پژوهه مقاله چند نویسنده داشته باشد خوب است؟ - پژوهه
مقاله چند نویسنده داشته باشد خوب است؟

به تعداد افرادی که واقعا در تولید و تدوین محتوای مقاله مشارکت کرده اند! در رشته های علوم پایه مانند فیزیک که بعضا ده ها محقق روی یک پروژه تحقیقاتی کار می کنند، اسامی تمامی نویسندگان در مقاله ذکر می شود. در رشته های علوم انسانی که تعداد محققین یک مقاله کمتر است، معمولا بین ۲ تا ۴ نفر مقاله را می نویسند. دقت کنید که افزایش تعداد نویسندگان مقاله معمولا نقشی در داوری مقاله ندارد. مثلا انتظار این نیست که مقاله ای که ۴ نویسنده دارد، دو برابر مقاله ای که ۲ نویسنده دارد مطلب یا کیفیت داشته باشد. اما افزایش تعداد نویسندگان مقاله ممکن است که فرآیند نگارش مقاله و بازنگری آن را طولانی کند چراکه هماهنگی و مدیریت تیم بزرگ نویسندگان معمولا دشوار است.

 

مطالب مرتبط:

ترتیب اسامی نویسندگان مقاله

امتیاز مقاله چگونه بین نویسندگان تقسیم می شود؟

مسئولیت های نویسندگان در نوشتن مقاله

آیا اعتبار نویسندگان مقاله در شانس پذیرش آن تاثیر دارد؟