پژوهه نكاتی در ارتباط با راهبردهای جستجو در Sience Direct - پژوهه
نكاتی در ارتباط با راهبردهای جستجو در Sience Direct

And : استفاده از این عملگر بین دو واژه، رکوردهایي را بازیابي مي کند که هر دو واژه را داشته باشند.
OR: رکوردهایي را بازیابي مي کند که یكي از واژه ها و یا هر دو را داشته باشد. همچنین برای ترکیب واژه های مترادف یا اختصارات بكار مي رود.
And not: برای حذف کردن یک واژة خاص از جستجو بكار مي رود. هر گاه بین دو واژه قرار گیرد رکوردهایي را بازیابي مي کند که کلید واژة اول را داشته باشد ولي کلید واژة دوم را نداشته باشد.
w/n: برای تعیین فاصلة میان واژه ها بدون در نظر گرفتن تقدم کلمات بكار مي رود. به جای nمي توان از رقم ۱ تا ۲۵۵ را قرار داد. مثلا، pain w/15 morphine نتایجي را بازیابي مي کند که دو کلمه pain و morphine با فاصله ۱۵ کلمه از یكدیگر قرار گرفته باشند.
PRE/n: برای بازیابي دو واژه ای که اولي مقدم بر دومي باشد از این عملگر مي توان استفاده کرد مثلا behavioural PRE/3 disturbances مقالاتي را بازیابي مي کند که کلمة behaviouralمقدم بر disturbances و با فاصلة ۹ یا کمتر آمده باشد.
هنگام جستجو چنانچه کلمة مفردی را وارد کنید شكل جمع و همچنین حالت مالكي کلمه را نیز بازیابي مي کند. مثلا کلمة city برای شما، city, cities و city’s را جستجو مي کند. البته سیستم نمي تواند صورت جمع کلمات مفردی که به “us” یا “is” ختم مي شوند را پیدا کند. مثلا چنانچه کلمة bonus را جستجو کنید bonuses را بازیابي نمي کند.
برای وارد کردن کلماتي که حروف زیر نویس دار یا بالا نویس دارند، همه را در یک سطر تایپ کنید.
برای جستجوی الفبای یوناني، کاراکتر انگلیسي آن را وارد کنید. مثلا برای جستجوی β وارد کنید beta.
stop words ها کلماتي هستند که قابل جستجو نمي باشند و باید از جستجو حذف شوند.
توجه داشته باشید که کلمات and و or جزو stop words ها نمي باشند. کلمة not نیز stop wordنیست. اما اگر در گیومه قرار داده شود قابل جستجو مي باشد. مثلا برای جستجوی عبارت not contested باید “not” contested را بكار ببرید.
کلمات in و a کلماتي عمومي هستند ولي stop word نمي باشند. برای جستجوی عبارتي که شامل این کلمات باشد دقیقا همان عبارت را وارد کنید. مثلا one in a million .