پژوهه مجموعه مقالات و پایان نامه در زمینه اصل نسبی بودن قراردادها - پژوهه
مجموعه مقالات و پایان نامه در زمینه اصل نسبی بودن قراردادها

پایان نامه اصل نسبی‌بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

استاد راهنما: محمود کاشانی ، دانشجو: غلامنبی فیضی چکاب ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده حقوق – ۱۳۶۹ – [کارشناسی ارشد]

پایان نامه استثنایات اصل نسبی بودن قراردادها

استاد راهنما: منصور امینی ، استاد مشاور: امیرحسین آبادی ، دانشجو: الیاس یاری ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده حقوق – ۱۳۸۹ – [کارشناسی ارشد]
دانــلود رایگان صفحات ابتدایی

مقالات

استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قرارداد

اصل نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق موضوعه ایران

توجیه حقوقی قرارداد ارفاقی و پیمان دسته جمعی کار با توجه به اصل نسبی بودن اثر قراردادها