پژوهه موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق بین الملل - پژوهه
موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق بین الملل

حمایت دیپلماتیک از سهامداران شرکت

استفاده نظامی از دریاها ومحدودیتهای آن

ترک مخاصمه دراسلام وحقوق بین الملل

آثار جنگ بر معاهدات بین المللی

مبانی حقوقی حمایت دیپلماتیک

بررسی مشروعیت پخش امواج ماهواره ای و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل

بررسی اجرای آرای داوری خارجی علیه دولت در پرتو تئوری مصونیت محدود

تاثیر اقدامات متقابل بر اجرای مسئوولیت بین المللی دولت با تاکید بر مسئوولیت ناشی از منافع جمعی PHD

مسئولیت متقابل دولتها وسازمانهای بین المللی در حمایت بین المللی از حقوق بشر

رویارویی دو ارزش اساسی: حفظ امنیت بین المللی و رعایت حقوق بشر در مقابله شورای امنیت با تروریسم

ماهیت حقوق سازمان کشاورزی وتغذیه جهانی (فائو)ومصوبات آن

تاثیرات موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق بین الملل (TRIPs) بر حقوق بشر در حوزه حق های رفاهی

مداخله دادگاههای ملی در داوری تجاری بین المللی (بررسی تطبیقی در حقوق سوئیس و ایران )

رویکرد پیشگیرانه سازمان ملل متحد در جلوگیری از درگیری های مسلحانه

تبیین حقوقی حملات نظامی دولت عراق علیه مردم کُرد

اوپک ونظم نونفتی بین المللی

تضمین سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل PHD

سیر تحول حاکمیت دولتها در سازمانهای بین المللی

پناهندگی دیپلماتیک به سفارتخانه هاوحمایت از اشخاص مورد حمایت بین المللی

حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل

آزادی اجتماعات در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

جنبه های حقوقی اجرای موافقت نامه های دوراروگوئه نسبت به کشورهای درحال توسعه

بررسی شروط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی از منظر اسلام

قراردادهای اجاره در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایالات متحده

آزادی ارتباطات دیپلماتیک و مصونیت اسناد، آرشیوها و محموله های دیپلماتیک در حوزه اینترنت

مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه …..

تاثیرات تغییرات آب و هوایی بر صلح و امنیت انسانی PHD

بررسی تحلیلی معاهدات دو جانبه جلب وحمایت از سرمایه گذاریهای خارجی

نظام انتخاباتی عراق در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر

صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری واعلامیه دولتها در این مورد

مطالعه تطبیقی ازدواج اتباع بیگانه با ایرانیان در حقوق موضوعه وفقه اسلام

چالش های حقوق بشری در چنگ علیه تروریسم

شروع به جنگ در اسلام و حقوق بین الملل

دیالکتیک در حقوق بین الملل

بررسی ارزش اصل عدم توسل به زور در حقوق بین الملل

جایگاه دموکراسی در حقوق بین الملل معاصر

کارکرد انصاف در نظام حقوق بین الملل: تاثیر بر ثبات یا عدم ثبات قاعده حقوقی PHD

مسئولیت بین المللی دولتها ناشی از آلودگی محیط زیست

ضمانت اجرا درنظام سازمان ملل متحد

سازگاری اقدامات ضد تروریستی با استانداردهای بنیادین حقوق بشر

رژیم بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره

ایدز و امنیت انسانی

حقوق صید در منطقه انحصاری اقتصادی

بررسی ابعاد حقوقی شهادت دیپلماتهای ایرانی

تعهد جامعه بین المللی به رعایت و الزام به رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه PHD

جبران نقض تعهدات بین المللی حقوق بشر با نگاه ویژه به نظام حقوقی افغانستان PHD

قلمرو قاعده مصونیت قضایی دولتهای خارجی

حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی

تابعیت مضاعف واعتبار اصل عدم مسئولیت دولت در قبال دعاوی اتباع خود

نظارت بر قطع نامه های شورای امنیت توسط دیوان بین المللی دادگستری

حقوق بشر وحمایت از پناهندگان

تبیین هنجاری حق بر دموکراسی در حقوق بشر بین المللی

مبارزه با فساد در حقوق بین الملل(با تاکید بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد)

حقوق بین الملل وحفاظت از محیط زیست در برابر آلودگیهای جوی

تغییرات جوی و امنیت بین الملل

قضیه نامیبیا وعملکرد سازمان ملل

نظارت قضایی بر اجرای تحریمها با تاکید بر رویه قضایی دیوان دادگستری اروپایی

تعامل میان شرط ملت های کامله الوداد با حل و فصل اختلافات در معاهدات سرمایه گذری

ماهیت حقوقی دولت خودگردان فلسطین

سازمان جهانی گردشگری UNWTO

تعارض تعهدات بین المللی دولتها

بررسی تحلیلی کنوانسیون منع شکنجه ورفتاریا مجازات بی رحمانه،غیر انسانی وتحقیرکننده

ملی شدن از دیدگاه حقوق بین الملل

تحریم های یک جانبه و حق بر توسعه

بررسی جنایات بر ضد بشریت در حقوق بین الملل

نقش سازمان های مردم نهاد در تاسیس، اجرا و بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

خاتمه تحریم های سازمان ملل و امکان رجوع به دیوان بین المللی دادگستری

بررسی تحولات مقررات بین المللی ناظر بر تولید وبکار گیری مین های زمینی

وضعیت حقوقی امدادگران در حوزه ی مخاصمات مسلحانه

دادگاه کیفری سیرالئون

بررسی مفهوم حاکمیت دولتها در آستانه هزاره سوم

بررسی حقوقی سند نهایی کنفرانس نیویورک (زنان ۲۰۰۰)

بررسی تطبیقی مصونیتها ومزایای دیپلماتیک و کنسولی

چالش های اجرای ملی تعهدات معاهداتی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

تصویب معاهدات در حقوق بین الملل وحقوق ایران

اعتبار تصمیمات شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

بررسی مسائل زیست محیطی دریای خزر

مقایسه قانون نمونه داوری انسیترال ولایحه داوری تجاری بین المللی

اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی در چارچوب سازمان جهانی تجارت

بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ایر باس

مسئولیت بین المللی دولت در قبال نقض حقوق انسانی اتباع خود

بررسی مصونیت کیفری سران حکومت هاودولتها بانگاهی تحلیلی به قضیه آگستوپینوشه

اصلاحات در شورای امنیت با نظر خاص بر حق  وتو

حمایت از افراد غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه بین المللی

آثار حقوقی آرای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در تحکیم و توسعه حقوق بین الملل

حقوق مالکیت معنوی وحقوق بشر:تعامل ها وتعارض ها  PHD

حقوق اسیران جنگی در اسلام و حقوق بین الملل

مسئولیت مشترک بین المللی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

جوانب الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن

حمایت از حقوق بشر در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر قضیه گینه علیه کنگو

بررسی حقوق پناهندگان در نظام حقوق بین الملل وچگونگی مطابقت حقوق داخلی باآن

تحقق حق تعیین سرنوشت در چارچوب  مسولیت حمایت

آثار منطقه گرایی بر حقوق بشر، همکاری اقتصادی، صلح و امنیت PHD

تدابیربین المللی حفاظت از محیطزیست در قبال آلودگی اتمی وپرتو افکنی

نظام اعتزال در حقوق بین الملل اسلامی وتطبیق آن با بیطرفی درحقوق بین الملل معاصر

موانع اجرای قانون خارجی(درحقوق بین المللخصوصی باعنایت به دیدگاههای جدید)

بررسی تطبیقی اصل جهاد وعدم توسل به زور

سیستم حل و فصل اختلافات در کنوانسیون ۱۹۸۲ PHD

رعایت حقوق بشر دوستانه در جنگ های آمریکا علیه افغانستان و عراق

سازمانهای بین المللی غیر دولتی وپناهندگان در جمهوری اسلامی ایران(تحقیق میدانی)

تکالیف نیرو های اشغالگر در سرزمین های اشغالی

مسئولیت بین المللی دولت ناشی از اعمال فراتر از اختیارات ارگانهای آن

بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری

اعتبار معاهده ۱۹۷۵ بغداد

بررسی نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری در ارتباط با علم بیو تکنولوژی

فعالیت سازمان ملل متحد در قلمرو حق آزادی بیان

اقدامات بین المللی مقابله با خشونت علیه زنان

ضوابط حقوق بشری مبارزه با تروریسم بین المللی

اصل تغییر اوضاع واحوال در حقوق بین الملل

دفاع مشروع در حقوق بین الملل

مسئولیت وآثارناشی از کمک به طرف های متخاصم از دیدگاه حقوق بین الملل

مستثنیات و موارد سقوط مصونیت دولت در پرتو تحولات جاری تقنینی و قضایی بین المللی  PHD

مصونیت دولت در مواجهه با قواعد آمره(jus cogens)

حقوق و تعهدات دولت ثالث در قبال تعهدات عام بین المللی

ارزیابی جایگاه و عملکرد کمیسیون مقام زن

قدمت و پایداری اصل عدم مداخله و پدیداری” وظیفه مداخله ” در حقوق بین الملل

حق شرط در معاهدات بین المللی

نهضت های رهایی بخش ملی وحقوق بین الملل

بررسی حقوقی کنوانسیون تاسیس آژانس تضمینی سرمایه گذاری چند جانبه(MIGA)

اشغال نظامی در حقوق بین  الملل و قواعد حقوقی حاکم

تعهدات دولت های عضو در مقابل دیوان بین المللی کیفری

سازمان کنفرانس اسلامی وماهیت حقوقی آن

نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ در تاسیس دیوان بین المللی کیفری

اصل منع توسل به زور و محدوده آن در حقوق بین الملل

بررسی توسعه تحول اختیارات ووظایف سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد

صلاحیت دادگاههای ایران در خصوص دعاوی خارجی

وضعیت حقوقی مزدور در نظام حقوق بین الملل

ناپدیدی اجباری ومنع آن در حقوق بین الملل

حاکمیت دولتها در حقوق بین الملل مربوط به حقوق بین الملل

تاثیر محاکمات نورنبرگ در تحولات حقوق بین الملل کیفری (اهدائی دانشگاه آزاد)

انعقاد عهد نامه چند جانبه بین المللی سرمایه گذاری خارجی(MAI)

عضویت چین کمونیست در سازمان ملل متحد وسابقه آن

حکومت قانون در روند صلح سازی

مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی در عملیات حفظ صلح PHD

اقدامات شورای امنیت در مورد عراق پس از دفع تجاوز به کویت :بررسی تحول مفهوم تهدید بر صلح وگسترش اختیارات شورای امنیت

مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز

نظام بین المللی مسئولیت مدنی وجبران خسارات ناشی از حمل ونقل دریایی هیدروکربنها

حقوق فرهنگی، اجتماعی کودک در ایران

حقوق بین الملل عمومی

حق آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر

حقوق انسانی در منازعات مسلحانه

انصاف وجایگاه آن در حل اختلافات بین المللی

بررسی اعتبار آرای داوری صادره از سوی دیوانهای داوری با ترکیب ناقص

پیدایش اسرائیل وبحران منطقه عربی خاور میانه

حق بر خورداری از محیط زیست سالم در حقوق بین الملل

اصول وقواعدماهوی تجارت بین الملل در چارچوب سازمان جهانی تجارت

جبران خسارت در حقوق بین الملل

کارآمدی اقدامات متقابل فردی و جمعی برای الزام دولت ها به ایفای تعهدات حقوق بشری اتباعشان

وضعیت حقوق آوار گان افغانی در ایران

نظام ابطال و اجرای آرای داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) و آثار آن بر حاکمیت دولت ها

معیارهای محدودسازی آزادی ها در منشور جهانی حقوق بشر

داوری سازمانی با ارجاع خاص به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی

بحران سیاسی وتحلیل حقوقی رای دیوان بین المللی در قضیه کارکنان سیاسی وکنسولی ایالات متحده در تهران

سازمان همکاری اقتصادی (اکو)در پر تو همکاریهای اقتصادی بین المللی

عرف ومعاهده در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تاکیدبر قضیه نیکاراگوئه

دعوت به مداخله در حقوق بین الملل

ادله اثبات دعوا در آیین دادرسی و رویه دیوان بین المللی دادگستری

قاعده محل وقوع مال وتعارض آ ن با حقوق بین الملل عمومی

آثار حقوقی بین المللی اظهارات سران کشورها

تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل

نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل

دفع زباله های هسته ای از منظر حقوق بین الملل محیط زیست (اهدائی)

موانع امحای بی کیفری

تاثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی PHD

بررسی قواعد حقوق بین الملل درجهت تضمین حق بر توسعه

مشروعیت دموکراتیک حکومتها در حقوق بین الملل

وضعیت مهاجران از منظر نظام بین المللی حقوق بشر و عملکرد دولت ها PHD

جهانشمولی حقوق بشر

مطالعه وضعیت اشتغال معلولین در ایران و انگلستان در پرتو استانداردهای بین المللی حقوق بشر

ماهیت حقوقی قطنامه های شورای امنیت در پرتو توسعه ،مفهوم صلح وامنیت بین المللی

بررسی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد  “یونپ”

تحلیلی بر منطقه گرایی جدید نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی

مشروعیت تحریم های اقتصادی ایالات متحده امریکا از منظر حقوق بین الملل

اصل منع اعاده پناهندگان از منظر حقوق بشر

مداخله بشر دوستانه در امور داخلی دولتها با تاکید بر مبانی

اعتبار معاهدات بین المللی از دیدگاه فقه شیعه

اقلیتها وحقوق بین الملل

مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه

تعهدات شرکت های چند ملیتی و مسئولیت دولت متبوع سرمایه گذار در حوزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری

تکوین حقوق بین الملل محیط زیست

وضعیت حقوقی هواپیماهای نظامی در حقوق بین الملل

مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض تعهدات حقوق بشر با تاکید بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

لکس پترولیا   PHD

تاثیر حقوق نرم بر منابع حقوق بین الملل PHD

بازرسی پیش از حمل در نظام سازمان جهانی تجارت

بررسی موافقت نامه حفاظتها در سازمان تجارت جهانی

بررسی جنبه های حقوقی مفهوم توسعه پایدار

اقدامات سازمان ملل متحد در حفظ صلح با اشاره به اقدامات سالهای ۱۹۸۸-۱۹۸۹

بیطرفی در جنگ دریایی

احیای نظریه جنگ عادلانه

بررسی تحلیلی زمینه های حقوق بشر در جامعه اسلامی

بررسی دکترین نا محدود بودن صلاحیت شورای امنیت

نظم عمومی در مرحله اجرای آراء داوری تجاری بین المللی

تعهد به نفع شخص ثالث در معاهدات

تروریسم بین المللی ودفاع مشروع

حکومت قانون و اعمال آن بر شورای امنیت سازمان ملل متحد PHD

بررسی برنامه توسعه ملل متحد undp

سیر تحول قواعد حاکم بر تحدید حدود فلات قاره

ابعاد بین المللی مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی در تئوری و عمل

وضعیت ناظرین در سازمانهای بین المللی

بررسی مفهوم خلع سلاح در پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای

زمینه ها و ضرورت های اصلاح ساختار شورای امنیت

نحوه نظارت برحسن اجرای تعهدات مربوط به میثاق های بین المللی حقوق بشر

نظام حل وفصل اختلافات در سازمان هواپیمایی بین المللی (ایکائو)

کارکرد اصول کلی حقوق مقبول ملل متمدن در نظام حقوق بین الملل

نظام حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی   (WTO)

موانع غیر تعرفه ای تجاری و قواعد حاکم بر آن در چارچوب نظام چند جانبه سازمان تجارت جهانی (WTO)          PHD

بررسی ماهیت وعملکرد نهاد های حقوق بشر

جبران خسارت در حقوق بین الملل تجارت PHD

اصل تعیین سرنوشت ملتها با تکیه بر اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد وآراء دیوان بین المللی دادگستری

نقش کمیسیون حقوق بشر در نظارت بر حسن اجرای قواعد بین المللی حوق بشر

به زمامداری در عرصه حقوق بین الملل PHD

جایگاه شرکتها ی فراملیتی در حقوق بین الملل

شیوه های ایجاد قواعد حقوق بین الملل(با تاکیدبر)توسعه تدریجی حقوق بین الملل وتدوین آن

بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

مساله جانشینی دولتها نسبت به معاهدات در مورد وحدت آلمان

شیوه های حمایت بین المللی از حقوق بشر در زمینه حقوق کودک

بررسی مشروعیت حمله نظامی آمریکا وانگلستان به افغانستان از دیدگاه حقوق بین الملل

اقدامات شورای امنیت به منظور اعاده حاکمیت کویت

حاکمیت دولت در دریای سرزمینی

ورود معاهده به قلمرو ملی

رابطه بین دیوان بین المللی دادگستری وشورای امنیت

مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل واسلام

حاکمیت قانون یا تعادل قدرت ها؟بررسی بحران عراق در پرتو حقوق بین الملل

وضعیت اضطراری اقتصادی: رافع مسئولیت بین المللی دولت

بررسی تاثیر شناسایی بر ایجاد دولت در فرآیند جانشینی

حقوق وقواعد بین المللی قابل اعمال در مبارزه با تروریسم   PHD

تجدیدنظر در آراء داوری بین المللی

حقوق کودک در مخاصمه مسلحانه

بررسی مکانیزم مسئولیت بین المللی حاکم بر فضای ماوراء جو

محدودیت جنگ در اسلام وحقوق بین الملل مدرن

اقدامات متقابل در روابط اقتصادی بین المللی

جبران خسارت در سلب مالکیت از اموال بیگانگان

مسئولیت کیفری دولتها با توجه به اقدامات اخیر شورای امنیت

حق بر توسعه از منظر قانون اساسی تاجیکستان در پرتو اسناد بین المللی

امنیت سرمایه گذاری های خارجی در حقوق ایران

جبران خسارت در طرح مسئولیت بین المللی دولتها

حقوق بین المللی عمومی و صلاحیتها در فضای مجازی PHD

قلمروی اعمال حقوق بشر دوستانه: باز تعریف مفهوم مخاصمه مسلحانه

تاثیر الحاق ایران به کنوانسیون حقوق معلولین در نظام حقوقی ایران

بررسی معاذیر رافع مسئولیت بین المللی دولت در پرتو آراء محاکم بین المللی

جامعه اقتصادی اروپا وساختار حقوقی آن

اصل استقرار وضعیت حقوقی در اختلافات سرزمینی

تحریم های اقتصادی شورای امنیت وحقوق بنیادین بشر

سازمان ملل متحد ومسائل سیاسی روز

آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

حمایت های ویژه از زنان در معاهدات عام بین المللی

نقش سازمان ملل متحد در استقرار مجدد  دولت

بررسی حقوقی موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (TRIPS)

تاثیر سازمان های غیردولتی بین المللی بر فرآیند صلح

سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک) وماهیت حقوقی آن

تثبیت نرخ محصولات بنیادین در نظام نوین اقتصادی بین المللی

آژانس بین المللی انرژی

وارد کردن شرط بر معاهدات مربوط به حقوق بشر

نظام حقوی دولتها ی بدون ساحل در حقوق جدید دریا

داوری بین المللی در حل وفصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری میان کشور ها و

قرار های تامینی در رویه دیوان بین المللی دادگستری

جایگاه ملت ها در حقوق بین الملل در پرتو قطعنامه های شورای امنیت و آراء دیوان بین المللی دادگستری

حقوق پناهندگان در پرتو اصل عدم عدم تبعیض PHD

ورود ثالث در دادرسی های دیوان بین المللی دادگستری

مزایا ومصونیت های سازمان های بین المللی و حل و فصل اختلافات راجع به آن

چالش های حقوق بشری تصویب و اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت PHD

مصونیت بانک مرکزی در حقوق بین الملل

بررسی (تحقیق میدانی)پروتکال های الحاقی به کنوانسیوان ۱۹۷۸منطقه ای کویت در

ماهیت وجایگاه اقدامات تلافی جویانه در حقوق بین الملل

همکاریهای قضایی بین الدول :معاضدت قضایی و استرداد مجرمین

رعایت قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه توسط نیروهای تحت امر ملل متحد

حق بر فراموش شدن در محیط مجازی

رویکرد جدید به مصونیت قضایی دولتها در آراء محاکم آمریکایی

دادگاه بین الملل کیفری برای یوگسلاوی سابق

حق بر آب آشامیدنی سالم از دیدگاه حقوق بین الملل

وضعیت حقوقی و نظام حمایتی آوارگان داخلی ناشی از جنگ در حقوق بین الملل

یافته های نهادهای مبتنی بر معاهده حقوق بشر ملل متحد در نظم حقوقی داخلی

دوستان دادگاه در مراجع کیفری بین المللی

کرامت انسانی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

بررسی نظام شکایات فردی در کنوانسیوان اروپایی حقوق بشر وتاثیر آن بعنوان شیوه

چگونگی تجلی اراده جمعی در سازمان ملل متحد

مسئولیت بین المللی دولتها در قبال حملات سایبری

راهکارهای مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل

آزادی تردد در اسلام و حقوق بین الملل، مطالعه موردی نظام های حقوقی ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی PHD

مسئولیت بین المللی دولت ها در حفاظت از میراث فرهنگی

مسئولیت دولتها واشخاص در صورت وقوع سوانح هوایی از دیدگاه حقوق بین الملل

جایگاه ونقش سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم بین الملل

مزایا ومصونیتهای سازمان ملل متحد

بررسی حدود صلاحیت ملی دولتها با توجه به روند توسعه حقوق بشر

شناخت حاکمیت ملی در قوانین بین المللی

بررسی مفهوم تروریسم دولتی در حقوق بین الملل

ماجراهای فراموش شده در سازمان ملل متحد

ارتباط میان توسعه اقتصادی و رعایت وحمایت از حقو ق بشر

ماهیت حقوقی اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در قضیه

حمایت از تنوع زیستی در حقوق بین الملل PHD

شورای امنیت وقانونگذاری در چار چوب قطعنامه ۱۳۷۳

مداخله در امور داخلی دولت ها وحقوق بین الملل عمومی

بکارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی

تعارض قوانین (قانون ماهوی )در داوریهای تجاری بین المللی

مشارکت کشور های جهان سوم در ایجاد وتحول قواعد حقوق بین الملل

تحلیل حقوقی رابطه میان عرف و معاهده در حقوق بین الملل …

مطالعه تطبیقی حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران مهاجر افغانی در ایران و کارگران مهاجر مکزیکی در ایالات متحده امریکا

پیوستن به خانواده در نظام بین الملل حقوق بشر و نظام حقوقی امریکا

تحول حقوق بین المللی در قلمرو صلح وامنیت بین الملل ورویه قضایی دیوان بین المللی

دادرسی عادلانه: مفهوم وساز وکار

حقوق فرهنگی و صلح PHD

اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری

مفهوم مصادره در رویه دیوان داوری ایران -ایالات متحده آمریکا

شرط تثبیت در قراردادهای نفتی بین المللی

مقابله نظامی با دولت حاکم در اسلام و حقوق بین الملل

موانع زیست محیطی بر تجارت بین الملل

داوری اختلافات در چارچوب معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی PHD

قطعیت والزام آور بودن احکام داوری بین المللی وشیوه های اعتراض به اعتباراین

نظام حقوقی دریای خزر

بررسی مقایسه ای گات وآنکتاد

نظام حقوقی حاکم برآبهای زیرزمینی بین المللی

تحلیل حقوقی قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد

مسئولیت کیفری فرد در قبال نقض فاحش حقوق بشردوستانه

ضوابط زیست محیطی سازمان تجارت جهانی: خلاء ها و بایسته ها PHD

بررسی انتخابات در نظام داخلی افغانستان در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر

مشکلات جاری حقوقی در روابط مرزی ایران و عراق

سلاح های ممنوعه در حقوق جنگ…

دیوان بین الملل دادگستری

بررسی رژیم حقوقی حاکم بر رود هیرمند در پرتو نظام حقوی حاکم بر رودهای بین المللی

وضعیت حقوقی خبرنگاران در مخاصمات مسلحانه

تاثیر تحریم های بین المللی بر فعالیت های انسان دوستانه ی سازمان های مردم نهاد حقوق بشری (بررسی موردی پرونده بنیاد کودک ایران)

موافقت نامه TRIMS و پیامدهای آن در صورت الحاق دولت ایران به سازمان تجارت جهانی

مسئولیت بین المللی دولت ناشی از امتناع از شرکت در داوری یا عدم اجرای آرای داوری

وضعیت حقوقی جنوبگان ودولت ها

شرط فراگیر در معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه و تعامل آن با حل وفصل اختلافات بین المللی

صلاحیت فرا سرزمینی وقانون داما تو

مساله نابرد باری مذهبی

وضعیت بیگانگان در حقوق بین الملل با تاکید بر وضعیت پناهندگان سر زمینی

نظام امنیت جمعی ومقابله با تجاوز

دکترین مسئولیت حمایت و نقش شورای امنیت

بررسی مفهوم دفاع مشروع در پرتو رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی

قابلیت انتساب مسوولیت در رویه دیوان بین المللی دادگستری PHD

ممنوعیت بازداشت خود سرانه

تروریسم وراهزنی هوایی در حقوق بین الملل

ساز و کارهای حقوقی حمایت از کارکنان سازمان ملل با تاکید بر نیروهای حافظ صلح

بررسی اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان دولتها وفق

شبیه سازی انسان در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر PHD

اصل نسبی بودن آثار معاهدات در حقوق بین الملل واستثنائات آن

نقش کمیسیون های حقیقت یاب در ارتقا حقوق بشر،ترویج صلح و همزیستی مسالمت آمیز با تاکید بر کمیسیون حقیقت یاب افریقای جنوبی

جدایی یک جانبه در حقوق بین الملل با تاکید بر قضیه کوزوو

جنایات جنگی علیه زنان در مخاصمات مسلحانه

آزادی اطلاعات ومحدویتهای آن در مقررات بین المللی حقوق بشر

انتقال تکنو لوژی ومسائل حقوقی مرتبط با آن در نظام بین المللی

آرای مشورتی الزام آور دیوان بین المللی دادگستری

تعرض ناپذیری هواپیماهای غیرنظامی در حقوق بین الملل

تعهد به استرداد یا محاکمه

تاثیر اعمال یک جانبه کشورها در منابع حقوق بین الملل

بردگی جنسی کودکان و ساز و کارهای مقابله با آن در نظام بین الملل حقوق بشر با مطالعه موردی حقوق ایران

کاستیهای حقوق بشری سازمان جهانی تجارت PHD

قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی و اجتماعی در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر PHD

مداخله بشر دوستانه وتحول آن بعد از منشور ملل متحد

شرکتهای امنیتی و نظامی خصوصی و حقوق مخاصمات مسلحانه

آثار و اعتبار حقوقی تصمیمات شورای امنیت در حوزه عدم اشاعه PHD

بررسی مفهوم تجاوز در پرتوتحولات نوین بین المللی

تعهد دولتها در پیشگیری و مجازات ژنوسید PHD

بررسی انطباق تصمیمات محاکم آمریکا در انتساب اعمال افراد و گروهها  به دولت ایران با حقوق بین الملل

ماهیت و رویکرد آیین دادرسی کیفری بین المللی: مطالعه موردی دیوان بین المللی کیفری PHD

خلیج فارس و قرار دادهای نفتی ایران

حقوق بین الملل و مبارزه علیه تروریسم

مقایسه حدود صلاحیت ها و اختیارات سازمان دریانوردی بین المللی(آیمو) و سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)

تطبیق مقررات مربوط به تابعیت ایران با کشور های آمریکا و انگلستان

بلایای طبیعی وحقوق بین الملل

حق دسترسی به اطلاعات و مالکیت فکری در نظام بین المللی حقوق بشر: همزیستی یا تعارض

تحول مفهوم حقوق و مسئولیت های اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر

نقش کمیساریای عالی حقوق بشر در پیشبرد اهداف حقوق بشر سازمان ملل متحد

تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل PHD

بررسی قانون مناطق دریایی ایران با توجه به حقوق بین الملل دریا

چارچوب های حقوقی تنظیم و نظارت بربانکداری بین المللی

انتقال فناوری هسته ای صلح آمیز از منظر حقوق بین الملل

وضعیت حقوقی لوله های نفتی در حقوق بین الملل دریا ها

تحلیل کنوانسیون هامبورگ وبررسی مزایای آن نسبت به مقررات لاهه

رویکرد نظام مسئولیت بین المللی دولت ها در خسارت های زیست محیطی

مفهوم تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در رویه شورای امنیت

مسئولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر