پژوهه » دانلود مقالات «الگو» در رشته های مختلف
دانلود مقالات «الگو» در رشته های مختلف

ساختار و محتوای مقالات علمی بسته به نوعی که دارند متفاوت است. مقالات می توانند از نوع مرور ادبیات، تئوریک و مفهومی، تجربی، کاربردی و یا روش شناختی باشند. همچنین، مقالات علمی در حوزه های نظری متفاوت با هم تفاوتهایی دارند. به همین دلیل، خوب است که بسته به حوزه نظری خودمان و نوع مقاله ای که می خواهیم بنویسیم، مقالات الگویی را انتخاب کنیم و در مراحل مختلف مقاله نویسی از آنها استفاده کنیم. در اینجا نمونه هایی به عنوان یک پیشنهاد (نه لزوما به عنوان بهترین گزینه ممکن) از مقالات علمی فارسی در حوزه های مختلف علوم انسانی پیشنهاد می شود تا همراهان عزیز، ضمن آموزش های داده شده، نمونه های مشابه را هم بررسی کنند:

 

مقالات مرور ادبیات

مدیریت

اقتصاد

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم سیاسی

تاریخ، فلسفه، الهیات و معارف

 

 

مقالات تئوریک و مفهومی

مدیریت

اقتصاد

روانشناسی و علوم تربیتی

جامعه شناسی

علوم سیاسی

تاریخ، فلسفه، الهیات و معارف

 

 

مقالات تجربی

مدیریت

اقتصاد  +  نمونه دوم

روانشناسی و علوم تربیتی

جامعه شناسی

علوم سیاسی

تاریخ، فلسفه، الهیات و معارف

 

 

مقالات کاربردی

مدیریت

اقتصاد

روانشناسی و علوم تربیتی

جامعه شناسی

علوم سیاسی

تاریخ، فلسفه، الهیات و معارف

 

 

مقالات روش شناختی

مدیریت

اقتصاد

روانشناسی و علوم تربیتی

جامعه شناسی

علوم سیاسی

تاریخ، فلسفه، الهیات و معارف