پژوهه چگونه پیشنهادات تحقیق را بنویسیم؟؟ - پژوهه
چگونه پیشنهادات تحقیق را بنویسیم؟؟

در اینجا نکاتی جهت تدوین هرچه بهتر پیشنهادات تحقیق ارائه می گردد.

پیشنهادات باید مبتنی بر یافته های تحقیق باشد. متاسفانه یکی از ایرادات اساسی موجود در پایان نامه های دانشجویی همین نکته است یعنی پیشنهادات بر اساس یافته ها تنظیم نشده است و دانشجو حسب سلیقه یا جستجوی اینترنتی مطالبی را تحت عنوان پیشنهاد مطرح کرده است. اگه قرار به این بود پس چرا تحقیق انجام شد؟ همان ابتدا به ساکن محقق می نشست و پیشنهاداتی را مطرح می کرد!

توصیه می شود دانشجویان هنگام تنظیم این بخش، پیشنهادات خود را به تفکیک فرضیات یا پاسخ های ارائه شده به سئوالات تحقیق تنظیم نمایند. یعنی ابتدا هر فرضیه نوشته شود سپس ذیل آن پیشنهادات مربوطه ارائه گردد. مثلا” محققی که به بررسی فرضیه “رابطه معنی داری بین جبران خدمات عادلانه و میل به ماندگاری در سازمان وجود دارد” پرداخته است پس از جمع آوری داده ها و آزمون فرضیه فوق و تایید آن، می تواند پیشنهادات خود را به این ترتیب طرح نماید:

“آزمون فرضیه اول تحقیق نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین جبران خدمات عادلانه و میل به ماندگاری در سازمان وجود دارد. میزان همبستگی بین ایندو متغییر به میزان ۵۲درصد برآورد گردید که همبستگی نسبتا” بالایی محسوب می شود. بر این اساس به سازمان…………… توصیه می شود که برای کاهش نرخ خروج پرسنل از سازمان به ارتقاء احساس عدالت پرسنل در پرداخت ها بپردازد. بدین منظور(برای ارتقاء احساس عدالت پرداختی در سازمان) راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردد:

۱- مبانی پرداخت ها بطور شفاف اطلاع رسانی گردد یعنی به کلیه پرسنل اعلام شود که حقوق و مزایای آنها بر اساس چه عوامل و فاکتورهایی محاسبه می گردد.

۲- بطور شفاف به آندسته از پرسنل معترض نسبت به شیوه جبران خدمات خود، پاسخ داده شود.

۳- دلایل پرداخت بیشتر برخی از پرسنل توضیح داده شود.

۴- قابلیت رقابت بیرونی نظام جبران خدمات ارتقاء یابد بدین معنی که با توجه به میانگین جبران خدمات صورت گرفته در صنعت یا بازار کار، پایه حقوق پرسنل ارتقاء یابد و مزایای پرداختی متنوع و قابل رقابت گردد.

طبعا” ارائه پیشنهادات کاربردی و مناسب منوط به تسلط دانشجو بر مبانی نظری تحقیق است تا بدین ترتیب، پیشنهادات ارائه شده جنبه علمی به خود بگیرد.

حال، فرض کنید فرضیه فوق مورد تایید قرار نمی گرفت. در این صورت محقق می توانست پیشنهاد زیر را به محققین بعدی ارائه نماید: انتظار محقق بر آن بود تا رابطه معنی داری بین جبران خدمات عادلانه و میل به ماندن در سازمان کشف نماید اما تحلیل داده ها در سازمان ……………….. نتیجه ای دیگر را رقم زد. محقق در حال حاضر قادر به ارائه توضیحی قابل دفاع درخصوص این یافته نمی باشد لذا، به محققین توصیه می شود ضمن بررسی دلایل احتمالی این امر، به شناسایی سایر عوامل دخیل در ماندگاری افراد در سازمان و یا عوامل ترغیب آنها به رفتن از سازمان بپردازند.

همچنین، فرض کنید دانشجو ضمن تحلیل داده های جمع آوری شده به این نتیجه رسیده است که نظر خانم ها و آقایان درخصوص میل به ماندگاری در سازمان متفاوت با یکدیگر است. همین نکته نیز می تواند پیشنهاداتی را برای سازمان و محققین در پی داشته باشد.

توصیه به سازمان: با توجه به اینکه خانم ها و آقایان درخصوص ماندن در سازمان نظر مشابهی ندارند به سازمان توصیه می شود برای ارتقاء میل به ماندگاری خانم ها و آقایان در سازمان، از تدابیر و تصمیمات مشابه و یکسانی بهره نگیرند و درخصوص ایندو گروه، متفاوت عمل نمایند تا مشابه.

توصیه به محققین: یافته های تحقیق نشان داد نظر خانم ها و آقایان درخصوص میل به ماندگاری در سازمان یکسان نیست لذا، به محققین محترم توصیه می شود به شناسایی آندسته از عواملی بپردازند که بطور خاص منجر به ارتقاء میل به ماندگاری خانم ها و آقایان در سازمان ……….. می گردد.

طبعا” میزان تسلط دانشجو بر مبانی نظری و فهم و درک وی از یافته ها و نتایج آزمون های مورد استفاده، می تواند به تهیه پیشنهادات سازنده، کاربردی و خاص تحقیق حاضر کمک شایانی بنماید.