگری وکارفرمایی با تکیه بر شوراهای اسلامی
سیر ناسیونالیسم در افریقا
آموزش ضمن خدمت در بانک ملی ایران
حقوق اساسی در اندیشه های امام خمینی(ره)
پیدایش تحول مفهوم مصونیت پارلمانی در حقوق ایران
حق بر سلامت: تحلیل تطبیقی اسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران
تاثیر تصوف وعرفان در فرهنگ وادب فارسی
نقش وتاثیر حاکمیت بر مالیه عمومی ایران
بررسی حق بر آموزش به زبان مادری در نظام حقوقی ایران در پرتواسناد حقوق بشر
مسائل توسعه اقتصادی وبرنامه عمرانی چهارم ایران
مفهوم توسعه حقوقی
بررسی وضع اقتصادی ایلات وعشایر ایران
بررسی تطبیقی نظریه استخدام دلخواه در حقوق کار آمریکا و قرارداد موقت در حقوق کار ایران در پرتو امنیت شغلی
بررسی مفهوم مشروعیت دولت در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
نقش دستگاه های دولتی در کشف وتعقیب جرایم عمومی
بررسی رفاه اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
انجمنهای حرفه ای
ساختار، صلاحیت و پاسخگویی نهادهای مقررات گذار(ایران – انگلستان)
مبانی و مدلهای خود تنظیمی با تاکید بر نظام حقوقی ایرانPHD
سیمای حقوقی واجتماعی زن در آینه تمدن ایران زمین
روش های مختلف بیمه اتکائی
عملکرد سیاستهای اقتصادی وبخش های تولیدی در برنامه عمرانی سوم کشور
بررسی فعالیت بانک مرکزی در اجرای سیاست بازرگانی کشور
تحلیل و بررسی جهات ابطال مصوبات دولتی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری
نظارت بر انتخابات در حقوق ایران وانگلستان
تصویب اعتبارنامه نمایندگان پارلمان
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
امکان سنجی حقوقی ایجاد یک نهاد مستقل در برگزاری انتخابات در ایران، در پرتو کمیسیون های انتخابات در بریتانیا، استرالیا و ایالات متحد
تحلیل نظام شوراها در پرتو اصل دموکراسی مشارکتی
روابط بازرگانی ایران باکشور های اتحاد جماهیر شوروی وآلمان غربی
منابع مالی صنعت نفت ایران
تاریخچه تعاون وتامین اجتماعی در ایران
وجوه تشابه وتفارق بین سازمانهای دولتی وخصوصی
قطبهای توسعه منابع آب وخاک در آینده دور ایران
سازمان ووظایف اطاقهای بازرگانی ونقش آ« در گسترش بازرگانی ایران
ارزیابی شکلی و ماهوی لایحه ی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
قرار داد امتیاز و تحولات حقوقی آن
تاثیر انقلاب سفید در نهضت تعاونی ایران ومقایسه آن با کشور های مترقی
بیمه وگسترش آن درایران
ارزیابی کارآمدی مقررات داخلی در مبارزه با فساد مالی
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و اهداف آن
به زمامداری در قوه مجریه
حقوق بشر و دموکراسی در جوامع چند فرهنگی PHD
بررسی تطبیقی اندیشه های حقوق اساسی امام خمینی (ره) ومیرزای نائینی(قدس سره)
بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در پرتو اصول عدالت طبیعی
بررسی تحلیلی وظایف واختیارات استانداران وفرمانداران
نظارت قضایی بر سازمان امور مالیاتی
نقش دیوان عدالت اداری در مبارزه با فساد اداری
مفهوم کرامت انسانی در قوانین اساسی مشروطه ج.ا.ا.
نظام حقوق اساسی فدرال با تاکید بر ایالات متحده آمریکا و جمهوری فدرال آلمان
نقش سازمانهای کارگری وکار فرمایی در بهبود روابط کار
حق دسترسی به اطلاعات در فضای سایبر در ایران
تحولات مسئولیت مدنی و موسسات عمومی ایران
همکاری عمران منطقه ای ونقش آن در بخشهای مختلف اقتصادی ایران
بررسی مفهوم منافع ملی در پرتو حقوق ایران PHD
نگرش تطبیقی نظام جمهوری اسلامی ایران با دموکراسی مطلوب
وظایف واختیارات ماموران وصول ومجازاتهای مالیات وضع مالیه کشورپس از مشروطیت تا تاریخ قانون جدید مالیاتهای مستقیم
بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی ج. ا. ا. PHD
تضمین بی طرفی دولت در ارائه ی خدمات عمومی
خصوصی سازی در ایران در پرتو سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون
مشروعیت عرفی قدرت از دیدگاه علامه نائینی و حائری یزدی
آثار اقتصادی سد سازی در ایران
مبانی و جایگاه حریم خصوصی با رویکرد به اصل ۸ قانون اساسی
فلسطین
ارزشهای فرهنگی ایران بترتیبی که در فرهنگ امثال وحکم دهخدا جمع آوری شده…
بورکراسی وسازمان اداری در ایران
مبانی حقوق بنیادین کار وبررسی آن باموازین بین المللی
آزادی های فرهنگی در حوزه عمومی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
عمومی سازی حفاظت از محیط زیست در نظام حقوقی ایران PHD
معیارها وتضمین های محاکمه عادلانه در دادرسی های کیفری بین المللی PHD
هرمنوتیک حقوقی عینیت گرا و نظریه ی تفسیر قانون اساسی (با تاکید بر آراء تفسیری شورای نگهبان) PHD
صلاحیت اختیاری و حاکمیت قانون PHD
بررسی قوانین استخدام کشوری وتحولات آن تا کنون
موارد قطع خدمت دولتی در ایران
نقش و وظایف قوای سه گانه در تضمین و اجرای معاهدات بین المللی
تفکیک قوا از دیدگاه شورای نگهبان
مطالعه تطبیقی مفهوم حق از دیدگاه جرمی بنتام و آیت الله سید ابوالقاسم خوئی
بازار مشترک اروپا
اثرات قانون جدید استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵در انتخاب کارمند
وضع مالیه ایران از صدر مشروطیت تاشهریور ۱۳۲۰
بررسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون
عدالت رویه ای در تصمیمات اداری با مطالعه موردی نظام حقوق ایران PHD
سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری “ایکائو”ICAO”
حمایت های کوتاه مدت تامین اجتماعی
تحلیل سیاست های کلی نظام در بخش قضایی
تکوین نظام حقوقی بودجه در ایران در پرتو مکتب نهادگرایی نوین
مشکلات قانون استخدام در مقام اجراء
حقوق بشر در نظریه عدالت جان رولز
بورس اوراق بهادار
بررسی مبانی انتخاب وانتصاب در ولایت فقیه وبررسی ابعاد حقوقی آن در دودیدگاه
سازمان بازرسی کل کشور
سازمانهای اداری ایران از مشروطیت تاحال
بررسی لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراءونمایندگان مجلس وکارمندان دولت
مبانی، ماهیت و آثار حقوقی منشورهای شهروندی
مصلحت در اندیشه ی امام خمینی و امام محمد عبده
نقش صنعت گاز در توسعه اقتصادی ایران
بررسی سیستم های نظارتی قانون اساسی
نظارت قضایی بر اعمال دولت
اصالت شکل در حقوق عمومی PHD
مطالعه تطبیقی مراجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
حدود مقررات گذاری قوه قضائیه و نظارت بر آن در نظام حقوق اساسی ایران
حکومت محلی در حقوق انگلستان
نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی
نقش بانک اعتبارات صنعتی در توسعه و پیشبرد صنایع ایران
بررسی مسائل و سیاست اشتغال در ایران
روش اصلاحات اداری در ایران
انقلاب آموزشی و اداری
بررسی نظام حقوقی همه پررسی و مراجعه به آراءعمومی در ایران
La Justic Constitutionnelle:Mythe Ou Realite? Approche Franco-Iranienne
ایجاد صنعت قند در ایران وآثار اقتصادی آن
عمران خوزستان نمونه برنامه گزاری منطقه ای
مراجع رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه ایران
نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت
جامعه شناسی سیاسی کشور های در حال توسعه
اموال عمومی واموال دولتی
سازمان و تشکیلات و طرز کار اتحادیه های اروپایی
بوروکراسی ماکس وبر و حقوق اداری دموکراتیک
نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ورزشکاران و تیم های ورزشی
بررسی تطبیقی دیدگاه های شیخ فضل ا.. نوری و آیت ا.. محمدحسین نایینی درباره آزادی، برابری و قانون گذاری در مقایسه با گفتمان حقوق مدرن
سازمان ومدیریت موسسات آموزشی ونقش اجتماعی واقتصادی آن
بررسی ماهیت قرار داد موقت کار و پیامدهای عملی آن
اقتصاد ژاپن الگوی کشورهای آسیائی
امنیت قضایی شهروندان
تحلیل و مفهوم اصل برابری در آرا و نظریات شورای نگهبان
وظیفه دولتهاوسازمانهای بین المللی در توسعه تحکیم دموکراسی
عدالت سیاسی و جنسیتی از منظر حقوقدانان معاصر ایرانی
دولت الکترونیک و حریم خصوصی
آسیب شناسی ساختارهای نظارت سازمان بازرسی کل کشور و ارائه چارچوبی برای نظارت کارآمد
نظارت قضایی بر مقررات دولتی در انگلستان و فرانسه PHD
جایگاه ساختارووظایف سازمان ملی جوانان در مقایسه با نهاد های مشابه در کشور های آلمان -فرانسه ومالزی
اصل تفکیک قوا وتحول مفهوم آن در نظام مشروطه سلطنتی وجمهوری اسلامی ایران
بررسی حق دادخواهی در حقوق موضوعه ایران و اسناد بین المللی
صیانت از قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران
مطالعه تطبیقی نظامهای انتخابی پارلمانی PHD
تحلیل اصل برابری شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران
حفاظت قانونی در منابع آبهای داخلی
تروریسم و قانون اساسی
اصول بنیادین مشروطیت در اندیشه مشروطه خواهان ایرانی PHD
تحقیقی پیرامون طبقه بندی مشاغل در وزارت آموزش وپرورش ومشکلات اجرای آن
برابری سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر
مفهوم و جایگاه اصل تناسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری ایران
اقتصاد مسکن در ایران
روابط اقتصادی ایران باکشو.ر های بلوک شرق”بلغارستان-چکسلواکی-رومانی-شوروی-لهستان -مجارستان -یوگسلاوی”
مفهوم قدرت و نظم عمومی در اندیشه پسامدرن
تحلیلی از آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو مفاهیم آزادی مثبت و آزادی منفی
تورم تقنینی در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول قانونگذاری PHD
قلمرو صلاحیتهای آیین نامه ای دولت وچگونگی نظارت بر آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
تحلیل و مطالعه آرای تفسیری شورای نگهبان در پرتو نظریه ها و اصول تفسیر قانون اساسی PHD
تحول حق بر محیط زیست در حقوق عمومی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه PHD
شناخت وتفکر در تحقیق
الگوی نظام انتخاباتی مجلس با رویکرد صنفی گرا
اصول کلی حقوق اساسی (اهدائی دانشگاه تهران)
رفع اختلا فات مالیاتی در قوانین مالی ایران
بررسی تحلیلی قراردادهای نفتی ایران پس از ملی شدن نفت
بررسی نقش و جایگاه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور در نظام حقوقی ج. ا. ا.
بررسی شیوه های اعمال حاکمیت ملت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
بررسی تحلیلی مواد ۱و۵و۱۸۸ قانون کار مصوب ۶۹/۹/۱۹ با نگرشی برمواد۱۵
نظام وظیفه عمومی از دیدگاه حقوق بشر و قانون اساسی
نقش بانکها در رشد اقتصاد ایران
حکومت های محلی در رژیمهای دموکراسی
ارکان سازمان تلویزیون ملی ایران
آموزش ابتدایی عمومی کودکان: مطالعه ی نظام حقوقی ایران و آمریکا در پرتو موازین حقوق بشری
سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان
به زمامداری در قوه مقننه
بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد ورویه های بین المللی ونظام حقوقی
اصول حقوق عمومی اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه ( با رویکرد اساسی سازی) PHD
بررسی مقایسه ای نظام قضایی در قانون اساسی مشروطیت وقانون اساسی جمهوری
سیر تکامل صنعت نفت ونقش درآمد های نفتی در توسعه اقتصادی ایران
حقوق بنیادین در آراءو نظریات شورای نگهبان PHD
مطالعه تطبیقی مبانی، ماهیت و اصول قراردادهای اداری در نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران PHD
بررسی تطبیقی قوانین استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تجزیه وتحلیل سازمانی پست ایران
حکومت های محلی وبررسی در قانون انجمن های ایالتی وولایتی در ایران
بررسی هدف،وظایف وسازمان وزارت کشور واقدامات انجام شده در سالهای اخیر
ویتگشتاین متاخر و تاثیر آن بر حقوق
بررسی مصادیق خروج از صلاحیت شورای نگهبان
حق بر “خطا بودن” در نظام بین المللی حقوق بشر و را بطه آن با “امربه معروف و نهی از منکر”
یک برنامه تبلیغات تجارتی در ایران
روشهای سنجش افکار عمومی
نظام حقوقی حاکم بر وسایل ارتباط جمعی ایران
موانع حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران PHD
مسائل رفاه اجتماعی ایران
صنایع دستی ونقش آن در مرحله صنعتی شدن ایران
حقوق متقابل مردم و حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران
مسئولیت دولت در قراردادهای اداری در پرتو نظریه حکمرانی خوب PHD
نظارت دادگاههای دادگستری آمریکا بر ادارات ومحاکم دولتی
شورایعالی انقلاب فرهنگی
زمینه های تاریخی و اقتضا ئات حقوقی تشکیل دولت مدرن با تاکید بر مورد ایران
ارزیابی نظام حقوق مالیاتی ایران در پرتو اصل عدالت مالیاتی
توهین به مقدسات دینی در حوزه آزادی مطبوعات در ایران ،انگلستان وایالات متحده
روش های جبرانی قضایی در حقوق اداری ایران و انگلستان PHD
درباره سیستم توزیع اعتبارات مسکن در ایران
تحولات اقتصادی ایران در برنامه اول ،دوم وسوم
روابط بازرگانی ایران با شوروی وکشور های بلوک شرق
صدا وسیما در نظام جمهوری اسلامی ایران
تحولات سازمانهای اقتصادی ایران بعد از مشروطیت
نقش رهبری در تحقق هدف وکارآیی سازمان
نظریه اراده و منفعت در باب حق در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
از فضاهای عمومی تا حوزه های عمومی: بررسی جایگاه فضاهای عمومی در قوانین جمهوری اسلامی ایران
نقد وبررسی حقوق اجتماعی -سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران
نظارت بر نهادهای شبه قضایی
بیمه ونقش آن در توسعه اقتصادی
ولایت مطلقه و حاکمیت قانون در نظام ح. ا. ا.
وضعیت حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت وشرکتهای خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی
بودجه نویسی در ایران
نقش سرمایه وسرمایه گذاری خارجی در ایران
نهضت تعاون واثرات اجتماعی و اقتصادی آن
نقش اقتصادی شرکتهای تعاونی تولیدی ومصرف وسوابق تاریخی آن
بحران دلار (از۱۹۴۴ تا ۱۹۷۱ )
تحقیقی پیرامون شاخص های قیمت در ایران
مطالعه تطبیقی سازگاری اسلامیت و جمهوریت در قوانین اساسی ایران، پاکستان و افغانستان
نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب باارجاع ویژه به نظام PHD
دادگاههای اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران
نقش پرسنل در اداره امور موسسات صنعتی
اصل برابری اصحاب دعوی در دادرسی های اداری تجربه فرانسه
بررسی وتحلیل حقوق اقتصادی واجتماعی در نظام ج.ا.ا.ازدید گاه تئوری عدالت اجتماعیجان رولز
مبانی، ماهیت و محتوی حقوق شهروندی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نسبت آنها با یکدیگر PHD
واحد های کشت وصنعت
نظام حقوقی موسسات عمومی
سیاست های هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه ی حقوق اجتماعی
الگوی مطلوب ساختار دادگستری در ج. ا. ا.
مردم سالاری دینی از نظر فقهای شیعه (بررسی مقایسه ای نظریه امام خمینی (ره) و آیت ا… محمد مهدی شمس الدین)
مسکن در تهران
نظارت بر شوراهای اسلامی شهر در آراء دیوان عدالت اداری
نگرش مقاصدی در فقه و ارزیابی توان آن در ارایه نظریه فلسفه حقوق اسلامی
حمایت از حقوق زنان وکودکان بی سر پرست در ایران در پرتو اصول حقوق بشر

 

 

بانک موضوعات پایان نامه به تفکیک رشته