پژوهه ضریب تاثیر مجله (Impact Factor) یعنی چه؟ - پژوهه
ضریب تاثیر مجله (Impact Factor) یعنی چه؟

شاخص ضریب تاثیر نشان می دهد که مقالات یک مجله به صورت متوسط چه میزان در شکل گیری مقالات علمی دیگر موثر هستند. به صورت تقریبی، اگر ضریب تاثیر یک مجله عدد ۲ باشد، یعنی اینکه هر مقاله این مجله، در شکل گیری ۲ مقاله علمی دیگر موثر است. این تاثیر معمولا بر اساس ارجاعاتی که به مقالات یک مجله داده می شود تعیین می شود. شاخص ضریب تاثیر عمدتا به عنوان یک شاخص برای مقایسه کیفیت سطح مجلاتی که در یک حوزه علمی هستند به کارگرفته می شود.