پژوهه گام پنجم: طراحی محتوای بخشهای اصلی مقاله - پژوهه
گام پنجم: طراحی محتوای بخشهای اصلی مقاله

یک مقاله معمولا تشکیل شده است از ۱) مقدمه، ۲) مرور ادبیات، ۳) روش شناسی، ۴) یافته ها و تحلیل، ۵) بحث و نتیجه گیری. بر اساس ایده، نوآوری و متدلوژی مقاله که در بالا تعیین شد، بایستی در هر کدام از این پنج جزء مقاله پاسخ این سوالات را بگوییم:

 

۱-    مقدمه

a.      ایده اصلی مقاله چیست؟

b.      چرا این ایده مهم است؟

c.       چه نوآوری انتظار می رود که این مقاله داشته باشد ؟

d.      ترتیب مطالبی که در ادامه مقاله می آید چیست؟

۲-    مرور ادبیات

a.      چه کارهایی تا به حال در ارتباط با ایده اصلی مقاله صورت گرفته است؟

b.      چه خلآیی در کارهای گذشته وجود دارد که نشان می دهد نوآوری مقاله ما واقعا جدید است؟

c.       مفاهیم و مبانی نظری ای که مقاله ما بر آن استوار است کدام است؟

۳-    روش شناسی

a.      سوال تحقیق مقاله ما چیست؟

b.      طراحی کلی تحقیق ما کدام است؟

c.       چه قدمهایی را برای استخراج یافته های تحقیق و پشتیبانی آنها برداشته ایم؟

d.      چه ابزارهایی در این راه استفاده شده است (ابزارهای جمع آوری داده ها و تحلیل آنها)؟

۴-    یافته ها و تحلیل

a.      نتایج تحقیق ما چه هستند؟

b.      این یافته ها چگونه پاسخ سوال تحقیق ما را می دهند؟

۵-    بحث و نتیجه گیری

a.      یافته های تحقیق ما چه ارتباطی با مطالعات و کارهای مرتبط انجام شده قبلی دارد؟

b.      چه یافته های جدیدی (نوآوریهایی) را به کارهای قبلی اضافه می کند؟

c.       چه ضعفها و محدودیتهایی مقاله ما دارد؟

d.      چه پیشنهاداتی برای پژوهش های بعدی می توان داد؟

خوب این سوالات را به همین شکلی بردارید، و سعی کنید که در ۲ خط پاسخ هر کدام از این سوالات را بدهید.
با انجام این کار، عملا شما طراحی مقاله خودتان را انجام داده اید. یعنی مشخص کرده اید که در هر بخش از مقاله چه مطلبی قرار است گفته شود (هرچند که هنوز آنرا ننوشته اید.)

 

گام ششم: نوشتن پاراگراف های مقاله