پژوهه موضوعات پایان نامه مرتبط با بیمه-رشته های مختلف - پژوهه
موضوعات پایان نامه مرتبط با بیمه-رشته های مختلف

موضوعات ذیل از اولویت های پژوهشی پژوهشکده بیمه است.

 

مناسب برای رشته های بیمه، حقوق، مدیریت، بازاریابی، علوم اجتماعی، اقتصاد و ….

 

 

الف) توسعه بيمه

۱٫ بررسي نحوه گسترش بيمه هاي تكميلي درماني(انفرادي وگروهي) دربين طبقات مختلف درآمدي در كشور
۲٫ بررسي علل عدم توسعه بيمه هاي اشخاص
۳٫ بررسي راهكارهاي توسعه بيمه هاي عمر در ايران
۴٫ بررسي راهكارهاي ايجاد بيمه مهريه در ايران
۵٫ امكان سنجي ورود به بازار جهاني تكافل عمر
۶٫ تحليل مقايسه‌اي اثرات تكافل عمر و بيمه‌هاي متعارف بر رشد و توسعه اقتصادي پايدار
۷٫ بررسي موانع عمده توسعه بيمه هاي اشخاص و ارائه راهكارهاي مناسب
۸٫ بررسي تاثير روش هاي نوين دريافت حق بيمه بر توسعه بيمه هاي اشخاص (‌مانند تقسيط حق بيمه و غيره )
۹٫ شناخت محدوده بيمه الكترونيكي در جهان و بررسي مدل هاي كسب و كار اينترنتي در صنعت بيمه عمر
۱۰٫ بررسي امكان سنجي اجراي بيمه هاي الكترونيك عمر در ايران
۱۱٫ بررسی مدیریت دانش در توسعه بیمه های عمر
۱۲٫ نقش دولت در بیمه‌های عمر
۱۳٫ الزامات برون صنعتی توسعه بیمه‌های عمر
۱۴٫ تاثیر عوامل برون صنعتی بخش بیمه بر بیمه‌های عمر
۱۵٫ راهکارهای ارتقاء فرهنگ بیمه عمر
۱۶٫ راهکارهای عملیاتی کردن پژوهش‌های انجام شده در صنعت بیمه
۱۷٫ جایگاه کارآفرینی در توسعه بیمه های اشخاص(عمر، حوادث، درمان)
۱۸٫ نقش کارایی، اثربخشی و بهره وری در توسعه بیمه های عمر
۱۹٫ جایگاه نوآوری در توسعه بیمه های عمر
۲۰٫ راهکارهای افزایش ظرفیت بالقوه بازار بیمه اشخاص در ایران
۲۱٫ نقش و جایگاه سیستم های اطلاعاتی در توسعه خدمت رسانی مناسب در بازار بیمه
۲۲٫ بررسی بکارگیری معماری خدمت گرا (SOA) در بیمه های الکترونیک عمر، حوادث و درمان
۲۳٫ مقایسه تطبیقی مزایای بیمه‌های اشخاص تعاونی با سایر انواع بیمه‌ها
۲۴٫ بکارگیری هوش تجاری (Business Intelligence) برای بهبود ارائه خدمات بیمه های عمر
۲۵٫ امکان سنجی ارائه بیمه های درمان گردشگری
۲۶٫ TRIZ و نوآوری در بیمه های اشخاص

ب) صنعت بيمه و اقتصاد
۲۷٫ بررسي روش هاي مناسب جهت مقابله با اثر تورم بر بيمه هاي عمر
۲۸٫ بررسي جايگاه بيمه عمر در سبد مصرفي خانوار در سطوح درآمدي مختلف
۲۹٫ طراحي پوشش هاي بيمه اي جديد بيمه عمر با توجه به سطح درآمدي و تنوع نيازهاي اقشار مختلف
۳۰٫ امكان سنجي ارائه بيمه هاي مستمري و بازنشستگي از طريق بيمه هاي بازرگاني در ايران
۳۱٫ بررسي راهكارهاي ايجاد بيمه مهريه در ايران
۳۲٫ تحليل مقايسه اي اثرات تكافل و بيمه هاي سنتي (مرسوم) بر رشد و توسعه اقتصادي پايدار
۳۳٫ رابطه تكافل و تكافل اتكايي عمر با اشتغال و تورم
۳۴٫ برآورد تابع تقاضا در رشته هاي مختلف بيمه هاي اشخاص
۳۵٫ بررسي دلايل اقتصادي افت و خيزهاي ضريب خسارت بيمه هاي اشخاص در ايران
۳۶٫ بررسي تاثير متغير هاي اقتصادي بر عرضه و تقاضاي بيمه عمر
۳۷٫ بررسي اقتصادي نحوه تعيين ضريب نفوذ بيمه عمر در ايران
۳۸٫ بررسي اثرات عضويت ايران در WTO بر صنعت بيمه عمر و مطالعه تطبيقي ساختار بيمه در ايران با ساير كشورها ي عضو سازمان جهاني تجارت
۳۹٫ بررســي نيازهــاي بازاريابــي بيمه عمر و تجديدساختار شركت هاي بيمه پس از پيوستن ايران به WTO
۴۰٫ بررسي و تحليل عملكرد انواع سرمايه گذاري از محل ذخاير بيمه هاي عمر در شركت هاي بيمه
۴۱٫ بررسي روش هاي جديد انتقال ريسك (ART) و كاربرد آن در بازار سرمايه و تاثير آن بر بيمه هاي زندگي
۴۲٫ بررسي و تحليل كاركردهاي فعاليت بيمه ـ بانك(Bank assurance) در توسعه بيمه هاي اشخاص
۴۳٫ بررسي مقايسه اي بازار سرمايه ايران با كشورهاي در حال توسعه از جمله تركيه، مالزي و با محوريت سرمايه گذاري از محل ذخاير رياضي بيمه هاي عمر
۴۴٫ امکان سنجی انتشار اوراق بهادار بیمه‌ی عمر
۴۵٫ بررسی روش‌های ورود بیمه‌های عمر به بازار سرمایه
۴۶٫ تحلیل اثرات رفاهی بیمه‌های عمر
۴۷٫ تاثیر بیمه‌های عمر در توزیع درآمد عادلانه
۴۸٫ بررسی جایگاه بیمه عمر به عنوان ابزار سیاستگذاری اقتصادی
۴۹٫ تاثیر بیمه‌های عمر در کاهش فقر
۵۰٫ آناتومی تقاضای بیمه عمر
۵۱٫ اقتصاد بیمه های عم، حوادث و درمان
۵۲٫ جایگاه اقتصاد اطلاعات در بیمه های عمر
۵۳٫ جایگاه اقتصاد اطلاعات در بیمه های حوادث و درمان
۵۴٫ بررسی تاثیر شوک اقتصادی بر بیمه های عمر، حوادث و درمان
۵۵٫ بررسی آثار مالیات با تاکید بر مالیات بر ارزش افزوده در بیمه های عمر و درمان
۵۶٫ جایگاه بیمه های عمر و درمان در اقتصاد رفاه
۵۷٫ امکان سنجی حضور بیمه‌های خارجی در بازار بیمه عمر و حوادث ایران

پ) ابعاد فني
۵۸٫ بررسي راهكارها و شيوه هاي مناسب براي كنترل هزينه هاي درمان بيمه شدگان توسط شركت هاي بيمه
۵۹٫ بررسي تاثير مخاطرات اخلاقي و انتخاب نامساعد در رشته بيمه اشخاص بر شركت هاي بيمه
۶۰٫ مقايسه نرخ بهره و بازدهي بيمه هاي عمر در صنعت بيمه ايران
۶۱٫ بررسي روش هاي پرداخت مستمري ها و محاسبات فني مربوط به آن
۶۲٫ روش تفكيك سرمايه گذاري از محل ذخاير فني بيمه هاي زندگي از ساير حساب ها(موضوع ماده۳۰ آئين نامه شماره ۱۳ مصوب شورايعالي بيمه )
۶۳٫ بررسي فرايند و مهندسي مجدد روال جاري در تعيين و واريز سهم حق بيمه اتكايي عمر
۶۴٫ بررسي تاثير تبليغات در آشنايي مردم با بيمه هاي اشخاص
۶۵٫ بررسي مباني علمي تعيين نرخ و شرايط و تعرفه در هر يك از رشته هاي بيمه هاي اشخاص
۶۶٫ بررســي ابعاد فني و موثر بر رشد بيمه هاي اشخاص به تفكيك رشته هاي بيمه اي
۶۷٫ بررسي نقاط ضعف و قوت آئين نامه تعرفه بيمه هاي اشخاص
۶۸٫ اصول بيمه گري اشخاص
۶۹٫ اصول و قواعد تفكيك ريسك در بيماري هاي گوناگون
۷۰٫ عوامل موثر بر توسعه بيمه هاي حوادث شخصي
۷۱٫ مطالعة شيوه هاي مدل سازي خطر بيمه هاي اشخاص در شركت هاي بيمه و مطالعات تطبيقي در آن
۷۲٫ بررسي فرايند و مهندسي مجدد روية جاري در تعيين و واريز سهم حق بيمة اتكايي عمر
۷۳٫ امکان سنجی فردی سازی بیمه های درمان خاص در کشور
۷۴٫ امکان سنجی ارائه بیمه درمان بیماری های خاص در کشور
۷۵٫ امکان سنجی ارائه بیمه های درمان مدت دار
۷۶٫ امکان سنجی ارائه بیمه های عمر و درمان بازرگانی روستایی و عشایری در چارچوب برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور
۷۷٫ امکان سنجی ارائه بیمه عمر و حوادث و درمان تعاونی

ت) مباحث حقوقي بيمه
۷۸٫ ماهيت و آثار حقوقي قراردادهاي بيمه اشخاص
۷۹٫ بررسي مقررات سرمايه گذاري شركت‌هاي بيمه با توجه به ضرورت بهينه‌سازي سرمايه‌گذاري از محل ذخاير بيمه‌هاي عمر
۸۰٫ مطالعة تطبيقي آزادسازي بازار بيمه عمر و چگونگي رفع موانع ساختاري، حقوقي و در چند كشور منتخب پيشرفته و در حال توسعه
۸۱٫ بررسي قانون بيمه عمر و آراء صادره دادگاه ها
۸۲٫ بررسي ارتباط بيمه عمر با قوانين موضوعه كشور
۸۳٫ بررسي نقائص موجود در قوانين موضوعــه كشور و نحوه ارتباط و همكــــاري بين قواي سه گانه و صنعت بيمه به منظور توسعه بيمه هاي عمر
۸۴٫ مطالعه چارچوب هاي حقوقي طراحي روند تنظيم و نظارت در بازار بيمه هاي اشخاص
۸۵٫ بررسی موانع قانونی و حقوقی توسعه بیمه های اشخاص

ث ) مسائل سازماني، سنجش كارايي و منابع انسانی
۸۶٫ بررسي جايگاه بيمه هاي درماني بازرگاني در نظام بيمه خدمات درماني كشور
۸۷٫ بررسي تأثير بوروكراسي در كاهش رضايتمندي بيمه گزارن در بيمه هاي درماني
۸۸٫ آسيب شناسي سازماني بيمه هاي اشخاص
۸۹٫ طراحي سيستم انگيزشي و نگهداري كاركنان بيمه هاي اشخاص
۹۰٫ جایگاه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در توسعه بیمه‌های عمر
۹۱٫ نقش و جایگاه پژوهشکده بیمه و گروه پژوهشی بیمه‌های اشخاص در توسعه مطالعات بیمه عمر
۹۲٫ مشکلات اداری و سازمانی موجود در توسعه بیمه های عمر
۹۳٫ الگوهای TQM ( مانند کایزن، دمینگ، کرازبی، جوران و بالدریج) در بیمه های اشخاص
۹۴٫ الگوهای تعالی سازمانی و EFQM در بیمه های اشخاص
۹۵٫ امکان سنجی استفاده از روش‌های نوین آموزشی و پژوهشی در بیمه‌های عمر
۹۶٫ نقش سرمایه انسانی در توسعه بیمه های عمر
۹۷٫ نقش سرمایه های فکری در یادگیرندگی شرکت های ارائه دهنده بیمه های اشخاص
۹۸٫ نقش سیستم های خبره در ارتقای سطح هوشمندی بیمه گری
۹۹٫ مهندسی ارزش با رویکرد ارزشها از نگاه بیمه‌گذار
۱۰۰٫ عاملهای هوشمند( Intelligent Agents ) در بیمه الکترونیکی عمر و درمان

ج) نظارت و مقررات
۱۰۱٫ بررسي ميزان تقلب در بيمه هاي اشخاص و روش هاي جلوگيري از آن
۱۰۲٫ بررسي راهكارهاي بهبود روش هاي نظارت در بيمه هاي اشخاص
۱۰۳٫ بررسي نقش نظارت و مقررات در تنظيم بازار بيمه عمر
۱۰۴٫ بررسي ضرورت تجديد نظر در مقررات و آئين نامه هاي بيمه هاي اشخاص
۱۰۵٫ تدوين و بازنگري در شرايط عمومي بيمه نامه هاي رشته هاي مختلف بيمه هاي اشخاص درايران
۱۰۶٫ مطالعه و تحليل مقررات توانگري مالي و نظارت بر آن در كشور با تاكيد بر راهكارهاي نظارت بيمه عمر
۱۰۷٫ مطالعة نظري مكانيسم هاي تنظيم بازار و نظارت و بررسي وضعيت موجود تنظيم و نظارت بازار بيمه عمر
۱۰۸٫ مطالعه و بررسي نحوه برخورد با شركت هاي بيمه اي در زمينه بيمه هاي اشخاص متخلف در چارچوب مقررات و ضوابط نهاد نظارتي در كشورهاي مختلف
۱۰۹٫ تعريف و تعيين چارچوب هاي نظارتي تكافل عمر و بررسي ”انواع مقررات نظارتي در صنعت بيمه“
۱۱۰٫ بررسي و ارائه راهكار پيرامون نظارت در كليه بخشهاي صنعت بيمه اشخاص
۱۱۱٫ انجام مطالعات تطبيقي در بحث نظارت بيمه اي (مالي و تعرفه اي) در بيمه هاي اشخاص
۱۱۲٫ مبانی نظری و عملی رتبه بندی شرکت های بیمه عمر
۱۱۳٫ GIS و کاربرد آن در بیمه عمر
۱۱۴٫ جایگاه مدیریت فرآیندهای تجاری (BPM) در هوشمندسازی نظارت بر بیمه های اشخاص

چ) مديريت ريسك
۱۱۵٫ شناخت ريسك هاي گوناگون در بيمه هاي اشخاص و روش هاي مديريت آن
۱۱۶٫ تحليل چگونگي تعيين حق بيمه در رشته هاي مختلف بيمه هاي اشخاص در شرايط موجود و انطباق آن با مباني مديريت ريسك
۱۱۷٫ ارائه متدولوژي و روش محاسبه ريسك و نرخ حق بيمه در زمينه بيمه عمر
۱۱۸٫ شناخت ريسك هاي گوناگون در بيمه هاي اشخاص و روش هاي مديريت آن
۱۱۹٫ تحليل چگونگي تعيين حق بيمه در رشته هاي مختلف بيمه هاي اشخاص در شرايط موجود و انطباق آن با مباني مديريت ريسك
۱۲۰٫ كاربرد اصول مديريت ريسك در بيمه هاي اشخاص
۱۲۱٫ ارائه متدولوژي و روش محاسبه ريسك و نرخ حق بيمه در زمينه بيمه درمان
۱۲۲٫ بررسي جايگاه مديريت ريسك و بيمه در اقتصاد خدماتي
۱۲۳٫ تدوين و تهيه ريسك پروفايل براي صنعت بيمه عمر
۱۲۴٫ بررسي جايگاه مديريت ريسك در بيمه هاي مرتبط با بيمه هاي اشخاص
۱۲۵٫ بررسي و طبقه بندي ريسك در انواع رشته هاي بيمه اشخاص

ح) مطالعات تطبيقي و بين المللي
۱۲۶٫ مقايسه تطبيقي تنوع پوشش هاي بيمه هاي اشخاص در ايران و كشورهاي منتخب
۱۲۷٫ بررسي تطبيق نرخ مرگ و مير تجربه شده در صنعت بيمه با نرخ مرگ و مير جدول ۹۰-۱۹۸۸ TD
۱۲۸٫ مقايسه تطبيقي تنوع پوشش هاي بيمه هاي اشخاص در ايران و كشورهاي منتخب
۱۲۹٫ بررسي بيمه هاي اتكايي عمر در جهان و ارائه پيشنهاداتي براي ايران
۱۳۰٫ مقايسه تطبيقي ميان بيمه عمر و تكافل عمر
۱۳۱٫ بررسي تطبيقي نحوه صدور و پرداخت خسارت در انواع رشته هاي بيمه اي اشخاص
۱۳۲٫ مقايسه تطبيقي تنوع پوشش هاي بيمه اي بيمه هاي اشخاص در ايران و كشورهاي منتخب و پيشنهاد راهكارهايي براي ارائه محصولات بيمه اي جديد در كشور
۱۳۳٫ بررسي تطبيقي روش هاي محاسبه حق بيمه شخص ثالث در ايران و جهان
۱۳۴٫ بررسي عملكرد شركت هاي بيمه كشور در صندوق ها، اتحاديه ها و مجامع بيمه اي بين المللي مانند (Asian Re, FAIR,) و مطالعة تطبيقي بيمة اتكايي اجباري عمر در ايران و چند كشور منتخب در بيمه هاي عمر
۱۳۵٫ بررسي ساختار Holding Company در كشورهاي منتخب و راهكارهاي اجرايي آن در صنعت بيمه عمر
۱۳۶٫ مطالعه تطبیقی اوراق بهادار مربوط به بیمه‌های عمر در کشورهای مختلف

خ) بازار و مسائل بازاريابي
۱۳۷٫ بررسي و سنجش سطح رضايتمندي بيمه گزاران بيمه هاي عمر در سطح كشور
۱۳۸٫ تجزيه و تحليل شيوه هاي مناسب بازاريابي بيمه هاي عمر در ايران
۱۳۹٫ برآورد ظرفيت هـاي بالقــوه بازار بيمـه هـاي عمر در ايران و طراحـي پوشش هـاي بيمه اي نوين
۱۴۰٫ بررسي كارايي شبكه فروش بيمه هاي عمر
۱۴۱٫ بررسي عوامل موثر بر فروش بيمه عمر ( به صورت منطقه اي در كشور)
۱۴۲٫ بررسي راهكارهاي فروش اينترنتي بيمه هاي عمر و پس انداز
۱۴۳٫ بررسي مقايسه اي شيوه هاي بازاريابي بيمه عمر در شركت هاي بيمه كشور
۱۴۴٫ بررسي چگونگي افزايش سهم بيمه مركزي ايران و ساير موسسات بيمه كشور در قبول بيمه هاي اتكايي خارجي در بيمه هاي زندگي
۱۴۵٫ بررسي نحوه بازاريابي و تكنيك هاي فروش و معضلات شبكه فروش و اطلاع رساني و تبليغات بيمه هاي اشخاص
۱۴۶٫ ارزيابي ظرفيت بالقوه بازار و شناسايي بيمه گذاران بالقوه در هريك از رشته هاي بيمه اي اشخاص در ايران (عمر، حوادث و درمان)
۱۴۷٫ بررسي و سنجش سطح رضايتمندي بيمه گزاران بيمه هاي درمان در سطح كشور
۱۴۸٫ تجزيه و تحليل شيوه هاي مناسب بازاريابي بيمه هاي درمان در ايران
۱۴۹٫ برآورد ظرفيت هـاي بالقــوه بازار بيمـه هـاي درمان در ايران و طراحـي پوشش هـاي بيمه اي نوين
۱۵۰٫ بررسي كارايي شبكه فروش بيمه هاي درمان
۱۵۱٫ بررسي عوامل موثر بر فروش بيمه درمان ( به صورت منطقه اي در كشور)
۱۵۲٫ بررسي راهكارهاي فروش اينترنتي بيمه هاي تكميلي درمان
۱۵۳٫ بررسي و سنجش سطح رضايتمندي بيمه گزاران بيمه هاي حوادث در سطح كشور
۱۵۴٫ تجزيه و تحليل شيوه هاي مناسب بازاريابي بيمه هاي حوادث در ايران
۱۵۵٫ برآورد ظرفيت هـاي بالقــوه بازار بيمـه هـاي حوادث در ايران و طراحـي پوشش هـاي بيمه اي نوين
۱۵۶٫ بررسي كارايي شبكه فروش بيمه هاي حوادث
۱۵۷٫ بررسي عوامل موثر بر فروش بيمه حوادث ( به صورت منطقه اي در كشور)
۱۵۸٫ بررسي راهكارهاي فروش اينترنتي بيمه هاي حوادث
۱۵۹٫ بررسی مکان یابی بهینه شبکه فروش بیمه های اشخاص
۱۶۰٫ بررسی سنجش ارزش ویژه برند (Brand Equity) شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه عمر و درمان
۱۶۱٫ سنجش معیارهای ارزیابی محصولات و برندهای شرکت های بیمه عمر و درمان از سوی بیمه گذاران
۱۶۲٫ نقش و جایگاه برند در حفظ وجهه و تصویر (Image) شرکتهای ارائه دهنده خدمات بیمه های عمر و درمان
۱۶۳٫ ارائه الگوها و پیامهای مناسب تبلیغاتی به منظور معرفی محصولات بیمه های اشخاص
۱۶۴٫ نقش و جایگاه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در برقراری ارتباط مناسب با دارندگان بیمه های عمر
۱۶۵٫ نحوه بکارگیری web2 در طراحی وب سایتهای ارائه دهنده خدمات بیمه عمر و درمان
۱۶۶٫ بازاریابی اینترنتی با رویکرد چهار s در بیمه های اشخاص

د) مطالعات محیطی
۱۶۷٫ بررسي و مشکلات مرتبط با محیط فرهنگی در توسعه بيمه هاي عمر در سطح كشور
۱۶۸٫ تجزيه و تحليل شيوه هاي مناسب توسعه بيمه هاي عمر در ايران با عنایت به اعتقادات مذهبی جامعه
۱۶۹٫ بررسي و مشکلات مرتبط با محیط اجتماعی در توسعه بيمه هاي عمر در سطح كشور
۱۷۰٫ بررسي و مشکلات مرتبط با محیط سیاسی منطقه ای در توسعه بيمه هاي اشخاص در سطح كشور
۱۷۱٫ بررسي و مشکلات مرتبط با زیرساخت های فاوا (ICT) در توسعه بيمه هاي عمر در سطح كشور
۱۷۲٫ بررسي و مشکلات مرتبط با زیرساخت های فاوا (ICT) در توسعه بيمه هاي حوادث و درمان كشور
۱۷۳٫ بررسي و مشکلات مرتبط با محیط فرهنگی در توسعه بيمه هاي عمر در سطح كشور
۱۷۴٫ بررسي و مشکلات مرتبط با محیط فرهنگی در توسعه بيمه هاي عمر در سطح كشور

ذ) مطالعات آماری و ریاضی
۱۷۵٫ بررسي و سنجش الگوهای تعیین حق بيمه هاي اشخاص (عمر، حوادث و درمان) با استفاده از الگوهای آمار بیمه (آکچوئری)
۱۷۶٫ کاربرد داده کاوی (Data Mining) در بیمه های اشخاص
۱۷۷٫ مدل های آمار غیر خطی در تخمین بیمه های عمر با تاکید بر آمار بیزی
۱۷۸٫ نقش و جایگاه های روش های شبیه سازی (Simulation) در بیمه های اشخاص
۱۷۹٫ به کارگیری نظریه های پیچیدگی و آشوب (Chaos) در بیمه های عمر، حوادث و درمان
۱۸۰٫ کاربرد روش های Panel Data، ARDL و VAR در مدل سازی بیمه های عمر
۱۸۱٫ مدل های پویای خطی و غیر خطی در بیمه های عمر
۱۸۲٫ شبکه عصبی، الگوریتم های ژنتیک و منطق فازی در بیمه های عمر
۱۸۳٫ الگوریتم های ابتکاری(Heuristic) مانند Tabu Search، الگوریتم مورچگان، الگوی جفت یابی زنبوران عسل و غیره در مدل سازی بیمه های اشخاص

 

ج) حوزه عمومی رشته های گروه
۲۹٫ بیمه ریسک های گردشگري و بیمه شهر فرودگاهی در حوزه بیمه های اموال و مسئولیت
۳۰٫ یكپارچه سازي داده‌ها ، اطلاعات و خدمات موجود در زمينه بیمه ‌هاي اموال و مسئوليت.
۳۱٫ امكان سنجي ارائه بيمه‌نامه بازي‌ها و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و تلفن همراه
۳۲٫ بررسی جایگاه بیمه های اموال و مسئولیت در بيمه حمل و نقل دريايي
۳۳٫ بررسی و امکان سنجی بيمه مسئوليت زيست محيطي
۳۴٫ بررسي نحوه افزايش نفوذ صنعت بيمه در صنعت انرژي كشور: نفت، گاز، برق و …
۳۵٫ تدوين و تبيين شيوه‌هاي مختلف پوشش ريسك‌هاي انواع خسارات طبيعي به منظور حمايت از صنعت كشاورزي و ارائه طرح های بیمه خرد اموال و مسئولیت برای اقشار کم درآمد و مناطق روستایی
۳۶٫ تدوين استانداردهاي ملي در زمينه فعاليت‌هاي بيمه‌اي و نحوه ارائه خدمات بيمه با تاكيد بر بيمه‌هاي اموال و مسئوليت
۳۷٫ بررسی شیوه های قیمت گذاری محصولات بیمه با استفاده از تکنیکهای اقتصادی و آکچوئری
۳۸٫ نحوه مشاركت شركت‌هاي بيمه داخلي در بازارهاي خارجي جهت ارائه خدمات بيمه‌هاي اموال و مسئوليت
۳۹٫ نحوه مشاركت شركت‌هاي بيمه خارجي در بازارهاي داخلي جهت ارائه خدمات بيمه‌هاي اموال و مسئوليت
۴۰٫ نحوه جذب سرمایه خارجی توسط شركت‌های بیمه داخلی در زمينه بيمه‌هاي اموال و مسئوليت با رعايت سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي و قوانين مربوط.
۴۱٫ تبیین شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه های باربری و اصلاح و ارائه بیمه نامه های جدید در این حوزه.

د) حوزه علم مديريت و فن آوري اطلاعات
۴۲٫ بررسي موانع نظارتي عدم توسعه بيمه هاي اموال و مسئوليت در كشور و ارائه راهكارهاي مناسب
۴۳٫ بررسی راه های اصلاح نظارت بیمه مرکزی در حوزه بیمه های اموال و مسئولیت
۴۴٫ بررسي مدل هاي كسب و كار اينترنتي در بيمه‌هاي اموال و مسئوليت
۴۵٫ بررسي امكان سنجي ارائه بيمه هاي الكترونيك اموال و مسئوليت در ايران
۴۶٫ بررسی جايگاه مدیریت دانش در توسعه بیمه های اموال و مسئوليت
۴۷٫ بررسي ميزان کارایی، اثربخشی و بهره‌وری بیمه های اموال و مسئوليت
۴۸٫ راهکارهای افزایش ظرفیت بالقوه بازار بیمه اموال و مسئوليت در ایران – رويكردهاي صنعتي و خانگي
۴۹٫ بررسي جایگاه سیستم های اطلاعاتی در توسعه خدمت رسانی مناسب در بازار بیمه اموال و مسئوليت
۵۰٫ بکارگیری معماری خدمت گرا (SOA) در توسعه بازار اينترنتي بیمه های اموال و مسئوليت
۵۱٫ بکارگیری هوش تجاری (Business Intelligence) برای بهبود ارائه خدمات بیمه های اموال و مسئوليت
۵۲٫ TRIZ و نوآوری در بیمه های اموال و مسئوليت
۵۳٫ بررسي فرايند و مهندسي مجدد روال جاري در تعيين و واريز سهم حق بيمه اتكايي اموال و مسئوليت
۵۴٫ امکان سنجی فردی سازی بیمه های اموال و مسئوليت خاص در کشور
۵۵٫ امکان سنجی ارائه بیمه های مدت دار اموال و مسئوليت
۵۶٫ بررسي جايگاه بيمه هاي اموال و مسئوليت در صنعت بيمه
۵۷٫ بررسي تأثير بوروكراسي در كاهش رضايتمندي بيمه‌گذاران بيمه هاي اموال و مسئوليت
۵۸٫ طراحي سيستم پيشنهادات براي شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات بيمه هاي اموال و مسئوليت
۵۹٫ بررسي ميزان سرمایه های فکری شرکت های ارائه دهنده بیمه های اموال و مسئوليت
۶۰٫ طراحي سیستم خبره بیمه های اموال و مسئوليت
۶۱٫ مهندسی ارزش بیمه های اموال و مسئوليت با رویکرد ارزشها از نگاه بیمه‌گذار
۶۲٫ بررسي کاربردهاي GIS در بیمه های اموال و مسئوليت
۶۳٫ بررسي نحوه استفاده از مدیریت فرآیندهای تجاری (BPM) در هوشمندسازی بیمه های اموال و مسئوليت
۶۴٫ كاركرد عاملهای هوشمند( Intelligent Agents ) در ارتقاء و توسعه بیمه اموال و مسئوليت الکترونیکی
۶۵٫ مقايسه تطبيقي تنوع پوشش هاي بيمه هاي اموال و مسئوليت در ايران و كشورهاي منتخب
۶۶٫ بررسي بيمه هاي اتكايي اموال و مسئوليت در جهان و ارائه پيشنهاداتي براي ايران
۶۷٫ بررسي تطبيقي نحوه صدور و پرداخت خسارت در انواع رشته هاي بيمه اموال و مسئوليت
۶۸٫ ارزيابي عملكرد شركت هاي بيمه كشور در صندوق ها، اتحاديه ها و مجامع بيمه اي بين المللي مانند (Asian Re, FAIR,)
۶۹٫ بهينه‌كاوي (Benchmarking) اوراق بهادار بیمه‌های اموال و مسئوليت و ارائه اوراق مناسب براي كشور
۷۰٫ برآورد ظرفيت هـاي بالقــوه بازار بيمـه هـاي اموال و مسئوليت در ايران
۷۱٫ طراحـي پوشش هـاي جديد بیمه‌های اموال و مسئوليت با استفاده از بهينه‌كاوي (Benchmarking)
۷۲٫ بررسي ميزان كارايي شبكه فروش بيمه هاي اموال و مسئوليت
۷۳٫ بررسي ساختار شبكه ارتباطات بازاريابي شركتهاي ارائه دهنده خدمات بيمه هاي اموال و مسئوليت و ارائه راهكارهاي بهبود آن
۷۴٫ بررسي ميزان كارايي روابط عمومي شركتهاي بيمه در معرفي و توسعه بيمه هاي اموال و مسئوليت در كشور
۷۵٫ بررسي ميزان كارايي پیامهای تبلیغاتی به ویژه در زمینه معرفی رشته‌هاي بیمه اموال و مسئوليت
۷۶٫ بررسي كارايي تخفيفات فروش در بهبود رويكرد بيمه‌گذاران به بيمه هاي اموال و مسئوليت
۷۷٫ سنجش و مقايسه ارزش ویژه برند (Brand Equity) شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه اموال و مسئوليت
۷۸٫ بررسي جایگاه برند در حفظ وجهه و تصویر (Image) شرکتهای ارائه دهنده خدمات بیمه های اموال و مسئوليت
۷۹٫ بررسي جايگاه بيمه‌هاي اموال و مسئوليت در خدمات شهر فرودگاهي
۸۰٫ بررسي جايگاه بيمه‌هاي اموال و مسئوليت در حمايت از توليد و مصرف بازي‌ها و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي داخلي
ه) حوزه علم بيمه و اقتصاد
۸۱٫ بررسي نحوه گسترش بيمه هاي اموال و مسئوليت در بين طبقات مختلف درآمدي در كشور
۸۲٫ بررسي موانع اجرائي عدم توسعه بيمه هاي اموال و مسئوليت در كشور و ارائه راهكارهاي مناسب
۸۳٫ بررسي تاثير روش هاي نوين دريافت حق بيمه بر توسعه بيمه هاي اموال و مسئوليت (‌مانند تقسيط حق بيمه و غيره )
۸۴٫ بررسي ميزان اهميت دخالت دولت در توسعه بیمه‌های اموال و مسئوليت
۸۵٫ الزامات برون صنعتی توسعه بیمه‌های اموال و مسئوليت
۸۶٫ تاثیر عوامل برون صنعتی بخش بیمه بر بیمه‌های اموال و مسئوليت
۸۷٫ راهکارهای عملیاتی کردن پژوهش‌های انجام شده در رشته بيمه اموال و مسئوليت
۸۸٫ مقایسه تطبیقی مزایای بیمه‌های اموال و مسئوليت تعاونی با سایر انواع بیمه‌ها
۸۹٫ شناسائي ريسكهاي جدید بيمه پذير بيمه هاي اموال و مسئوليت
۹۰٫ بررسی فرصتهای بوجود آمده ناشی از آزاد سازی نرخ حق بيمه در رشته بيمه‌ هاي اموال و مسئوليت
۹۱٫ بررسی آثار بيمه‌ هاي اموال و مسئوليت بر صنعت حمل و نقل ريلي
۹۲٫ بررسی آثار بيمه‌ هاي اموال و مسئوليت بر صنعت حمل و نقل زميني
۹۳٫ بررسی آثار بيمه‌ هاي اموال و مسئوليت بر صنعت حمل و نقل هوايي
۹۴٫ بررسی آثار بيمه‌ هاي اموال و مسئوليت بر صنعت ساختمان سازي
۹۵٫ بررسی آثار بيمه‌ هاي اموال و مسئوليت بر صنعت اتومبيل سازي
۹۶٫ بررسی آثار بيمه‌ هاي اموال و مسئوليت بر صادرات و واردات
۹۷٫ بررسی آثار بيمه‌ هاي اموال و مسئوليت بر مسئوليتهاي حرفه‌اي
۹۸٫ بررسی آثار بيمه‌ هاي اموال و مسئوليت بر صنايع خدماتي كشور
۹۹٫ بررسی آثار بيمه‌ هاي اموال و مسئوليت بر صنعت خدمات مالي كشور (بورس، بانكها و …)
۱۰۰٫ بررسی آثار بيمه‌ هاي اموال و مسئوليت بر صنعت كشاورزي
۱۰۱٫ بررسی آثار بيمه‌ هاي اموال و مسئوليت بر صنعت خدمات غير مالي
۱۰۲٫ بررسی آثار بيمه‌ هاي اموال و مسئوليت بر صنعت فولاد
۱۰۳٫ بررسی آثار بيمه‌ هاي اموال و مسئوليت بر صنايع و معادن كشور
۱۰۴٫ تاثیرات ناشی از ایجاد صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در کاهش خسارات زيست محيطي
۱۰۵٫ بررسي روش هاي مناسب جهت مقابله با اثرات تورمی بر نرخ حق بيمه بیمه هاي اموال و مسئوليت
۱۰۶٫ بررسي دلايل اقتصادي افت و خيزهاي ضريب خسارت بيمه هاي اموال و مسئوليت در ايران
۱۰۷٫ بررسي و تحليل عملكرد انواع سرمايه گذاري از محل ذخاير بيمه هاي اموال و مسئوليت
۱۰۸٫ بررسي روش هاي جديد انتقال ريسك و كاربرد آن در بازار سرمايه و تاثير آن بر بيمه هاي اموال و مسئوليت
۱۰۹٫ بررسي و تحليل كاركردهاي فعاليت بيمه ـ بانك(Bank- assurance) در توسعه بيمه هاي اموال و مسئوليت
۱۱۰٫ امکان سنجی انتشار اوراق بهادار بیمه‌ی اموال و مسئوليت
۱۱۱٫ بررسی روش‌های ورود بیمه‌های اموال و مسئوليت به بازار سرمایه
۱۱۲٫ تحلیل اثرات رفاهی بیمه‌های اموال و مسئوليت
۱۱۳٫ جایگاه اقتصاد اطلاعات در بیمه های اموال و مسئوليت
۱۱۴٫ جایگاه اقتصاد شادي (Happiness economic) در بیمه های اموال و مسئوليت
۱۱۵٫ بررسی آثار مالیات با تاکید بر مالیات بر ارزش افزوده در بیمه های اموال و مسئوليت
۱۱۶٫ امکان سنجی حضور بیمه‌های خارجی در بازار بیمه اموال و مسئوليت ایران
۱۱۷٫ بررسي راهكارها و شيوه هاي مناسب براي كنترل هزينه هاي اموال و مسئوليت بيمه شدگان توسط شركت هاي بيمه
۱۱۸٫ بررسي تاثير مخاطرات اخلاقي و انتخاب نامساعد در رشته بيمه اموال و مسئوليت بر شركت هاي بيمه
۱۱۹٫ مقايسه نرخ بهره و بازدهي بيمه هاي اموال و مسئوليت در صنعت بيمه ايران
۱۲۰٫ تبيين روش‌هاي تفكيك سرمايه گذاري از محل ذخاير فني بيمه هاي اموال و مسئوليت از ساير حساب ها
۱۲۱٫ بررسي مباني علمي تعيين نرخ و شرايط و تعرفه در هر يك از رشته هاي بيمه هاي اموال و مسئوليت
۱۲۲٫ بررسي شيوه‌هاي بيمه گري اموال و مسئوليت به تفكيك صنعتي و خانگي
۱۲۳٫ اصول و قواعد تفكيك ريسك در بيمه‌هاي اموال و مسئوليت‌
۱۲۴٫ امکان سنجی ارائه بیمه های اموال و مسئوليت روستایی و عشایری در چارچوب برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور
۱۲۵٫ امکان سنجی ارائه بیمه اموال و مسئوليت تعاونی
۱۲۶٫ بررسي نقاط ضعف و قوت آئين نامه تعرفه بيمه هاي اموال و مسئوليت از جنبه فني
۱۲۷٫ شناخت ريسك هاي گوناگون بيمه هاي اموال و مسئوليت و روش هاي مديريت آن
۱۲۸٫ بررسي جايگاه مديريت ريسك بیمه های اموال و مسئوليت در اقتصاد خدماتي
۱۲۹٫ تدوين و تهيه ريسك پروفايل براي بيمه اموال و مسئوليت صنعتي و تجاري
۱۳۰٫ بررسي جايگاه مديريت ريسك در بيمه هاي مرتبط با بيمه هاي اموال و مسئوليت
۱۳۱٫ بررسي و طبقه بندي ريسك در انواع رشته هاي بيمه اموال و مسئوليت
۱۳۲٫ بررسي راههاي بيمه كردن سرمايه و اعتبار شركتهاي كوچك و متوسط
۱۳۳٫ بررسي راههاي بيمه كردن سرمايه و اعتبار بانكها
۱۳۴٫ بررسي راههاي بيمه كردن وثيقه‌هاي بانكي
۱۳۵٫ بررسي راههاي بيمه كردن سرمايه و اعتبار شركتهاي بزرگ صنعتي و تجاري

و) حوزه علوم پايه، هنر، مهندسي و پزشكي
۱۳۶٫ ارائه متدولوژي و روش محاسبه ريسك و نرخ حق بيمه در بيمه‌ هاي اموال و مسئوليت
۱۳۷٫ بررسي تطبيقي روش هاي محاسبه حق بيمه اموال و مسئوليت در ايران و جهان
۱۳۸٫ مطالعة تطبيقي شيوه هاي مدل سازي ريسك در بيمه هاي اموال و مسئوليت در شركت هاي بيمه
۱۳۹٫ مدل های آمار غیر خطی در تخمین حق بيمه بیمه های اموال و مسئوليت
۱۴۰٫ استفاده از يكي روش های شبیه سازی (Simulation) در بیمه های اموال و مسئوليت
۱۴۱٫ استفاده از يكي از مدل های پویای خطی يا غیر خطی در بیمه های اموال و مسئوليت
۱۴۲٫ كاربردهای اکچوئری فازی در تخمين و بهينه سازي حق بيمه‌ بیمه های اموال و مسئوليت
۱۴۳٫ شناسايي موانع اجرايي بيمه مسئوليت زيست محيطي
۱۴۴٫ رويكرد رياضي محاسبه حق بيمه آلودگي محيط زيست
۱۴۵٫ جايگاه بيمه‌هاي اموال و مسئوليت در صنايع شيميايي و نظامي
۱۴۶٫ جايگاه بيمه‌هاي اموال و مسئوليت در زمينه امور فضايي و پرتاب ماهواره‌ها
۱۴۷٫ تحليل هزينه منفعت استفاده از بيمه‌هاي اموال و مسئوليت در امور بهداشتي و پزشكي
۱۴۸٫ بررسي و تبيين تاثيرات گرم شدن كره زمين بر بيمه‌هاي اموال و مسئوليت
۱۴۹٫ رويكرد رياضي محاسبه حق بيمه آثار هنری با رویکرد بيمه‌هاي اموال و مسئوليت
۱۵۰٫ بررسی ریسکهای بیمه شدنی آثارهنری با رویکرد بيمه‌هاي اموال و مسئوليت
۱۵۱٫ بررسي جايگاه بيمه‌هاي اموال و مسئوليت در معادن و حفاري‌هاي اكتشافي و گمانه‌زني
۱۵۲٫ بررسي جايگاه بيمه‌هاي اموال و مسئوليت در حفاري چاه‌هاي عميق براي استفاده‌هاي مختلف براي مثال، استفاده از نيروي گرمايشي
۱۵۳٫ بررسي جايگاه بيمه‌هاي اموال و مسئوليت در حفاظت و صيانت از آثار فرهنگي‌
۱۵۴٫ امكان سنجي ارائه بيمه‌هاي اموال و مسئوليت براي هنرمندان در رشته‌هاي مختلف هنري
۱۵۵٫ بررسي جايگاه بيمه‌هاي اموال و مسئوليت در حفاظت و صيانت از آثار هنري
۱۵۶٫ بررسي جايگاه بيمه‌هاي اموال و مسئوليت در حفاظت و صيانت از آثار تاريخي
ز) حوزه علم حقوق
۱۵۷٫ بررسي موانع قانوني ، حقوقي و مقرراتي توسعه بيمه هاي اموال و مسئوليت ( از جمله موانع اجرائي ، قانون ديات ، نظام تعرفه اي ، نرخ و شرايط مصوب ، انعطاف پذيري و غيره ) و ارائه راهكارهاي مناسب
۱۵۸٫ ماهيت و آثار حقوقي قراردادهاي بيمه اموال و مسئوليت
۱۵۹٫ بررسي مقررات سرمايه گذاري شركت‌هاي بيمه با توجه به ضرورت بهينه‌سازي سرمايه‌گذاري از محل ذخاير بيمه‌هاي اموال و مسئوليت
۱۶۰٫ مطالعة تطبيقي آزادسازي بازار بيمه اموال و مسئوليت و چگونگي رفع موانع ساختاري و حقوقي آن.
۱۶۱٫ بررسي آراء صادره دادگاه ها در حوزه بيمه اموال و مسئوليت جهت پیشنهاد رویه قضایی مناسب
۱۶۲٫ بررسي نقائص موجود در قوانين موضوعــه كشور و نحوه ارتباط و همكــــاري بين قواي سه گانه و صنعت بيمه با توجه به سلسله مراتب قوانین در کشور
۱۶۳٫ مطالعه چارچوب هاي حقوقي روند تنظيم و نظارت بهینه در بازار بيمه هاي اموال و مسئوليت
۱۶۴٫ بررسي جايگاه حقوقي بيمه هاي اموال و مسئوليت در میان قوانین بالادستی و دیدگاه قضات به آن
۱۶۵٫ بررسي انواع تقلب در بيمه هاي اموال و مسئوليت و روش هاي جلوگيري از آن
۱۶۶٫ تدوين و بازنگري در شرايط عمومي و اختصاصی رشته هاي مختلف بيمه هاي اموال و مسئوليت
۱۶۷٫ مطالعة نظري مكانيسم هاي تنظيم بازار و نظارت و بررسي وضعيت موجود تنظيم و نظارت بازار بيمه اموال و مسئوليت
۱۶۸٫ مطالعه و بررسي نحوه برخورد با شركت هاي بيمه اي در زمينه بيمه هاي اموال و مسئوليت متخلف در چارچوب مقررات و ضوابط نهاد نظارتي در كشورهاي مختلف
ح) حوزه علوم اجتماعي
۱۶۹٫ بررسي مشکلات مرتبط با محیط فرهنگی توسعه بيمه هاي اموال و مسئوليت در سطح كشور
۱۷۰٫ تجزيه و تحليل شيوه هاي مناسب توسعه بيمه هاي اموال و مسئوليت در ايران با عنایت به اعتقادات مذهبی جامعه
۱۷۱٫ بررسي مشکلات مرتبط با محیط اجتماعی توسعه بيمه هاي اموال و مسئوليت در سطح كشور
۱۷۲٫ بررسي مشکلات مرتبط با محیط سیاسی و منطقه ای توسعه بيمه هاي اموال و مسئوليت در سطح كشور
۱۷۳٫ بررسی جایگاه بيمه‌هاي اموال و مسئوليت در پوشش ریسکهای ناشی از ونداليسم
۱۷۴٫ بررسي راههاي بالا بردن سطح نفوذ بيمه‌هاي اموال و مسئوليت با استفاده از مهندسی اجتماعی
۱۷۵٫ بررسي ديدگاه و نگرش خانوارهاي ايراني نسبت به انواع بيمه‌هاي اموال و مسئوليت

 

اولویت‌های پژوهشی پایان نامه گروه بیمه الکترونیک

الف) بیمه الکترونیکی: مفاهیم، زیرساخت ها و توسعه
۱٫ جایگاه صنعت بیمه در تجارت نوین الکترونیکی کشور
۲٫ جایگاه و نقش فناوری‌های نوین در توسعه بیمه (تولید، بازاریابی و ارائه خدمات بیمه‌ای)
۳٫ گذار از بیمه سنتی به بیمه الکترونیک، الزامات و راه کارها
۴٫ کاربرد مدل‌های تجارت الکترونیک در بیمه: بررسی ساختارهای نهادی و فیزیکی لازم و ارائه مدل مطلوب
۵٫ تحلیل و بررسی آثار کاربرد مدل های تجارت الکترونیک در صنعت بیمه
۶٫ پتانسیل‌های تجارت الکترونیک در صنعت بیمه
۷٫ فرصت‌ها و چالش های بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه و اقتصاد ملی
۸٫ تبیین عوامل موثر بر بکارگیری بیمه الکترونیکی در بیمه و راهکارهای عملیاتی کردن آن
۹٫ چشم‌انداز، جایگاه و نحوه عمل شعب، نمایندگی‌ها و کارگزاران بیمه در بیمه الکترونیکی
۱۰٫ بازاریابی الکترونیک و نقش آن در گسترش فرهنگ بیمه و افزایش پوشش بیمه‌ای
۱۱٫ مدیریت دانش در فرایند انتقال از بیمه سنتی به بیمه الکترونیک: مدل ها و دلالت ها
۱۲٫ نقش بیمه الکترونیک در بهبود فرآیندهای تجاری
۱۳٫ بررسی زیرساخت‌های مورد نیاز پیاده‌سازی و توسعه بیمه الکترونیکی (سخت افزاری و نرم‌افزاری)
۱۴٫ فرآیندهای بیمه‌گری در بیمه الکترونیکی: فرآیندهای موجود، اصلاح ساختار و فرآیندهای مطلوب
۱۵٫ الزامات و بسترهای لازم برای الکترونیکی شدن ارائه خدمات بیمه‌ای در طرف عرضه و تقاضای بیمه
۱۶٫ بیمه الکترونیکی، جایگاه و تاثیر آن بر بیمه‌های اموال، اشخاص و مسئولیت و ارائه مدل‌های مناسب ارائه الکترونیکی بیمه در رشته های بیمه ای مختلف
۱۷٫ فرآیندهای بیمه گری در بیمه فضای مجازی: ارائه فرآیند مطلوب
۱۸٫ بررسی نحوه گسترش و پوشش بیمه در فضای مجازی
۱۹٫ راهکارهای عملیاتی کردن بیمه فضای مجازی
۲۰٫ بررسی علل عدم توسعه بیمه فضای مجازی
۲۱٫ بررسی و سنجش سطح رضایتمندی بیمه‌گذاران در بیمه الکترونیک
۲۲٫ مدیریت منابع انسانی، بازاریابی، ارتباط با مشتری و ریسک در بیمه الکترونیکی؛

ب) مباحث حقوقی، نظارتی، مقرراتی و زیرساخت‌ها
۲۳٫ قانون تجارت الکترونیک و بیمه الکترونیکی: جایگاه بیمه الکترونیک در قانون تجارت الکترونیک
۲۴٫ بررسی محیط قانونی و لزوم وضع قوانین، مقررات و نظام حقوقی بیمه ای در محیط مجازی
۲۵٫ بررسی و تدوین مقررات و آئین‌نامه‌های بیمه فضای مجازی
۲۶٫ ضرورت، امکان‌سنجی و راهکارهای تشویق سرمایه گذاری در بیمه الکترونیکی
۲۷٫ راهکارها و روش‌های یکپارچه‌سازی داده‌ای در صنعت بیمه و نهادهای دیگر (مطالعه بستر حقوقی و نهادی و ..)
۲۸٫ ابعاد حقوقی و نهادی ارائه خدمات بیمه‌ای الکترونیک
۲۹٫ الزامات حقوقی، فنی و اقتصادی بیمه‌های الکترونیک
۳۰٫ ابعاد حقوقی و نهادی ارائه بیمه های فضای مجازی
۳۱٫ ابعاد فنی و اقتصادی ارائه خدمات بیمه ای الکترونیکی

ج)اقتصاد و مدیریت بیمه الکترونیک
۳۲٫ آثار اقتصادی و اجتماعی ارائه خدمات بیمه ای بصورت الکترونیک
۳۳٫ مدلهای کسب و کار تجارت الکترونیک در صنعت بیمه
۳۴٫ شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر در تحقق بیمه الکترونیک (در دو طرف ارائه کنندگان خدمات بیمه‌ای و مشتریان بیمه)
۳۵٫ تاثیر الکترونیکی شدن ارائه خدمات بیمه (بازاریابی، تولید، توزیع و فروش) از دیدگاه خرد و کلان در دو بخش عرضه و تقاضای بیمه
۳۶٫ بررسی مدل های سنجش بلوغ بیمه الکترونیکی
۳۷٫ بررسی و مطالعه اقتصادی و فنی روش‌های مختلف ارائه بیمه بصورت الکترونیک
۳۸٫ بررسی ساختار رقابت در بیمه الکترونیک
۳۹٫ بررسی ساختار رقابت در ارائه بیمه های فضای مجازی
۴۰٫ بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های بازاریابی الکترونیک بیمه
۴۱٫ شناخت و مدل‌سازی ریسک‌های گوناگون مرتبط با فضای تبادل اطلاعات
۴۲٫ ارائه متدولوژی و روش‌های محاسبه ریسک، مدیریت آن و نرخ حق بیمه فضای مجازی
۴۳٫ امکان سنجی ارائه بیمه فضای مجازی
۴۴٫ ابعاد فنی و اقتصادی ارائه بیمه های فضای مجازی
۴۵٫ آمادگی و پذیرش بیمه الکترونیک: ارزیابی وضعیت موجود و ارائه راه کارهای مناسب
د) نقش و جایگاه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در صنعت بیمه
۴۶٫ شناخت الزامات و بسترهای مخابراتی مطمئن و ایمن در بیمه الکترونیکی
۴۷٫ بررسی الزامات و امکان راه اندازی شرکتهای بیمه مجازی
۴۸٫ نقش فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای در افزایش ضریب نفوذ بیمه
۴۹٫ بررسی ارتباط بین بیمه الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و مدل های تجارت الکترونیکی
۵۰٫ کانال ها و شیوه های ارائه خدمات در بیمه الکترونیکی
۵۱٫ استانداردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در بیمه الکترونیک
۵۲٫ سیستم مدیریت یکپارچه در بیمه الکترونیکی: بسترها و راهکارها
۵۳٫ بررسی و ارائه راهکارهای اجرایی جهت راه اندازی بهینه مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبان بیمه ای
۵۴٫ راهکارهای ایجاد ارتباط بین پایگاه اطلاعاتی در صنعت بیمه و بانک های اطلاعاتی سایر سازمان ها
۵۵٫ تشکیل نظام جامع و یکپارچه اطلاعات بیمه ای: چالش ها و راهکارها
۵۶٫ طراحی و راه اندازی پورتال جامع بیمه کشور یکپارچه سازی با نظام هوشمند خدمات دولت الکترونیک
۵۷٫ شناخت الزامات و بسترهای مخابراتی مطمئن و ایمن در بیمه الکترونیکی
۵۸٫ تهیه بسته‌های نرم افزاری قیمت گذاری و غربال‌گری ریسک (بر مبنای ویژگی‌های قابل مشاهده و اطلاعات ارائه شده از طرف بیمه گذار)
۵۹٫ بررسی زنجیره تامین خدمات بیمه ای در بیمه الکترونیک
۶۰٫ امنیت اطلاعات، امنیت شبکه و بیمه فضای مجازی
۶۱٫ بررسی زنجیره تامین خدمات بیمه‌ای در فضای مجازی

ه) مطالعات محیطی، تطبیقی و بین المللی
۶۲٫ وارسی یافته های تجربی موفق پیاده سازی بیمه الکترونیکی در کشورهای پیشرفته (متناسب با ساختار بیمه ای ایران)؛
۶۳٫ بررسی تطبیقی بکارگیری تکنولوژی تجارت الکترونیک در صنعت بیمه
۶۴٫ بازبینی اندوخته های تجربی و توانمندی های علمی شرکت های بیمه پیشرو داخلی در استقرار بیمه الکترونیکی؛
۶۵٫ امکان سنجی صدور الکترونیک انواع بیمه‌نامه ها در رشته‌های مختلف بیمه‌ای، تجربه شرکت‌های داخلی و دیگر کشورها