پژوهه شکل هاى فیش بردارى - پژوهه
شکل هاى فیش بردارى

چون گرد آورى اطلاعات ومعلومات غالباً از سه راه (خواندن) مانند مطالعه و(شنیدن) از قبیل مصاحبه و (دیدن) نظیر مشاهده صورت مى گیرد بنابر این فیش بردارى معمولاً یا از یک مأخذ و مدرک کتبى یا از یک گفته و درس شفاهى و یا از یک فعالیت تجربى وعملى است. و ثبت مطالعات و تحقیقات در فیش ها به یکى از شکل
هاى زیر انجام مى شود:

نقل مستقیم
انتقال یا چسباندن(۱) عین عبارت هاى کتاب یا مأخذى را به زبان اصلى (نقل مستقیم) مى گویند و علامت اختصارى آن را مى توان حرف(م) انتخاب کرد. براى نقل مستقیم عبارت هاى مأخذ را در داخل گیومه (()) قرار مى دهند ومأخذ آن را به طور کامل ذکر مى کنند تا سرقت فرهنگى محسوب نشود و انسان به عدم رعایت امانت علمى متهم نگردد.

✅ ترجمه
نقل مستقیم عبارت هاى کتاب یا مأخذى را به زبان دیگر (ترجمه) مى نامند و حرف(ت) را مى توان به عنوان علامـت اختصارى آن برگـزید.

تلخیص
ییادداشت و ثبت فشرده وگزیده مطالب کتاب و مانند آن را به زبان اصلى و به گونه اى که بیانگر اصول اساسى و مطالب مهم محتواى آن باشد (تلخیص) یا (خلاصه بردارى) و یا (چکیده نویسى) مى گویند(۱) و حرف (خ) را مى توان به عنوان علامت اختصارى آن انتخاب کرد.

✅ خلاصه ترجمه
تلخیص کتاب و مانند آن به زبان دیگر را با حفظ صحت تلخیص و دقت ترجمه (خلاصه ترجمه) مى نامند و مى توان حروف (خت) را به عنوان علامت اختصارى آن برگزید.

یادداشت شخصى
نوشتن مطالب و نظریات شخصى را که از گنجینه فکر شخص فیش نویس تراوش کرده است (یادداشت شخصى) مى نامند(۱) و مى توان حرف(ش) را به عنوان علامت اختصارى آن برگزید.
کاملاً روشن است که این مواد و مطالب از نظر ارزش و اعتبار یکسان ودر یک ردیف نیستند مثلاً ارزش و اعتبار مطالب فیش هایى که بر پایه آیات و روایات یا اصول منطقى وقوانین قطعى و ثابتِ علمى گرد آورى شده اند به مراتب بیش تر از فیش هایى است که مطالب آن بر پایه اَمثال و اشعار و حکایات استوارند و قابل قیاس با یکدیگر نیستند.

نکته دیگرى که باید متذکر شد این است که در فیش بردارى تا آن جا که امکان دارد باید از مواد و اطلاعاتى استفاده کرد که قابل (استناد) و داراى(اعتبار) باشند و از نوشتن مطالبى که خدشه پذیرند و بر پایه محکمى استوار نیستند خوددارى کرد.

✅نکته :
درصورتى که مطالب مستند ومعتبر مختصر و کوتاه باشند تمامى آن را روى فیش مى نویسیم و مأخذ آن را در ذیل مطلب مى آوریم و نام این فیش را (فیش مطلبى) مى گذاریم. و چنان چه مطالب قابل استناد و اعتبار طولانى ومفصّل باشند از نوشتن آن ها روى فیش خوددارى مى کنیم و فقط به ذکر مأخذ آن در فیش اکتفا مى کنیم و نام این فیش را (فیش مأخذى) مى گذاریم