پژوهه گام سیزدهم: استخراج لیست ویرایش مقاله - پژوهه
گام سیزدهم: استخراج لیست ویرایش مقاله

خوب حالا به وب سایت مجله انتخاب شده مراجعه کنید. بخشی در وب سایت معمولا  هست که توضیح داده است که یک مقاله باید چه ویژگیهایی از نظر محتوایی و نگارشی داشته باشد. این موارد معمولا در منوهایی با عنوان “راهنمای نویسندگان”،  “برای نویسندگان مقاله” و “ارسال مقاله” می آیند. دقت کنید که این استانداردها بسته به هر مجله متفاوت است.
حالا دو تا فایل خالی باز کنید و سعی کنید که یکی یکی مواردی که در این راهنمای تدوین و ارسال مقاله ذکر شده است و باید روی مقاله خودتان اعمال کنید را یادداشت کنید. فایل اول مربوط به مسایل محتوایی است. مثلا اگر در استاندارد گفته شده است که فرضیه های تحقیق بایستی یکی یکی در بخش بحث و نتیجه گیری مطرح شده و مورد بحث قرار بگیرند، این یک تغییر محتوایی است. کم کردن تعداد کلمات مقاله (مثلا مقاله شما ۲۰ هزار کلمه است، اما مجله فقط ۱۵ هزار کلمه می پذیرد) هم یک تغییر محتوایی است. فایل دوم مربوط به مسایل ویرایشی ست. مثلا مقاله ممکن است روش خاصی را برای طراحی جداول و شماره گذاری منابع و طراحی اشکال پیشنهاد کند.
سعی کنید که ترتیب مواردی که در هر فایل می آورید را به شکلی مرتب کنید که نیاز به دوباره کاری به حداقل برسد. مثلا در فایل دوم، اول “افزودن حاشیه ۲ سانتی متر از چهار جهت” را قرار دهید و سپس “چک کردن اینکه یک جدول به صورت کامل در یک صفحه قراربگیرد و در دو صفحه شکسته نشود”.

 

گام چهاردهم: اعمال ویرایشهای محتوایی