پژوهه گام چهاردهم: اعمال ویرایشهای محتوایی - پژوهه
گام چهاردهم: اعمال ویرایشهای محتوایی

حالا دست به کار شوید و مواردی که در فایل اول، یعنی موارد مرتبط با ویرایش محتوایی را مشخص کرده اید را یکی یکی اعمال کنید روی مقاله خودتان. فراموش نکنید که مرتباط از مقاله خودتان نسخه پشیبان بگیرید و آنرا در جایی مناسب ذخیره کنید. یکی از بهترین کارها این است که همیشه آخرین نسخه مقاله خودتان را به آدرس ایمیل خودتان ارسال کنید.

گام پانزدهم: اعمال ویرایشهای نگارشی