پژوهه ساختار نگارشي نامه به سردبير چگونه است؟ - پژوهه
ساختار نگارشي نامه به سردبير چگونه است؟

پيش از نوشتن، نخست بايد پيامي را كه مي خواهيد به خواننده منتقل سازيد نزد خود كاملاً روشن كنيد. سپس به قسمت نامه به سردبيرآخرين شماره از مجله‌اي كه مي‌خواهيد نامه را براي آن بفرستيد نگاهي داشته باشيد تا يك حس كلي نسبت به نوع و نحوه نگارش انواع نامه در آن مجله بدست آوريد. در قسمت‌ راهنماي نويسندگان مجله نيز ممكن است به نحوه نگارش نامه اشاره شده باشد.

سعي كنيد عنواني مفيد، مختصر و جذاب انتخاب نماييد اگر نظري كه ارايه مي‌كنيد حاوي مطالب سياسي مي‌باشد، به خصوص اگر قصد چاپ در مجلات آمريكايي را داريد از عنوانهاي حساس سياسي استفاده نمائيد.

ساختار نامه همراه مقاله به سردبیر مجله

ساختار سایر نامه های ارسالی به سردبیر