پژوهه موضوع پایان نامه مهندسی عمران-سازه - پژوهه
موضوع پایان نامه مهندسی عمران-سازه

خطر پدیده انفجارسنگ و ایمن سازی محیط كار تونل انتقال آب بهشت آباد.
ارائه عوامل موثر و شاخصهای اقتصادی حمل ونقل پایدار شهری.
پاسخ لرزه ای سازه های بتنی نگهدارنده خطوط لوله برافراشته.
بررسی پدیده قیرزدگی، مطالعه موردی ؟؟؟.
بررسی ضریب رفتار سازه های بتنی نگهدارنده خطوط لوله برافراشته.
بررسی مخاطرات زمینشناسی محتمل در جریان حفاری تونل انتقال آب بهشت آباد.
اثرات مولفه های افقی و قائم زلزله های حوزه نزدیك در پاسخ چرخهای پلهای بتنی با پایه های كوتاه و بلند.
بهبود وضعیت ترافیكی توسط نرم افزار شبیه ساز Aimsun با استفاده از پارامتر های بهینه نرم افزار Synchro مطالعه موردی ؟؟؟.
بررسی اثر بازشو بر رفتاردیوارهای با مصالح بنایی غیر مسلح تقویت شده با مصالح FRP تحت اثر بارگذاری رفت وبرگشتی.
مطالعه آزمایشگاهی تاثیرتیغه هدایت كننده جریان بر راندمان تله اندازی حوضچه رسوبگیر، ورودی كانال های آبیاری.
معماری سنتی گیلان ، معماری پایدار.
ارزیابی مصرف بهینه مصالح ساختمانی –صنعتی ونقش آن در ایجاد محیط زیست پایدار.
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مكش بر روی ضریب ظرفیت باربري Nγ در خاك غیراشباع.
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مكش بر روی ضریب عكس العمل بستر پی دایرهای.
طرح احیا و ساماندهی وبررسی معماری و پایداری گذر تاریخی ؟؟؟.
تاثیر راهكارهای سبك سازی در كاهش وزن سازه های بتنی.
پایدارسازی گود به روش میخ كوبی و بررسی عددی پارامترهای موثر در آن با استفاده ازمدل سازی دوبعدی.
مقایسه عملكرد لرزه ای سیستم های لوله ای در سازه های بلند مرتبه فولادی