پژوهه جملات کاربردی برای نگارش مقدمه مقاله - پژوهه
جملات کاربردی برای نگارش مقدمه مقاله

پیش‌زمینه‌ی مسئله (Problem background)

….نقش بسیار مهم/حیاتی را در …ایفا می‌کند.
….. plays an important/vital role in …..
…..مسئله‌ی مهمی برای… می‌باشد.
….. is an important issue for …..
….به طور گسترده در …. استفاده می‌شود.
….. is extensively/widely used in …..
….روش بسیار کارا و مؤثری برای … می‌باشد.
….. is a very effective method for …..
در چند سال گذشته، توجه فزاینده‌ای به مسئله‌ی … شده است.
In the last few years there has been a growing interest in …..
اخیراً، توجهات بسیاری به موضوع ….معطوف شده است.
Quite recently, considerable attention has been paid to …..
….در سال‌های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است.
….. have/has been gaining importance in recent years …..
….در کاربردهای بسیاری مانند….استفاده شده است.
….. have/has been utilized in many applications such as …..

ارجاع به منابع عمومی

تحقیق حاضر در زمینه‌ی …. بر موضوع …. متمرکز می‌باشد.
Current research on ….. is focused on …..
مطالعات گذشته نشان می‌دهند که …
Previous studies indicate that …..
متون علمی پیرامون … بیانگر روش‌ها و رویکردهای مختلفی هستند.
The literature on ….. shows a variety of approaches
پژوهش‌های بسیاری در زمینه‌ی ….انجام شده است.
Much research on ….. has been done.
تمرکز تحقیقات اخیر بر …. بوده است.
The focus of recent research has been on …..
…. به طور گسترده مورد بررسی/پژوهش قرار گرفته است.
….. has/have been widely researched/investigated.
در سال‌های اخیر، تحقیق پیرامون…. مورد توجه بسیاری زیادی قرار گرفته است.
In recent years, research on/into ….. has become very popular.
در دهه‌ی گذشته، …..توجهات گروه‌های تحقیقاتی….را به خود معطوف داشته است.
In the last decade ….. has attracted much attention from research teams …..

چندین سال است که تلاش‌های بسیاری در زمینه‌ی …صورت پذیرفته است.
For several years great effort has been devoted to the study of …..
مقالات متعددی در سال‌های اخیر در زمینه‌ی ….منتشر شده است.
Several publications have appeared in recent years documenting …..
تحقیق قبلی نشان می‌دهد که…
Previous research has documented/shown/demonstrated that …..
به منظور حل این مسئله، تحقیقات بسیاری روش‌های مختلف… را ارائه داده‌اند.
To solve this problem/issue, many researchers have proposed various methods of (+-ing)
در متون علمی، تئوری‌های متعددی برای توضیح …. ارائه شده است.
In the literature, several theories have been proposed to explain …..

ارجاع به نویسندگان

… و … در مقاله‌ی (۳ ) و (۶) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
….. and …. are discussed in [3] and [6].
الف در مقاله‌ی (۴) و ب در مقاله‌ی (۳) نشان دادند که …
X [4] and Y [3] indicate that …..
الف و همکاران (۱) این بحث را مطرح نمودند که …
X et al. [1] argue that …..
یکی از اولین نمونه‌های…. در مقاله‌ی (۲) ارائه شده است.
One of the first examples of ….. is presented in [2].
راه‌حل دیگر/آخرین راه‌حل ارائه شده در مقاله‌ی (۳) توضیح داده شده است.
Another/The latest solution is described in [3].
نتایج به دست آمده توسط تحقیقات الف در مقاله‌ی (۵) نشان می‌دهد که …
The results obtained/offered by X in [5] suggest that …..
اخیراً محققین متعددی (۴)، (۵) و (۷) (تئوری جدیدی)… را ارائه کرده‌اند.
Recently, several authors [4], [5], [7] have proposed (a new theory) …..
الف (۲) و ب (۵) نشان دادند که …
X [2] and X [5] have demonstrated that …..
الف/جالب‌ترین رویکرد به این مسئله توسط مقاله‌ی (۲) پیشنهاد شده است.
A/The most interesting approach to this issue has been proposed by [2].
الف (۶) نیز نشان داد که …..، اما محققین ما به این نتیجه رسیدند/نتیجه‌گیری کردند که …
X [6] has also found that ….. . However, our researchers have arrived at the conclusion/have
concluded that …..

….از طریق آزمایش در مقاله‌ی (۷) اندازه‌گیری/سنجش شد.
….. was experimentally measured by [7].
الف و همکاران (۷) … را مطالعه کرده و نشان دادند که …
X et al. [7] studied ….. and showed that …..
الف (۱۱) حسگر جدیدی را با استفاده از … ساختند.
X [11] developed a novel sensor using …..
در این تحقیق و همچنین منابع مربوطه مشاهده شده که …
In this work and in related references it was observed that …..
در مقاله‌ی ۸ نشان داده شد که …
In [8] it was shown that …..
بنا به گزارش ارائه شده توسط الف (۲)، ….
As reported by X [2], …..
در مقاله‌ای که اخیراً توسط الف (۹) ارائه شده است، …
In a recent paper by X [9], ….

اشاره به این موضوع که تحقیقات اندکی در یک زمینه‌ی خاص صورت گرفته است

اما بنا به دانش و اطلاعات نویسنده/نویسندگان، مقالات بسیار اندکی در متون علمی وجود دارد/یافت شده است که در مورد مسئله‌ی … بحث کرده باشند.
However, to the author´s/authors´ best knowledge, very few publications can be found/are
available in the literature that discuss/address the issue of ….
بنا به اطلاعات نویسنده/نویسندگان، موضوع … به ندرت از دیدگاه/نقطه‌ نظر تئوری…. مورد بررسی قرار گرفته است.
To the author´s/authors´ knowledge, ….. has/have been scarcely investigated from the point of view of …../from the theoretical point of view