پژوهه نقش استاد راهنما و کارگروه پایان نامه - پژوهه
نقش استاد راهنما و کارگروه پایان نامه

در واقع استاد راهنما برای دانشجو به مثابه پدر و مادر می ماند که او را تحت راهنمایی خویش به کاری وادار کرده و در طول کار او را سرپرستی نموده است.طبیعی است که همان طور که دانشجو نگران کارخویش است ، استاد راهنما نیزهمانند پدر و مادر که نگران اعمال فرزند خویش اند ، نگران کار دانشجو است. او میل دارد دانشجو به خوبی از عهده انجام کار برآید. البته پدر و مادر تحت هر شرایطی ممکن است از فرزند خود دفاع کنند. اگرچه همه این چنین نیستند اما استاد راهنما به رغم این میل باطنی باید خونسرد باشد و از حد خود پا فراتر نگذارد و عدالت را دقیقا اجرا کند. او به مثابه یک قاضی و داور بی طرف است که نه از دانشجو بی جهت دفاع می کند نه اجازه می دهد که سوال کنندگان بحث را به انحراف بکشانند و یا حمله غیر منصفانه بنماید.دانشجو خود نسبت به رساله خویش مسئول است و نباید تصور کند که استاد او مسئولیت هر کاری را می پذیرد.همچنین نباید انتظار داشته باشد که استاد در بحث ها از او دفاع کند.استاد در واقع هم راهنماست و هم ممتحن، چه بسا استاد راهنما آماده بودن رساله ها را جهت دفاع اعلام کند ولی در پایان جلسه دفاع ، دانشجو مجبور شود دوباره به اصلاحات در پایان نامه خود بپردازد.

در بین اعضای کارگروه دفاع ، نقش استاد راهنما از همه برجسته تراست. دانشجویان ، بسیاری از مسائل را می توانند از دانشجویان دیگری که قبلا پایان نامه و یا رساله را گذرانده اند ، سوال کنند.اما شنیدن از شخص استاد راهنما برای دانشجو لطف دیگری دارد.دانشجویان معمولا از استاد راهنما بسیار ممنون خواهند شد .چنانچه قبل ازجلسات رسمی مطالبی را به آن ها گوشزد و یا در کلاسهای سمینارتحقیق آنها را بیان کنند.عمده وظایف استاد راهنما به قبل از روز دفاع مربوط است.
اداره جلسه در روز دفاع به عهده استاد راهنماست .ولی در آغاز جلسه رئیس گروه آموزشی و یا رئیس دانشکده می توانند جلسه را با ذکر مقدماتی رسما آغاز کند و ادامه بحث را به استاد راهنما بسپارد.

علاوه بر استاد راهنما ، کارگروه پایان نامه – اگر در دانشکده ها وجود داشته باشد (البته برای دانشجویان دکتری با توجه به برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال این کارگروه وجود دارد)-نیز دارای وظایفی است که اجرای دقیق آن وظایف ، موجب کمک به استاد راهنما و حمایت از فعالیت علمی دانشجواست.این وظایف زیر بخشی از وظایف کارگروه پایان نامه و رساله به شرح زیر است:
۱٫ در طول جریان کار انجام پایان نامه و رساله به دانشجو مشاور می دهد.
۲٫ درباره اثر نوشتاری او قضاوت و مواد، قالب، سبک، دستور زبان، طرح، روش شناسی، فرایند کار و نتایج آن را بررسی می کند.
۳٫ با تصویب طرح پیشنهادی تحقیق راه مطالعه را باز می کند و به استاد راهنما برای دست یافتن به راهکارها کمک می کند.
۴٫ دستورالعمل و اجرای کار دانشجویی را تصویب و چنانچه با دستورالعمل های کلی تفاوت دارد به آن توجه می کند.
۵٫ نسخه نهایی را برای روز دفاع تصویب می کند.
۶٫ اطمینان حاصل می کند که به حقوق و مقدسات انسانی افراد اهانت و تعرضی نشده باشد.