پژوهه مجله ای قبلا ISI نبوده و الان ISI شده، تکلیف مقاله ما چیست؟ - پژوهه
مجله ای قبلا ISI نبوده و الان ISI شده، تکلیف مقاله ما چیست؟

فرض کنید که زمانی که مجله ای ISI نبوده، در آن مقاله ای چاپ کرده ایم. اما حالا آن مجله ISI شده. آیا مقاله ما هم به عنوان یک مقاله ISI شناخته می شود؟ خیر! معیار این است که در زمان پذیرفته شدن مقاله ما، آن مجله چه وضعیتی داشته است. پس اگر در زمان پذیرفته شدن مقاله ما هنوز مجله ISI نبوده است، مقاله ما هم اعتبار ISI بودن ندارد.