پژوهه پروسیدینگ (Proceeding) کنفرانس ها چه ارزش علمی دارد؟ - پژوهه
پروسیدینگ (Proceeding) کنفرانس ها چه ارزش علمی دارد؟

معمولا کنفرانس های معتبر بین المللی (نه همه آنها!) مقالات پذیرفته شده در کنفرانس را (یا به صورت کامل یا به صورت خلاصه شده) در قالب مجموعه مقالات کنفرانس یا همان Proceeding چاپ می کنند که دارای ISBN مشخص است (یعنی به صورت رسمی قابل ارجاع دادن به آن است). بسیاری از دانشگاه ها و مراکز علمی کنفرانس هایی که دارای مجموعه مقالات کنفرانس هستند را معتبر می شمارند. اما باید دقت کرد که چاپ شدن مقاله در مجموعه مقالات یک کنفرانس همچنان در حد یک مقاله کنفرانسی ارزش دارد و در سطح ارزش یک مقاله چاپ شده در یک مجله معتبر نیست.