پژوهه داوران مقاله ام را کرده اند... - پژوهه
داوران مقاله ام را کرده اند…

همواره درگام نخست مقاله خود را براي مجله اي بفرستيد كه تصورمي‌كنيد سطح آن از مقاله شما بالاتر است. حتي در صورت رد شدن مقاله، شما اين فرصت را خواهيد داشت كه از نقاط ضعف مقاله خود آگاه گرديد و نسبت به رفع آنها براي ارسال مقاله خود به دومين مجله اقدام نماييد. درعين حال توجه داشته باشيد افراط در اين موضوع و انتخاب مجلات بسيار بالا مي‌تواند شما را با رد سريع مقاله روبرو نمايد.
رد شدن مقاله الزاما به معني مشكل در مقاله شما نيست. مجلات، سردبيران و مرورگران رويكردهاي متفاوت و بعضا متضادي دارند. با حوصله، اصلاحات ضروري را انجام دهيد و با استفاده از مطالب فوق مجله بعدي را انتخاب كنيد.

بد نيست بدانيد مجله JAMA نود دو درصد، BMJ هشتاد وشش درصد و مجله انجمن پزشكي پاكستان(JPMA) حدود ۴۰ درصد مقالات را رد مي نمايند. اساسا ميزان پذيرش مقاله در مجلات مختلف بين تقريباً ۵ تا ۶۰ درصد مي‌باشد (پس نا امید نشوید!)