پژوهه ساختار سایر نامه های ارسالی به سردبیر - پژوهه
ساختار سایر نامه های ارسالی به سردبیر

گام اول: بيان موضوع
در پاراگراف اول به آنچه مي‌خواهيد درباره آن نظر دهيد اشاره كنيد. مي توانيد عنوان مقاله‌اي كه نسبت به آن پيشنهاد يا انتقادي داريد را بياوريد و خلاصه‌اي از آنرا بيان كنيد تا ذهن خواننده را به موضوع معطوف نماييد.

گام دوم: بيان موافقت يا مخالفت
سپس موافقت يا مخالفت خود را در يك جمله ساده و كوتاه اظهار مي‌داريد.

گام سوم: ارائه شواهد و مدارك
آنگاه نوبت به ارايه شواهد و مداركي مي‌رسد كه براساس آنها ادعاي خود را ثابت مي‌كنيد.

گام چهارم: نتيجه نهايي
در پاراگراف آخر ضمن روشن نمودن قصد و منظور خود تحت عنوان Closing remark نظر شخصي خود را بطور واضح بيان مي‌كنيد تا تكليف خواننده مشخص گردد.