پژوهه لیست انجمن های علمی ایران - پژوهه
لیست انجمن های علمی ایران

انجمن علوم سیاسی ایران

http://www.ipsa.ir

انجمن ارزيابي محيط زيست ايران
 
http://www.iraneia.ir/
 
 
انجمن اقتصاد انرژی ایران
 
http://www.iraee.org/
 
 
انجمن اقلیم شناسی ایران
 
http://www.asi.org.ir/
 
 
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
 
http://iranethics.irost.org/
 
 
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
 
http://www.iaal.ir/
 
 
 
انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی
 
http://www.irasis.ir/
 
 
انجمن بازرگانی ایران
 
http://www.isca.ir/
 
 
انجمن برنامه‌ریزی درسی ایران
 
http://www.icda.org.ir/
 
 
 
انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
 
http://www.iapess.ir/
 
 
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
 
http://www.ispl.ir/
 
 
 
انجمن ترويج و آموزش كشاورزي ايران
 
http://www.aeea.ir/
 
 
انجمن تنظيم خانواده
 
http://www.fpairi.org/
 
 
انجمن جامعه شناسی ایران
 
http://www.isa.org.ir
 
 
انجمن جغرافيدانان ايران
http://www.iga.ir
 
انجمن جمعيت توسعه علمي ايران
 
http://asdi.irost.org/
 
 
انجمن روان شناسی اجتماعی ایران
 
http://iranianasp.org/
 
 
انجمن روان شناسي ايران
 
http://iranpa.org/
 
 
انجمن ژنتيک ايران
 
http://genetics.ir
 
 
انجمن علمي اديان و عرفان تطبيقي
 
http://www.aeae.blogfa.com/
 
 
انجمن علمي اقتصاد بازرگاني
 
http://ecopgu.wordpress.com/
 
 
انجمن علمي اقتصاد بهداشت ايران
 
http://www.healtheconomics.ir/
 
 
انجمن علمي بانکداران
 
http://bankers.mihanblog.com/
 
 
انجمن علمي روان شناسی بالینی ایران
 
http://www.irancpa.org
 
 
انجمن علمي فناوري اطلاعات و ارتباطات، دانشكده مخابرات
http://afava.ir/news.php
 
انجمن علمي كتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکي ایران
 
http://www.imla.ir/
 
 
انجمن علمي مدارک پزشکي ايران
 
http://dme.hbi.ir/imra/
 
 
انجمن علوم مدیریت ایران
 
http://www.iams.ir/
 
 
انجمن فناوري‌هاي بومي ايران (اِفبا)
 
http://www.efba.ir/
 
 
انجمن کامپيوتر ايران
 
http://www.csi.org.ir/
 
 
انجمن كتابداری و اطلاع رسانی ایران
 
http://www.ilisa.ir/
 
 
انجمن مدیریت اجرائی ایران
 
http://www.iema.ir/
 
 
انجمن مدیریت ایران
 
http://www.iranmanagement.org/
 
 
انجمن مديريت پروژه ايران
 
http://www.ipma.ir/
 
 
انجمن مشاوران علمي اقتصاد
 
http://escg-pnu.pib.ir/
 
 
انجمن مشاوره ایران
 
http://www.ircounseling.org/