پژوهه آیا می شود تحقیقی نه کمی باشد و نه کیفی؟ - پژوهه
آیا می شود تحقیقی نه کمی باشد و نه کیفی؟

بله! همانطور که در نکات قبلی مطرح شد، کمی یا کیفی بودن فقط مربوط به تحقیق هایی هست که از نوع تحقیق تجربی (Empirical) هستند یعنی تحقیق هایی که در آن در موردی یک پدیده عینی شواهدی جمع آوری می کنیم. اما تحقیق هایی هستند که تجربی نیستند. مثلا بسیاری از تحقیق های فلسفی بر روشی با عنوان تحلیل منطقی (Logical Analysis) استوار هستند که هیچ داده ای ندارد ولی با استدلال منطقی از یک سری گزاره های اولیه به یک سری نتایج می رسد. همچنین بعضا تحقیق هایی هستند که صرفا به مفاهیم نظری یک موضوع می پردازند.  یک دسته دیگر از تحقیق ها که نه کمی هستند و نه کیفی، تحقیق های کاربردی هستند که به ارایه یک روش یا یک تکنیک خاص برای حل یک مساله می پردازند.