پژوهه لیست پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی - پژوهه
لیست پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

پژوهشگاه دانش های بنیادی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

انستیتو بیوفیزیك و بیوشیمی
 
www.ibb.ut.ac.ir
 
بنیاد ایران شناسی
 
www.iranologyfo.or.ir
 
 
پژوهشکده امور اقتصادی
 
www.eri.ir
 
ایردن “پایکاه دندان پزشکی ایرانیان “
www.irden.com
پژوهشکده باقر العلوم
 
www.hawzah.net/Per/Marakez/bagher
 
پژوهشکده بين‌المللی تاريخ اجتماعی
 
http://www.iisg.nl/meca/index-fa.php
 
پژوهشکده حوزه و دانشگاه
 
www.hawzah.net/Per/Marakez/hozedan/hozedan.htm
 
پژوهشکده علوم شناختي
 
http://www.iricss.org/Pages/default.aspx
 
پژوهشکده قرآن و عترت
 
http://tasnim.ir/html/
 
پژوهشکده مطالعات راهبردي
 
www.risstudies.org
 
پژوهشکده مطالعات راهبردي(پايگاه خبري)
 
http://www.rissna.ir/index.asp
 
پژوهشكده آمار
 
www.src.ac.ir
 
پژوهشكده صنعت نفت
 
www.ripi.ac.ir
 
پژوهشكده غيرانتفاعي توسعه مديريت كاربردي ايران
 
http://www.mdii.org
 
پژوهشكده كودكان استثنایی
 
www.riec.ac.ir
 
پژوهشكده مطالعات آموزش و پرورش
 
http://www.rie.ir
 
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
 
www.iiees.ac.ir
 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 
http://www.ihcs.ac.ir
 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 
www.isca.ac.ir
 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 
www.iict.ir
 
دانشکده امور اقتصادی
 
www.sea.ac.ir
 
دانشکده پست و مخابرات
 
www.ictfaculty.ir
 
دانشکده علوم قضایی و امور اداری
 
www.fjs.ac.ir/
 
دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه
 
http://www.ipis.ir/IPIS/IPIS.asp?URL=http://www.ipis.ir/IPIS/NewsDetail.asp?ID=642
 
شبكه اطلاعات صنعتی ایران
 
www.iranindustry.org
 
فرهنگستان زبان و ادب فارسي
 
www.persianacademy.ir/
 
مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
 
www.jduniversity.ac.ir
 
مؤسسه آموزش عالی سجاد مشهد
 
www.sadjad.ac.ir
 
مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی
 
www.ashrafi.ac.ir
 
مؤسسه آموزش عالی شیخ بهایی
 
www.shbu.ac.ir
 
مؤسسه مطالعات دریای خزر
 
www.caspianstudies.com/
 
مؤسسه نبی اكرم (ص) قم
 
www.ucna.ac.ir
 
مدرسه عالي شهيد مطهري
 
http://www.motahari.ac.ir
 
مرکز آموزش عالی فنی مهندسی شهيد باهنر
 
www.shtcb.ac.ir
 
مرکز اطلاع‌رساني تحقيق و توسعه ايران
 
http://www.irdic.ir
 
مرکز اطلاع‌رساني تحقيق و توسعه ايران
 
http://www.irdic.ir
 
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جموری
 
www.css.ir/
 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما
 
www.hawzah.net/Per/Marakez/sedasima
 
مرکز پژوهشهاي مجلس
 
www.majlis.ir/mhtml/
 
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 
www.bhrc.ac.ir/phome.htm
 
مرکز تحقيقات سياست علمي کشور
 
http://www.nrisp.ac.ir
 
مرکز تحقیقات صدا و سیما
 
www.rcirib.ir/
 
مرکز تحقیقات علمی مجمع جهانی تقریب مذاهی اسلامی
 
www.hawzah.net/
 
مرکز تحقیقات علوم پایه
 
www.irost.com/
 
مرکز تحقیقات مخابرات ایران
 
www.itrc.ac.ir
 
مرکز ترجمه قرآن کریم
 
www.hawzah.net/Per/Marakez/quran
 
مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه
 
http://www.psrc.ac.ir/persian
 
مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری
 
www.causar.gov.ir
 
مركز آموزش مدیریت دولتی
 
www.smtc.ac.ir
 
مركز اسناد انقلاب اسلامي
 
www.irdc.org
 
مركز اطلاعات ساختمان و مسكن
 
www.icic.gov.ir
 
مركز اطلاعات نمايشگاه غذائي و كشاورزي ايران
 
www.iranagrofood.com
 
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
 
www.majlis.ir
 
مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري
 
www.css.ir
 
مركز تحقيقات بين المللى ژنتيك ايران
 
www.nrcgeb.ac.ir/
 
مركز تحقیقات تعلیم و تربیت
 
www.eaier.sch.ir/
 
مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى
 
farsi.noorsoft.org/
 
مركز مدارك و اطلاعات علمی ایران
 
www.irandoc.ac.ir
 
مركز مطالعات سايبر ژورناليسم
 
http://www.ertebatat.net/
 
منجي: پژوهشکده انتظار نور
 
http://monjee.com/news
 
موسسه آموزش عالی آزاد فناوران تهران
 
www.fanavaran.org
 
موسسه آموزش عالي غير انتفاعي صدر المتالهين
 
www.sadra.ac.ir
 
موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني
 
www.qabas.net
 
موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی
 
www.rici.ir
 
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
 
www.imps.ac.ir/indexfa.htm
 
موسسه مطالعات آمريکاي شمالي و اروپا وابسته به دانشگاه تهران
 
http://inaes.ut.ac.ir/Home/indexf.php
 
موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
 
http://www.iichs.org/
 
موسسه مطالعات راهبردي فن‌آوري اطلاعات
 
http://www.irit.ir/
 
موسسه مطالعات ملي (درباره هويت و هويت ملي)
 
http://www.rinsweb.org/
 
موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش
 
http://www.sdil.org/index.aspx?siteid=1&pageid=148
 
موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
 
http://www.ir-psri.com
 
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي
 
http://www.ir-psri.com/
 
موسسه مطالعات و پژوهشهاي گمرک و تجارت
 
http://www.irancustoms.com/
 
موسسه مطالعات و پژوهشهاي وزارت بازرگاني
 
http://www.itsr.ir/
 
موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي وابسته به دانشگاه تهران
 
http://www.isrs-ut.com/farsi/index.htm
 
موسسه مطالعات و تحقيقات بين‌المللي تهران
 
http://www.did.ir/
 
موسسه مطالعات و تحقيقات زنان
 
http://www.iwsr.org/
 
موسسه مطالعات و تحقيقات فناوری
 
http://www.irost.org/persian/academic/index.asp?id=5&code=1
 
موسسه مطالعات و تحقيقات مبين
 
http://mobinsun.ir/
 
موسسه مطالعاتی انديشه سياسی اقتصادی
 
http://ispet.ir/html/index.php