پژوهه ژورنالهای معتبر در حوزه حقوق و علوم سیاسی - پژوهه
ژورنالهای معتبر در حوزه حقوق و علوم سیاسی

معرفی چند مجله مناسب با ایندکس ISI WOS و SCOPUS و ISC در حوزه حقوق و علوم سیاسی

✅Russian Law Journal
?Scope: حقوق
?Indexing: ISI WOS
?http://www.russianlawjournal.org/jour
➡️ISSN: 2309-8678
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅Politics and Governance
?Scope: علوم سیاسی
?Indexing: ISI WOS
?http://www.cogitatiopress.com/ojs/index.php/politicsandgovernance
➡️ISSN: 2183-2463
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅Open Journal of Political Science
?Scope: علوم سیاسی
?Indexing: SCOPUS
?http://www.scirp.org/journal/ojps/
➡️ISSN: 2164-0505
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅IIUM Law Journal
?Scope: حقوق
?Indexing: ISC
?http://journals.iium.edu.my/iiumlj/index.php/iiumlj/index
➡️ISSN: 0128-2530
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✅European Journal of Law and Economics
?Scope: حقوق
?Impact factor: 0.22
? http://www.springer.com/economics/law+%26+economics/journal/10657
➡️ISSN: 0929-1261
زمان داوری: ۱۲-۱۶ هفته
درصد پذیرش مقاله: متوسط

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅Law & Policy
?Scope: حقوق
?Impact factor: 1.71
? http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291467-9930
➡️ISSN: 1467-9930
زمان داوری: ۸-۱۴هفته
درصد پذیرش مقاله: متوسط
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ International Journal of Law, Crime and Justice
?Scope: حقوق
?Impact factor: 0.22
? http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-law-crime-and-justice/
➡️ISSN: 1756-0616
زمان داوری: ۸-۱۲هفته
درصد پذیرش مقاله: متوسط
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖