پژوهه تحقیقات بنیادی، کاربردی، عملی - پژوهه
تحقیقات بنیادی، کاربردی، عملی

براساس هدف تحقيقات علمى را مى‌توان به سه گروه بنيادي، کاربردى و عملی تقسيم کرد که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند:

 

 

تحقيقات بنیادی

تحقيقات کاربردى

تحقيقات عملی