پژوهه آیا می شود که تحقیقی هم کیفی باشد و هم کمی؟ - پژوهه
آیا می شود که تحقیقی هم کیفی باشد و هم کمی؟

 بله! بعضی از تحقیق های غنی از هر دو روش استفاده می کنند. اصطلاحا به این نوع تحقیق ها تحقیق های با روش ترکیبی (Mixed Method) گفته می شود. مثلا در یک تحقیق توسط (Ancona & Caldwell, 1992)، ابتدا طی یک فرآیند تحقیق کیفی، انواع رفتارهایی که یک تیم در ارتباط با محیط بیرونش انجام می دهد را استخراج و دسته بندی می کنند. سپس در یک تحقیق کمی تکمیلی، این رفتارها را در یک نمونه آماری از تیم های مختلف ارزیابی می کنند و تاثیراتشان را بر عملکرد تیم می سنجند. بعضی وقت ها این کار برعکس انجام می شود. مثلا در مقاله زیر، (Keil, Im, & Mähring, 2007) ابتدا محققین تحلیلی کمی از عواملی که باعث می شود کارمندان یک شرکت اخبار ناگوار را به مدیران خودشان ارایه نکنند انجام می دهند و سپس برای تفسیر و تبیین نتایج کمی، به تحلیل کیفی نظرات مطرح شده توسط کارمندان می پردازند.

Ancona, D. G., & Caldwell, D. F. 1992. Bridging the boundary: External activity and performance in organizational teams. Administrative Science Quarterly, 37(4): 634-665.

Keil, M., Im, G. P., & Mähring, M. 2007. Reporting bad news on software projects: The effects of culturally constituted views of face-saving. Information Systems Journal, 17(1): 59-87.