پژوهه در مقاله نویسی از متد ترکیبی استفاده کنیم یا خیر؟ - پژوهه
در مقاله نویسی از متد ترکیبی استفاده کنیم یا خیر؟

استفاده هم زمان از روش های تحقیق کمی و کیفی در یک مقاله را متد ترکیبی (Mixed Method) می نامند (توضیحات بیشتر در خصوص روش های تحقیق ترکیبی را در اینجا می توانید مطالعه بفرمایید). هرچند که انواعی از متدهای ترکیبی بیش از پیش در حوزه علوم انسانی رایج شده است، اما به صورت کلی هنوز این رویه در مجلات داخلی و بین المللی تثبیت نشده است. اگر در ابتدای مسیر تحقیق هستیم، بهتر است که فقط از یک نوع متد استفاده کنیم (مثلا یا کمی یا کیفی). استفاده از متدهای ترکیبی دشواری خاص خودش را دارد چراکه بایستی توجه کنیم که  متدهای مورد استفاده از نظر منطق تحقیق سازگار باشند. مثلا اگر هدف تحقیق ما بررسی یک مورد خاص از فرهنگ عامیانه کشورهای شرقی است، استفاده کردن از متدهایی (مانند رگرسیون) که هدفشان تعمیم دادن به تعداد زیادی از نمونه هاست معنی دار نیست.

 نکته دیگری که در خصوص استفاده همزمان از متدهای کمی و کیفی باید درنظر بگیریم این است که این متدها بایستی به شکل منطقی به هم مرتبط باشند. مثلا ممکن است که بر اساس یک تحقیق کیفی (به عنوان مثال مبتنی بر Focus group) بتوانیم سوالات یک پرسش نامه را بهتر استخراج کنیم که در مرجله بعد به عنوان بخشی از تحقیق کیفی ما مورد استفاده قرار بگیرد. و بالاخره اینکه باید توجه کنیم که به صورت کلی انتظار داوران و سخت گیری آن ها نسبت به مقالاتی که از متدهای ترکیبی استفاده می کنند بیشتر است و معمولا تعداد بیشتری از داوران متدولوزیست برای بررسی این مقالات مورد استفاده قرار می گیرند.