پژوهه آیا همه مجلات ISI در یک سطح هستند؟ - پژوهه
آیا همه مجلات ISI در یک سطح هستند؟

خیر! ISIبودن یعنی اینکه مجله از نظر موسسه انتشاراتی تامپسون حداقلی از کیفیت و استانداردهای علمی را داشته باشد. اما سطح مجلات ISIبا هم بسیار متفاوت است. بعضی از مجلات ISIهستند که اعتباری فوق العاده بالا دارند و داشتن مقاله در آنها به معنی این است که ما جزو معدود محققین طراز اول بین المللی هستیم. اما بعضی از مجلات ISIهم هستند که اعتبار زیادی ندارند. معمولا شاخصی ضریب تاثیر (Impact Factor) برای مقایسه نسبی بین مجلات ISIای که در یک حوزه تخصصی هستند مورد استفاده قرار می گیرد. مثلا مجله ای که ضریب تاثیر ۲ دارد، از مجله ای که ضریب تاثیر ۰٫۵ دارند اعتبار بیشتری دارد. بعضی مواقع موسسات علمی بین المللی مجلات ISIرا بر اساس شاخص های کیفی به سطوح Aو Bو Cو بعضا D رتبه بندی می کنند.