پژوهه چگونه سرعت داوری یک مجله را بسنجیم؟ - پژوهه
چگونه سرعت داوری یک مجله را بسنجیم؟

سرعت داوری مجله عاملی کلیدی در سرعت به چاپ رسیدن مقاله ماست. معمولا استانداردی برای این مساله وجود ندارد. بعضا مجلاتی هستند که فرآیند داوری مقاله در آنها چند سال طول می کشد. طول فرآیند  داوری به چند عامل مهم بستگی دارد: ۱) سرعت داوران و سردبیران مجله ۲) سرعت نویسندگان در بازنگری مقاله ۳) و تعداد دفعات بازنگری مقاله. عامل اول تقریبا دست ما نیست. اما می توانیم در زمان انتخاب مجله تا حدی تقریبی از سرعت مجله به دست بیاوریم. یکی از عواملی که تعیین کننده سرعت بالاتر مجله است، تعداد شماره های مجله در هر سال است. معمولا مجلاتی که تعداد شماره بیشتری در یک سال چاپ می کنند از سرعت بالاتری در داوری مقالات به نسبت مجلاتی که تعداد شماره های کمتری دارند برخوردارند.