پژوهه موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق جزا و جرم شناسی - پژوهه
موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری ایران(با تاکید بر لایحه قانون آیین دادرسی کیفری) و ایران

حمایت کیفری از اشخاص کهنسال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

پدیده مجرمانه و پاسخ های آن در سیاست جنایی اقتدارگرا

بررسی تطبیقی سرقت در حقوق ایران،مصر،لبنان

محاکم نظامی در جمهوری اسلامی ایران

مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

بررسی جرائم تکدی و ولگردی و کلاشی (مواد ۷۱۲و۷۱۳قانون مجازات اسلامی)

آثار گذشت شاکی در جرائم ارتکابی

مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلستان

جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران و کانادا

موانع قصاص نفس در شریعت اسلام

گفتمان سیاست جنایی تقنینی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری….

نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم: از نظر تا عمل PHD

مسئولیت کیفری مقامات مافوق وزیر دستان آنان در حقوق بین الملل کیفری  PHD

آزادی مشروط زندانیان در حقوق ایران

ضابطه مندی اختیارات قضایی در تعیین مجازات در نظام کیفری ایران، انگلستان و مصر PHD

شرکت و معاونت در جرم از نظریه قضایی دادگاههای ایران و فرانسه و عقاید علمای حقوق

مطالعه ی مقررات (نهاد) دیه از منظر آموزه های بزه دیده شناسی و اصول عدالت ترمیمی

وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور ایران و مقایسه آن با نهاد مشابه در نظام کیفری انگلستان

معیارهای عادلانه دادرسی در اسناد بین المللی وحقوق داخلی

ایراد ضرب وجرح عمدی

قوانين حاكم بربليس از صدراسلام تا حكومت اسلا مي و مطالعه تطبيقي آن

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده

جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیشگیری از جرائم اقتصادی

فرآیند تاریخی تدوین و تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و تحولات بعدی این قانون(۱۳۴۶-۱۳۰۴)

تحليل وبررسي مفهوم  فعل حرام از دیدگاه علمی و قانونی(ماده ۶۳۸ ق. م.ا.)

تغییرات حاصله در سیستم قضایی کشور بعد از انقلاب

تحقیق راجع به متهمین مختل المشاعرموضوع ماده ۳۶ اخیرالتصویب

رویکرد تقنینی و قضایی عرف در نظام کیفری ایران PHD

حمایت کیفری ازحق مالکیت بر علایم تجاری

دیه و خسارات مازاد بر آن با نگرشی بر قوانین و رویه قضایی

تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت کیفری

حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری بین المللی PHD

هدف از مجازاتها چیست؟

تاثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل

بررسی قوانین جزایی ایران در پرتو فن آوری اطلاعات

بررسی حق دفاع متهم در نظام کیفری ایران

جرائم مالی کارمندان دولت” اختلاس- ارتشاء”

مبانی فلسفی حقوق جزا

تقلب و دسیسه در امور خدمت وظیفه عمومی

تحقیقیٍٍ پیرامون جرائم مطبوعاتی

رابطه علیت در ارتکاب جرم

دادرسی روستایی در ایران(خانه های انصاف)و بررسی تطبیقی با دادرسی روستایی در هند

مقام زن در اسلام و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

وظیفه ضابطان دادگستری و رعایت حقوق فردی

جرایم بازرگانی؛ از ماهیت تا پاسخ های کیفری با تاکید بر اسناد بین المللی

جرائم و مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات گاز کشور

بررسی تاثیر رضایت مجنی علیه در جرایم علیه اشخاص

زنان بزه دیده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان

تحلیل مبنای دیه

استرداد مجرمین

بحث پیرامون جرائم احتکار و گرانفروشی

قضا زدایی وجایگاه آن در نظام کیفری ایران

حمایت کیفری از صغار در قوانین ایران

سالم سازی محیط

بررسی تطبیقی ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی

صلاحیت دادگاههای نظامی ایران

مطالعه تطبیقی جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران،مصر ولبنان(اهدائی)

جرائم موسسات پولی و اعتباری غیر بانکی در حقوق ایران

وندالیسم در سیاست کیفری ایران

بررسی مجازاتهای اجتماعی در پرتو اسناد بین المللی ولایحه قانون مجازاتهای ….

قرار نظارت قضایی؛ از مبانی تا جلوه ها (با تاکید بر حقوق کیفری ایران)

سیاست جنایی و الگوهای آن در چالش با توسعه نیافتگی و آثار آن با تاکید بر سیاست گذاری جنایی در ایران

سیاست گذاری جنایی: مبانی اصول راهبردی و مدل ها PHD

خودکشی مساعدت شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا

زندان وتاثیرآن در تکرار جرم

مطالعه تطبیقی قتل از روی ترحم در حقوق ایران و انگلستان

جرائم بر ضد مصالح عمومی مملکت(خیانت -جاسوسی)

بررسی حدود اختیارات دادستان (در قانون اصلاح ق.ت.و.ع.۱۳۸۱)

بررسی تطبیقی جرم سرقت در حقوق ایران و انگلستان

قرارها در حقوق کیفری ایران

سرقت در حقوق جزای ایران، سوئیس- فرانسه

بررسی تاثیر جنسیت بر ارتکاب جرم

اصل شفافیت در حقوق کیفری اقتصادی (اهدایی)

شهادت کذب وقسم دروغ وآثار مترتبه برآنها در حقوق

مباشرت و تسبیب در جنایات عمومی

پزشکی از راه دور و مسئولیت کیفری ناشی از آن در نظام حقوقی ایران

تاثیر مقررات مالی در قرار دادها

بررسی موارد تجدید نظر نسبت به احکام کیفری

علل نقص آراء کیفری  در مرجع دیوانعالی کشور در جرائم علیه اموال “سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی”

بررسی تحلیلی موانع مجازات

مطالعه تطبیقی اصول راهبردی سیاست جنایی اسلامی و سیاست جنایی معمول در کشورهای غربی

سیاست جنایی ایران در قانون اساسی مشروطه وجمهوری اسلامی (مطالعه تطبیقی)

جعل اسناد در حقوق کیفری ایران

تاثیر اشتباه در شخص و شخصیت در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران

سیاست جنایی مشارکتی در اسلام

تحریک به ارتکاب جرم در حقوق ایران

فرار از خدمت نظام در قانون ایران و فرانسه

بررسی ومقایسه قانون دادرسی و کیفر ارتش باقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

بررسی بزه قتل در فراش در مقررات کیفری ایران و فقه امامیه

تابعیت

موارد عدول از دادرسی عادلانه در حقوق کیفری ایران و کنوانسیونهای بین المللی

نهادهای متولی پیشگیری رشدمدار در ایران و مقایسه آن با انگلستان

جلوه های رفتار منصفانه نسبت به بزه دیده در مقررات دادرسی کیفری ایران و سازمان ملل متحد

سنجش و مدیریت ریسک جرم  PHD

رشد جزایی وجایگاه آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران وانگلستان

جرائم کامپیوتری

تروریسم سایبری PHD

اصول تعیین کیفرهای سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان

بررسی تطبیقی جرم خیانت در امانت در حقوق ایران، انگلستان و مصر

اعدام و مجازاتهای سالب آزادی و تاثیر آنها در پیشگیری از ارتکاب جرم

مطالعه حقوقی-جرم شناختی جرایم و تخلفات ورزشی با تکیه بر خشونت های ورزشی

اصل مشروعیت تحصیل دلیل در آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه   PHD

شهادت در حقوق جزای ایران

حقوق متهم در داد رسی کیفری بین المللی        PHD

اصول حاکم بر مجازاتها در حقوق کیفری ایران

تعلیق مجازات در حقوق جزای ایران وانگلیس  (اهدائی داشگاه آزاد)

بررسی جزائیات در اسلام

بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)

معماری وشهر سازی وارتباط آنها باجرم

جرم و فلسفه مجازات

تعارض قوانین جزایی در زمان

بررسی فقهی و حقوقی مرور زمان کیفری

بررسی تطبیقی عنصر روانی قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس

مطالعه مجازاتهای بدنی حدی قانون مجازات اسلامی در پرتو موازین حقوق بشر

پیشگیری از تطهیر سرمایه های نا مشروع در حقوق داخلی و اسناد بین المللی

رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق به حقوق کیفری PHD

بررسی مقررات حاکم بر ضبط و نحوه اجرای آن در قرارهای تامین کیفری

مبانی فقهی و حقوقی جرائم شرب خمر و قماربازی

بررسی جرائم سوء قصد و توهین به مقامات سیاسی خارجی در قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)

بررسی جرم منازعه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

تاثیر جنسیت متهم در رسیدگی های کیفری

دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و فرانسه

بررسی پدیده قتل های سریالی از منظر روانشناسی جنایی

همگامی یا تضاد مجازات و درمان در جرائم اطفال

هیات منصفه در فرآیند کیفری ایران و انگلستان

بررسی قتل و ایراد ضرب و جرح در حکم شبه عمد در قانون مجازات

قطعیت آراءوحق تجدید نظر خواهی درحقوق کیفری ایران ومقایسه با فقه واسناد PHD

رویکرد مشارکتی در سیاست جنایی ایران  PHD

افترا و توهین و هتک حرمت

روش های گردآوری داده های جنایی با تاکید بر روش های مورد استفاده در انگلستان

مطالعه تطبیقی سیاست تسامح صفر در حقوق کیفری ایران و امریکا

جهانی شدن حقوق کیفری شکلی در جرایم سازمان یافته فراملی PHD

بررسی تطبیقی جرم انگاری در ایران،چین و سوئد( با تکیه بر جرائم علیه اشخاص و جرائم علیه اخلاق عمومی)

پیشگیری از جرم سازمان یافته براساس الگوی محیطی PHD

سن جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران

مطالعه تطبیقی جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت ونهادهای عمومی PHD

جرائم ثبتی” اسناد و املاک” در حقوق کیفری ایران

تحولات سن مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی

اکراه در قتل ومطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

بررسی ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵(اذیت وآزار بدنی برای …

تعصب ناموسی ورابطه آن باجرم

تاثیر زمان ومکان در جرم ومجازات

سیاست کیفری ایران در قلمرو تخریب وتصرف عدوانی منابع ملی تجدید شونده

بررسی تطبیقی تفتیش وبازرسی منازل و اماکن وکشف آلات وادوات جرم در حقوق

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مطالعه تطبیقی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی در حقوق ایران و استرالیا PHD

حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر

معیارهای جرم انگاری اقتصادی در نظام اقتصادی مختلطPHD

نقش اولیاء دم در استیفای قصاص در قتل عمد

بررسی مفهوم “تربیت وتنبه”نسبت به اطفال بزهکار در نظام کیفری ایران

جرم تحصیل منفعت از معاملات دولتی

مطالعه تطبیقی جرمها وجریمه های مالیاتی در قوانین فعلی ایران واسلام

تکرار جرم

مبانی فقهی وحقوقی اکراه در حقوق کیفری ایران

تحولات اجرای اقدامات سالب آزادی در پرتو فن آوری اطلاعات و ارتباطات

اصلاح نظام زندانها و زندانبانی در پرتو تجارب و دیدگاههای زندانیان سابق

اصلاح وتربیت بزهکاران در حقوق کیفری ایران

مرگ سفید”مواد مخدر در ایران و انتقاد به مواد قانونی مربوط به آن

فرآیند اساسی سازی اصول راهبردی حقوق کیفری

اصول راهبردی حقوق کیفری در قوانین اساسی ایران و افغانستان در پرتو اسناد بین المللی PHD

اثر جزایی مترتب بر اندیشه مجرمانه تا تحقق فعل مجرمانه

حمایت کیفری از خانواده در قوانین ایران

سنجش وارزیابی انواع روشهای پیشگیری از جرم

مجازات نقدی در حقوق کیفری ایران

بررسی تطبیقی بزه کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ومصر

جرائم هواپیمائی

قتل خطئی محض

بررسی تطبیقی دادرسی اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلستان

مجازاتهای باز دارنده در حقوق کیفری ایران

اعتراض فوق العاده در امور کیفری

مسئولیت کیفری بیماریهای روانی در حقوق جزای ایران

حمایت کیفری از حقوق و تکالیف خانوادگی

بررسی تحلیلی امر آمر قانونی در حقوق ایران

بررسی تطبیقی قتل عمدی با فعل نوعا” کشنده در حقوق کیفری

نقد وبررسی ماده ۱۳۹قانون تعزیزات

تحولات سیاست جنایی ایران پس از الحاق به کنوانسیون حقوق کودک

حقوق کیفری اطفال بزهکار و جهانی شدن PHD

اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران

حدود صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی خارج از قلمرو…

اصل برائت، مبانی و آثار آن در امور کیفری

جرائم ناشی از پیشرفتهای تکنولوژی

نقش دلایل مادی از نظر فنی و قضائی در کشف و اثبات جرم

حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری انگلستان و ویلز

تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران وحقوق بین الملل

حدود مسئولیت کیفری در قانون کیفری عمومی ایران موضوع مواد ۳۹ تا ۴۵

بررسی نظری جرائم گمرکی در سیستم کیفری ایران و مطالعه عملی آن در حوزه قضائی استان هرمزگان

ضرر و زیان ناشی از جرم

اصل تسریع در رسیدگی کیفری در حقوق ایران و انگلستان

قلمرو مکانی قوانین کیفری ایران

حقوق متهمین و محکومین جرایم سیاسی (امنیتی) در حقوق موضوعه ایران و اسلام

بررسی مقررات دسیسه و تقلب در کسب و تجارت در قوانین ایران

پیشگیری از وقوع جرم در اسلام

شروع جرم در حقوق جزای ایران

نظام پاسخ ها به بزهکاری اطفال در حقوق ایران و اسناد سازمان ملل

علت شناسی جرم قاچاق کالا در پرتو نظریه های خرده فرهنگ مجرمانه (مطالعه ی موردی استان هرمزگان)

اجرای احکام کیفرهای سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان

بررسی قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با اسناد حقوق بشر

حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در اسناد بین المللی حقوق بشر

اموال مرتبط با جرم در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی     PHD

صلاحیت دادگاه های عمومی در مقررات کیفری ایران

ارتشاء و اختلاس و تصرف غیر قانونی

حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران، کانادا و اسناد بین المللی

موارد قانونی شروع به تعقیب کیفری در ایران وانگلستان

نقد و تفسیر بعضی از مواد قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲

ضابطین دادگستری و نظامی

تامین از متهمان و سابقه تاریخی آن در حقوق جزای ایران

بزه دیدگی بیگانگان (بررسی موردی بزه دیدگی افغان ها در شیراز)

جرم انگاری سوءاستفاده ازقدرت در پرتوتعامل نظام حقوق بشروحقوق کیفریPHD

بزه دیده در فرآیند کیفری

تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلیس  PHD

سقط جنین از نظر قوانین موضوعه و موازین فقهی

بررسی تحلیل از اقرار و آثار آن در امر کیفری

موانع مشارکت مردمی در سیاست جنایی ایران    PHD

تحلیل و بررسی رکن معنوی قتل عمد موضوع ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۸

احکام زنا در اسلام

بررسی تجدید نظر از دیدگاه فقه و حقوق جزای ایران

کیفر در نظریه لیبرالیسم PHD

سیاست جنایی ریسک مدار در پرتو آموزه های حقوق بشر

حقوق و تضمینهای مربوط به مجرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پیشگیری از جرم در قرآن کریم     PHD

علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران(جنون،مستی،خواب و بیهوشی)

راهبردهای تعلیق و تعویق در فرآیند کیفری PHD

مطالعه تطبیقی قرارهای تامین کیفری در حقوق ایران و انگلستان

رابطه بی عدالتی اقتصادی با جرایم علیه اموال

سیاست جنایی تقنینی و قضایی بزه سرقت تعزیری موضوع قانون مجازات اسلامی۱۳۷۵

بررسی جرائم خاص نظامیان در حقوق کیفری ایران

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی

استنطاق ( بازپرسی )

چالشهای قواعد حاکم بر جرائم سازمان یافته با موازین حقوق بشر(اسناد بین المللی و انگلیس)

مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری نیابتی در حقوق ایران و انگلستان PHD

حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی

تاثیر استقلال قضایی بر تحقق عدالت کیفری با تاکید بر حقوق ایران PHD

قضایی شدن اجرای احکام کیفری

جایگزین های زندانهای کوتاه مدت در حقوق  کیفری ایران و انگلستان

بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷

قتل عمدی با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول

تعیین مجازات متناسب با جرم و مجرم در حقوق کیفری با نگرشی بر نظام کیفری ایران و انگلستان

حمایت کیفری از اموال تاریخی- فرهنگی

خصوصی سازی عدالت کیفری PHD

تناسب جرائم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری PHD

تناسب جرائم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری PHD

جرم ایجاد مزاحمت در حقوق ایران و انگلستان و پیشگیری از آن

رابطه افکار عمومی  و قانونگذاری جنایی

بررسی و تحلیل حقوقی مجازات های ثابت

جایگاه دادرسی ترمیمی در حقوق کیفری ایران

اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین المللی کیفری، موانع و مقتضیات اعمال آن در حقوق کیفری ایران

جایگاه قاعده درء در نظام حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

بررسی قوانین کیفری ایران از نظر جرم زایی

جرم سیاسی و بررسی تطبیقی آن با حقوق جزای اسلامی

فرآیندجرم انگاری شبیه سازی انسان در حقوق داخلی وبین المللی

جرم انگاری و اخلاق زیستی PHD

تعارض عرف حاکم بر عشایر خوزستان با مقررات کیفری ایران

نقش قربانی جرم در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان  PHD

مسئولیت جزایی و عوامل رافع آن

تحلیلی در باره خلافکاری کودکان و نوجوانان از نظر علل روانی و اجتماعی

تحلیل از سیر تحول جرائم قتل و صدمات غیر عمدی ناشی از رانندگی در حقوق موضوعه ایران

حمایت از جنگلها و مراتع در قوانین کیفری ایران

ارتشاء در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

بررسی تطبیقی اجرای مجازات زندان در حقوق ایران و انگلستان

پرونده شخصیت

مجازات خدمات عمومی با رویکرد به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (اهدایی)

تورم کیفری

بررسی اصل علنی بودن رسیدگی های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین المللی

جرم هواپیما ربایی

جلوه های عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران

نظام جرائم و مجازاتها در آیین یهود

مطالعۀ تاریخی- کیفر شناختی مجازات بدنی PHD

لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران

حوادث ناشی از عملیات ورزشی( تحلیل بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰)

عدالت ترمیمی: تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن

ناتوانان بزه دیده در پرتو رهیافت های جرم شناسی و قوانین کیفری در حقوق ایران و انگلستان  PHD

مطالعه تطبیقی جرم سقط جنین در مذاهب پنجگانه

قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری در حقوق تطبیقی ( ایران و فرانسه)

قاچاق های گمرکی و رابطه آن با جرم

دفاعیات در حقوق بین الملل کیفری

بازتاب عدالت کیفری در رسانه های گروهی: ضوابط و آثار PHD

سیاست تقنینی و قضایی ایران در زمینه جرائم مطبوعاتی

بررسی حقوق متهمین و محکومین زندان در حقوق ایران

بررسی تحلیل ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی

مطالعه تطبیقی تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه

مطالعه تطبیقی مسئولیت دولت د ر جبران خسارت بزه دیدگان در حقوق ایران ….

بررسی تطبیقی تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان

اصول حاکمه بر ادله در حقوق کیفری ایران و دادرسی های دیوان کیفری بین المللی

عوامل فحشا در ایران و جرائم ناشی از آن

مطالعه مبانی بزه دیده شناسی نخستین (علمی) در قانون مجازات اسلامی و چگونگی اعمال آن در آراء دادگاه ها

نظری بر عنصر معنوی جرم در حقوق جزای ایران

طرق شکایت از احکام و قرارها در حقوق کیفری ایران

جرم تخریب در حقوق جزای ایران

حمایت از اطفال بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلستان

مطالعه تطبیقی قلب سکه و جعل اسکناس در حقوق ایران و انگلستان

پولشویی ازمنظر حقوق جزای داخلی ومعاهدات بین المللی

تاثیر سن و جنس و عوامل اقتصادی و اجتماعی در ارتکاب جرم

الزامات مرتبط با پیشگیری ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا)

مطالعه ی مدل های دوگانه ی عدالت کیفری هربرت پاکر، با تکیه بر ارزیابی عدالت کیفری ایران در پرتو آن مدل ها

بررسی تحلیل صلاحیت کیفری دادگاه انقلاب

تجزیه و تحلیل مواد “۲۱۶ و ۲۱۷” قانون مجازات اسلامی

تاثیر فیلم بر ارتکاب جرم با تاکید بر پیشگیری از وقوع آن

جرم سازمان یافته و بررسی مصادیق آن در حقوق موضوعه ایران

بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵

بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی

مباشرت، شرکت و معاونت در جرم کلاه برداری

قاچاق انسان

بحث در جرائم عمدی و خطئی

کیفر مرگ در نظام کیفری ایران ( گذشته و حال )

تاثیر رابطه ابوت بر جرم و اعمال مجازات در حقوق کیفری ایران واسلام

سقوط مجازات در حقوق کیفری ایران و اسلام

عدالت ترمیمی(مبانی وکنشگران)      PHD

بررسی آراء صادره از دادگاه های عمومی ویژه اطفال از منظر آموزه های جرم شناختی بالینی

بررسی تطبیقی دفاع مشروع و پیشگیری وضعی

نقش دادسرای دیوانعالی کشور در تشکیلات و سازمانهای قضایی ایران

تحلیل کیفرشناختی طبقه بندی زندانیان

انواع حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان در قانون ایران و اسناد بین المللی

جایگاه یافته های جرم شناسی در نظام کیفری ایران

تروریسم و خرابکاری در قوانین کیفری ایران

عنصر مادی جرم PHD

سرقت های مشدد در قوانین کیفری ایران

رویکردی تطبیقی به جرم توقیف غیر قانونی(ایران وامریکا)

تاثیر انگیزه در حقوق کیفری ایران

بررسی تطبیقی ارتشا در حقوق ایران، مصر و انگلستان

نقش ارتباط فردی در درمان بزه کاران

پیشگیری از بزه کاری و اصلاح بزه کار در حقوق ایران

رکن مادی قتل عمد

شکنجه در قوانین ایران

مطالعه تطبیقی رابطه ی علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان     PHD

تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی

شرایط اجتماعی موثر در ارتکاب جرم

تحلیل عنصر خطای جزایی

صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مقایسه آن با دادگاههای کیفری بین المللی

عذر برانگیختگی در قانون مجازات ایران و تفاوت آن با دفاع مشروع

بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران وانگلستان

بررسی ربا در مقررات کیفری ایران

مبانی عدالت جزایی وبررسی تطبیقی آن در حقوق ایران

مطالعه تطبیقی جرایم علیه اجرای عدالت کیفری در حقوق کیفری ایران و انگلستان

بررسی جرائم ارزی در قوانین و مقررات ایران

توازن میان امنیت ملی و آزادی های فردی در مقابله با جرایم تروریستی PHD

اصل تساوی سلاح ها در حقوق ایران و انگلستان با تاکید بر ابراز ادله

مطالعه تطبیقی نقش دادستان در ایران و دادگاه کیفری بین المللی

بررسی مواد ۳و۴ قانون مجازات اسلامی و مطالعه تطبیقی آن از دیدگاه حقوق جزای بین الملل

مسئولیت کیفری بدون تقصیردر نظامهای حقوقی انگلستان وایران   PHD

تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران

تحولات اهداف مجازات ها در پرتو نظریه ریسک جرم

ضرورت جرم انگاری نابودی فرهنگی

مبانی تقسیم جرایم به حد و تعزیر

جایگاه قرابت در حقوق کیفری ایران

معاونت در قتل عمد

بررسی قتل هایی که سبب زوال عنصر قانونی جرم محسوب نمی شوند

رابطه علیت در انواع قتل

حمایت های کیفری از حقوق مالکیت معنوی در حقوق ایران در پرتو اسناد بین المللی

شرکت در قتل عمدی (در قانون مجازات اسلامی)

تخفیف و تشدید مجازات مرتکبین جرم های مرتبط با مواد مخدر و روان گردان با تکیه بر مقررات کیفری و رویه قضایی ایران

نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم

نقش غرائز در ازدیاد جرائم

بررسی فرایند جرم انگاری قاچاق مواد هسته ای و پرتوزا در حقوق جزای بین الملل

قتل شبه عمد در فقه اسلامی

آدم ربایی در حقوق جزای ایران

ضابطین دادگستری، وظایف و اختیارات آنان در حقوق کیفری ایران

جرایم علیه میراث فرهنگی در کنوانسیون های بین المللی حقوق ایران و امریکا

بررسی تروریسم هسته ای با تاکید بر کنوانسیون بین المللی سرکوب اعمال تروریسم هسته ای  مصوب ۲۰۰۵

حمایت از کرامت انسانی در قوانین کیفری ایران (با تکیه بر یکی از مصادیق بارز آن)

سیر تحولات سیاست جنایی در قلمرو اجرای مجازات حبس

بررسی تقابل اقرار و علم قاضی در امر کیفری

بررسی فقهی-حقوقی مسئولیت کیفری اطفال بزه کار

جعل از نظر حقوق جزای ایران و فرانسه

بررسی مبانی و آثار جرم شناختی تعلیق تعقیب

آثار ناشی از تغییر ارزش مورد معامله

تاثیر داده های جرم شناسی بر تحولات مسئولیت کیفری   PHD

بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه

بزهکاری زنان از جنبه اختلالات منش

دعوی تصرف عدوانی

علم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه

عوامل روانی موثر در مجازات

جرائم ومجازاتها در حقوق رم باستان

تسبیب در جنایات

مشارکت مردم در سیاست جنایی ایران

صلاحیت ترمیمی و قضایی شورای حل احتلاف

مصونیت پارلمانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و انگلستان

محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی

جایگاه مددکاری اجتماعی در مقررات آیین دادرسی کیفری ایران (با تاکید بر رویه قضایی)

بررسی سیاست جنایی در خصوص اتانازی در ایران، هلند و استرالیا

جرائم ترک فعل کیفر نظامی ایران

حق دفاع متهم

سیر تحولی قانون ایران در زمینه جرائم مربوط به مواد مخدر

تخفیف مجازات درحقوق جزای ایران

جهل به قانون

کودک آزاری والدین

پاسخهای سیاست جنایی ایران به جرم اعتیاد به مواد مخدر

نقد و بررسی قاضی تحکیم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران

مرور زمان از لحاظ حقوق کیفری ایران و فرانسه

تحلیل درباره قتل غیرعمد در حقوق ایران

انتقال محکومان در حقوق جزای بین الملل و ایران

تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس

قراین وامارات در حقوق کیفری ایران وانگلیس   PHD

بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری صغار در مذاهب پنجگانه

بررسی اختیارات قضات در نظام دادرسی کیفری ایران(قبل و بعد از انقلاب)

بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری از شرکت های بیمه در حقوق ایران و انگلستان

سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرایم جنسی به عنف( با تاکید بر فقه امامیه)

حمایت کیفری از صغار در برابر جرائم جنسی در نظام حقوقی انگلستان و ویلز

ابعاد کیفری حقوق تجارت الکترونیکی        PHD

اصل برائت و اماره جرمیت

حمایت کیفری از محیط زیست

معاونت در جرائم مشمول حدود،قصاص و تعزیرات در قانون مجازات اسلامی ایران

روش تفسیر در قوانین کیفری و فقه اسلامی

روان شناسی در خدمت حقوق جزا

جرائم و مجازاتهای مالیاتی ۵۰ سال اخیر برای مودیان و ماموران مالیات و پیشنهاد

ماهیت حقوقی – سیاسی تروریسم با تاکید برجایگاه آن نسبت به ساختارهای قدرت PHD

بررسی فقهی-حقوقی وجرم شناختی فرزند کشی

بررسی سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده

سیاست جنایی ایران درقبال بزهکاری کودکان ونو جوانان

تاثیر جرایم سازمان یافته بر مبانی حقوق کیفری ماهوی PHD

قرائت جرم شناختی موازین دادرسی عادلانه

فردی کردن مجازاتها درحقوق کیفری ایران

دفاع مشروع

حمایت کیفری از آثار مذهبی ،ملی وتاریخی

الزامات کیفری ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد( مریدا)

تخریب اموال دولتی

حقوق جزا در آینه سنت ومدرنیته

برسی تئوری وعملی ماده ۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری

احکام مربوط بوضع روانی مجرم در قانون اصلاحی مجازات عمومی ایران مصوب

بررسی تطبیقی اختیارات پلیس در فرآیندکیفری،درحقوق ایران، انگلستان وولز

بررسی جرائم مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات ۱۳۷۵)

اصل قضایی بودن مجازات ها در حقوق ایران و اسناد بین المللی

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی با رویکرد به حقوق

جرایم بدون بزه دیده و جایگاه آن در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و قوانین مشابه

تحلیلی بر اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها در حقوق ایران ومطالعه تطبیقی آن با

تحلیل نظری بزه دیدگی زنان در پرتو نظریه سبک زندگی در فضای حقیقی و مجازی

جاسوسی اقتصادی و صنعتی در فضای سایبر

بررسی اختیارات و وظایف دادستان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه  PHD

جرم توقیف و حبس توسط افرادی عادی در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)

بررسی تحلیلی عمد وخطا وانتقاد به نحوه مجازات جرائم خطئی

عفو در حقوق کیفری ایران

حمورابی وپاره ای از قوانین وی

بیماری مجرم و تاثیر آن بر اجرای کیفر( مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)

تحقیق در وجوه افتراق مرحله تعقیب در دادسرای نظامی وعمومی ایران

تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری حقوق جزای ایران

بررسی تطبیقی جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه ای با نگاهی به حقوق ایران

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق و جرایم گمرکی PHD

محاربه وافساد فی الارض

اقرار در حقوق کیفری

مطالعه پیمان بین المللی حقوق کودک از منظر جرم شناسی کاربردی

بررسی انتشار جریان دادرسی در حقوق تطبیقی ایران وانگلیس

تحلیل و نقد نظریه تعامل گرایی و آثار آن در جرم شناسی

پیشگیری از جرایم جنسی در ایران و انگلستان

سرقت مستوجب حد در حقوق کیفری ایران

نظم عمومی در حقوق کیفری

تاثیر اضطرار در مسئولیت کیفری

جرائم خاص علیه زنان در قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم تعزیرات ومجازاتهای

علل گرایش به مواد مخدر وتاثیر آن در ارتکاب جرم

تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم در مرحله تحقیقات مقدماتی

بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری در حقوق جزای ایران و انگلستان

حمایت کیفری از حقوق مصرف کنندگان محصولات صنعتی در ایران

جرم انگاری اقدام های مخل دادرسی عادلانه: مبانی و مصادیق PHD

نقش عرف در نظام جزائی ایران

پیش بینی ارتکاب جرم

بررسی تطبیقی موارد سلب آزادی تن متهم در حقوق ایران ،فرانسه وانگلستان

سیاست جنایی ایران در زمینه مجازات زندان باتوجه به تحولات حقوق جزا

سازمان ملل وجرایم فراملی       (اهدائی دانشگاه آزاد)

بازتاب فرض برائت در آراء کیفری دیوان اروپایی حقوق بشر

جایگاه دادسرا در حقوق ایران مطابق قانون احیاء دادسرا

بررسی آیین نامه اجرای سازمان زندانها و اقد امات تآمینی و تربیتی کشور در پرتو اسناد حقوق بشر

سیاست جنایی ایران در زمینه اعنال منافی عفت

تعویق صدور حکم کیفری در حقوق ایران و فرانسه

بررسی تطبیقی اشتباه قضایی در دادرسی کیفری در حقوق ایران وانگلیس

پیمان نامه جهانی کنترل دخانیات و قانونگذاری جاری کشور در زمینه دخانیات

بررسی نحوه اجرای حدود در محاکم قضایی ایران

مبانی مکانیزم نظام کیفری ادیان ابراهیمی

تجاوز کارمندان دولت به حقوق عمومی وخصوصی به مناسبت شغل ووظیفه

ضرب و جرح عمدی در حقوق جزای ایران

بررسی فقهی و حقوق توبه و تاثیر آن در محکومیت کیفری

عنصر قانونی جرم در حقوق جزای ایران

مجازات اعدام در محاکم عمومی ایران

بررسی و تحلیل مقررات جزایی قانون کار مصوب ۲۶ /۸ /۶۹

خیانت و جاسوسی در حقوق کیفری ایران

تحلیل بزهکاری اطفال و نوجوانان درپرتو نظریه معاشرت های ترجیحی

مجازاتهای اجتماعی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

اصل برائت ومبانی فقهی آن

بررسی وتحلیل مجازات در جرائم خطئی

حمایت از شهود و بزه دیدگان در دادگاه های کیفری بین المللی موردی و دادگاه کیفری بین المللی دائمی….

پیشگیری از بزهکاری اطفال در قوانین و مقررات مدنی

بررسی حقوقی -جرم شناختی ماده ۴۸ مکرر ق.م.ا.

تحلیل وبررسی قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب ۳ /۸ /۶۷) وشناخت برخی

بررسی تحلیلی واکنش های محدود کننده ی آزادی

بررسی جرم هتک حرمت منزل در حقوق کیفری ایران

جرم اهانت به مقدسات مذهبی

بررسی تطبیقی نحوه رسیدگی به جرایم در دادرسی ملی و دادگاه کیفری بین المللی

تطهیر در آمدهای ناشی از جرم

حمایت کیفری از حقوق مولفان و مصنفان و صاحبان آثار هنری

بزه خیانت در امانت

بحث تحلیلی مرور زمان در قوانین ورویه های قضایی ایران

مسائل کیفری مربوط به مدیران در شرکتهای سهامی

بررسی عمل نوعا کشنده در حقوق جزای ایران در پرتو موازین پزشکی

حقوق زندانیان در ایران

رکن مادی کلاه برداری در حقوق جزای ایران

حبس ناشی از محکومیت های مالی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

شناخت عوامل جرم زا در کودکان و بیلان دادگاه های اطفال ایران

علل پیدایش جرم و تاثیر مواد مخدر در پیدایش و ازدیاد جرم

توهین و افترا و نشر اکاذیب در حقوق کیفری ایران

تحقیق در باره جرایم جنگ

بررسی تطبیقی پیشگیری از جرایم اقتصادی در حقوق ایران واسناد بین المللی

اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ورویکرد های نوین        PHD

جرائم اطفال حوزه قضایی قم

نقش سازمان بهزیستی و عملکرد آن در پیشگیری از جرم

تاثیر مواد مخدر در بزه کاری و طرق جلوگیری از آن

نقش تربیت و وراثت در بزه کاری کودک

نقش حسابگری در پیشگیری کیفری از جرایم اقتصادی

گواهی از نظر پلیس علمی

درجه بندی کردن عنصر روانی در قتل: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه PHD

جرائم مطبوعاتی

بررسی تطبیقی بزه سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان

اثر اختلالات روانی در بزه کاری

سیاست جنایی – تقنینی ایران در قبال شرکت های بازاریابی شبکه ای

حقوق کیفری و حوزه عمومی، حوزه خصوصی     PHD

تعرضات جنسی در نظام کیفری ایران و انگلستان

پوشش غیر مجاز در نظام کیفری ایران

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و سازمان ملل متحد در مقابله با جرایم اقتصادی PHD

رسیدگی اختصاری به جرایم در حقوق ایران و انگلستان

بزهکاری به عادت و پیشگیری از آن

توافقی شدن آیین دادرسی کیفری PHD

کیفر در نظریه حقوق بشر و نظام کیفری ایران

مرور زمان کیفری از نظر قوانین جزایی سابق و لاحق

بررسی اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در آیین دادرسی کیفری ایران

حقوق و آزادیهای متهم در تحقیقات مقدماتی

سقوط دعوی عمومی (در حقوق کیفری ایران)

بررسی تطبیقی اهم اهداف مجازاتها در حقوق عرفی و اسلام

تحولات حقوقی جزای بین الملل در خصوص کشتار جمعی

مسئولیت کیفری افراد ترانس سکسوال در حقوق کیفری ایران

جرائم محاربه و افساد فی الارض

رویکرد نوین بر شناسایی جرم سیاسی

تعلیق اجرای مجازات

سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی

حدود اختیارات پلیس در حقوق ایران و انگلستان

توجیه کیفرگذاری از منظر فلسفه سیاسی با نظر به سیاست کیفری ایران PHD

نقش آزادی در تحول حقوق کیفری

حمایت کیفری از حاکمیت قانون در قلمرو اقتصادی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق فرانسه  PHD

 

 

بانک موضوعات پایان نامه به تفکیک رشته