پژوهه چرا این‌قدر دزدی علمی، جدی گرفته می‌شود؟ - پژوهه
چرا این‌قدر دزدی علمی، جدی گرفته می‌شود؟

موسسه‌ها و دانشگاه‌ها برای اینکه نشان دهند مدارکی که ارایه می‌دهند، معتبر و قانونی هستند، باید با دزدی علمی و انواع دیگر تقلب علمی مبارزه کنند. اگر مدرکی را از راه تقلب به دست آورده باشید، معنی‌اش این است که آن را به خاطر دانش لازم و کار سخت به دست نیاورده‌اید؛ پس مدرک‌تان، غیرقانونی اعلام می‌شود؛ اما بعد از آن، سوال مهمی برای همه پیش می‌آید که نکند تمام مدارک این موسسه یا دانشگاه، بی‌اعتبار و غیرقانونی باشد؛ بنابراین اگر موسسه یا دانشگاه اجازه دهد که یک فرد متقلب بدون مجازات رها شود، تمام مدارک دیگر آن‌ها زیر سوال می‌رود و لذا اعتبارش خدشه‌دار می‌شود؛ پس دانشگاه‌ها مجبورند که قوائد سخت‌گیرانه‌ای را در این زمینه اعمال کنند.