پژوهه آیا می شود بعد از تحلیل داده ها، مجددا به جمع آوری داده ها بپردازیم؟ - پژوهه
آیا می شود بعد از تحلیل داده ها، مجددا به جمع آوری داده ها بپردازیم؟

در تحقیق های کمی این مساله کمتر اتفاق می افتد چراکه از قبل متغیرها و روش های اندازه گیری و نمونه آماری مشخص می شود. اما در تحقیق های کیفی این مساله بیشتر رایج است چراکه خیلی وقت ها تنها زمانی که داده های جمع آوری شده را تحلیل می کنیم تازه می توانیم بفهمیم که چه جزئیاتی از پدیده مورد بررسی را نمی دانیم، چه نکاتی هست که به آن اشاره نکرده ایم و چه ابعادی از یافته های ما هستند که برای ارزیابی روایی آنها نیاز به جمع آوری داده های بیشتری داریم. در این حالت اصطلاحات فاز تکمیلی جمع آوری داده ها (Complementary data collection) را با تمرکز بر خلأهایی که شناسایی کرده ایم انجام می دهیم.