پژوهه پیگیری بعد از ارسال مقاله چگونه باید باشد؟ - پژوهه
پیگیری بعد از ارسال مقاله چگونه باید باشد؟

سردبیر و داوران افراد پرمشغله ای هستند. به همین دلیل، بایستی به صورتی اصولی و محترمانه مسیر داوری مقاله مان را بعد از ارسال پیگیری کنیم. معمولا مجلات یک تخمین از زمان داوری به ما می دهند. اما به صورت سرانگشتی، حدودا بعد از ۳ ماه اگر خبری از فرآیند داوری نشد، معقول است که به سردبیر ایمیل بزنیم (بعضی وقت ها این کار از طریق نرم افزار آنلاین ارسال مقاله صورت می گیرد) و پیگیر وضعیت مقاله مان بشویم. در این نامه باید ذکر کنیم که عنوان مقاله ما چیست، در چه تاریخی ارسال شده است. بایستی ابتدا تشکر کنیم از سردبیر برای بررسی مقاله ما و بیان کنیم که می خواهیم از وضعیت مقاله خودمان مطلع شویم.