پژوهه خلاصه مبسوط چگونه نگارش می شود؟ - پژوهه
خلاصه مبسوط چگونه نگارش می شود؟

خلاصه ی مبسوط ساختاری مشابه با مقاله های کامل علمی- پژوهشی دارد. خلاصه ی مبسوط در اصل بسط یافته ی چکیده این نوع مقاله ها است. بنابراین، در گزارش خلاصه ی مبسوط بیش از هر چیز بر روش شناسی پژوهش و بحث  و تفسیر یافته ها تأکید می شود. در متن زیر، ساختاری که عمدتا در نگارش خلاصه ی مبسوط تعیین می شود، بیان شده است، فراموش نکنید، اصول نگارش خلاصه مبسوط را مطابق با معیار های همایش یا مجله مورد نظر خود، تهیه نمایید.

 

عنوان: مختصر و متناسب با محتوا (وسط چين با قلم ۱۴ ضخیم Zar)

عنوان باید حاوی متغیرهای اصلی پژوهش و فاقد کلمات اختصاری و واژه های جدید باشد.
تا حد ممکن به صورت یک جمله خبری یا استفهامی مطرح نشود.
با یک نگاه نظر خوانندگان و شنوندگان را به خود جلب کند.
در پژوهش های آزمایشی عنوان باید نشان دهنده اثر متغیر (های) مستقل بر متغیر(های) وابسته باشد. از این رو، کلماتی نظیر اثر می تواند به گونه آشکار در عنوان بیاید یا در آن مستتر باشد. (مثال- پاسخ به عملکردهای موفق و ناموفق: اثر تعدیل کنندگی خود کارآمدی در رابطه بین عملکرد و اسناد)
در پژوهش های غیر آزمایشی بر حسب تأکید بر روی نمونه خاص، پیدا کردن رابطه بین متغیرها، پیش بینی متغیر(های) ملاک از روی متغیرهای پیش بین یا مشخص کردن ویژگی های روانسنجی ابزار نحوه نوشتن عنوان مقاله متفاوت است. (مثال- توانایی خودارزیابی شده حل مسأله، حالات عاطفی و درماندگی روانشناختی. هدف این مطالعه پیدا کردن رابطه بین این متغیرها است).
حداکثر تعداد کلمات عنوان ۱۰ تا ۱۲کلمه باشد.
از ذکر واژه های غیر ضروری نظیر بررسی، مقایسه و یا حتّی در صورت امکان رابطه، اثر ، تأثیر خودداری شد. در اکثر موارد آوردن متغیرهای اصلی مطالعه پشت سر هم و در کنار هم کفایت می کند ( به مثال بند ۵ مراجعه کنید).
به طور کلی، عنوان باید روح مقاله را نشان دهد.

* نام و نشاني نويسنده (نويسندگان): (۱۲ Zar نازک)

نام کامل و نام خانوادگي به ترتیب زیر عنوان ذکر شود (از ذکر القاب خودداری شود).
درجه علمي، مرتبه دانشگاهي و وابستگی سازمانی نویسنده (گان) با شماره های جداگانه مشخص شود.
محل کار و آدرس ایمیل در زیر صفحه نخست مقاله ذکر گردد.
مقالاتي كه بيش از يك نويسنده دارند،‌ نام ارائه دهنده مقاله با علامت * مشخص شود ،‌ در غير اينصورت نفر اول به عنوان ارايه دهنده مقاله محسوب خواهد شود.

* مقدمه: زمینه و بيان مسأله، مبانی نظری و پيشينه پژوهش، اهمیت مطالعه و گزاره های اصلی پژوهش

مقدمه از کلیات شروع و به سمت جزئیات حرکت کند.
در ابتدای مقدمه سعی شود زمینه مسأله و سپس خود مسأله بیان شود.
زمینه مسأله باید شواهدی دال بر وجود مسأله با استناد به نظرات متخصصان و یا نتایج پژوهش­های پژوهشگران مطرح کند.
زمینه مسأله باید علل احتمالی بروز مسأله، محدوده مسأله و ویژگی های آن را مشخص سازد.
بیان مسأله در واقع همان هدف کلی تحقیق است یا می تواند به صورت یک سوال کلی نیز مطرح شود.
در بیان مسأله باید تمام متغیرهای مورد مطالعه شامل مستقل، وابسته، تعدیل کننده و واسطه ای (در صورت وجود) گنجانده شود.
زمینه مسأله در حد یک پاراگراف و بیان مسأله در حد یک تا دو جمله باشد.
اگر پژوهش مبتنی بر نظریه یا نظریه های خاصی است در دو تا سه جمله مبانی نظری پژوهش ذکر شود.
پیشینه تجربی پژوهش کوتاه باشد و صرفاً نتایج مطالعات کاملاً مرتبط به گونه انتقادی بازنگری شود. ذکر این نکته ضروری است که منظور از بررسی ادبیات پژوهش نقل آن نیست، بلکه یک بازنگری انتقادی است که از خلال این فرایند مساله پژوهشی بارزتر می شود.
پیشینه تجربی به گونه ای بیان شود که مطالعه شما را در چهارچوب پژوهش های انجام شده و وسیع تر قرار دهد. به عبارت فنی تر، ضرورت مطالعه خود را بر اساس شکاف در یافته های قبلی توجیه کنید.
مبانی نظری و پیشینه تجربی به گونه ای بیان شود که منطقی برای گزاره های پژوهش فراهم آورد.
اهمیت مطالعه ذکر شود. اهمیت مطالعه می تواند به طور آشکار بیان شود و یا در بیان مسأله یا هدف پژوهش مستتر باشد.
به طور کلی، در مقدمه سعی شود مسأله و گستره آن به گونه بارز مطرح شود و بر مبنای ادبیات پژوهش گزاره هایی برای حل این مسأله پیشنهاد شود.
سعی شود مقدار حجم مقدمه خلاصه مبسوط %۲۰ از کل مطالب نگارش شده باشد.

* روش: مشخصات شرکت کنندگان و طرح پژوهش، تکالیف انجام شده و ابزار جمع آوری داده­ها، شیوه اجرای پژوهش

۱٫ تشریح دقیق بخش روش نزدیک شدن به هدف اصلی علم و تکرار پذیر بودن مطالعه را نوید می دهد. پس، در گزارش دقیق و مفصل این بخش کوشا باشید.

۲٫ بخش روش خود شامل سه قسمت نسبتاً مجزا است، که به ترتیب عبارتند از: الف) شرکت کنندگان و طرح پژوهش – ب) ابزار یا تکالیف – ج) شیوه گردآوری داده ها (برای طرح های غیر آزمایشی) یا مراحل اجرای آزمایش یا مداخله (برای طرح های آزمایشی). بنابراین بخش روش سه سر عنوان دارد. این سه سر عنوان در ابتدای متن مربوط به خود نوشته شود و با علامت : از توصیف خود مجزا گردد.

۳٫ در بخش شرکت کنندگان و طرح پژوهش هیچگونه نتیجه ای را بیان نکنید.

۴٫ ابتدا مشخصات شرکت کنندگان را ذکر کنید. چه کسانی، چه تعدادی و با چه ویژگی هایی انتخاب شده اند.

۵٫ نحوه انتخاب شرکت کنندگان و داوطلب بودن یا نبودن آنها ذکر شود.

۶٫ تا حد ممکن ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان بیان شود. برای مثال، تعداد دختر و پسر شرکت کننده، میانگین یا دامنه سنی آنها، سطح تحصیلات و طبقه اقتصادی- اجتماعی آنها.

۷٫ تمام کنترل هایی که برای جلوگیری از اریب انتخاب افراد صورت گرفته باید ذکر شود.

۸٫ در این بخش شرکت کنندگان جامعه آماری مطالعه، روش نمونه گیری و حجم نمونه ذکر می شود. بنابراین برای این موارد سر عنوان جداگانه ای اختصاص داده نشود.

۹٫ از ذکر واژه آزمودنی به جای شرکت کنندگان جداً خودداری شود.

۱۰٫ در قسمت طرح پژوهش شیوه تشکیل یا انتخاب گروه ها ذکر شود.

۱۱٫ اگر پژوهش از نوع آزمایشی است، نحوه دستکاری متغیرها برای شکل گیری گروه های کاربندی و اگر غیر آزمایشی است نحوه طبقه بندی صورت گرفته یا انتخاب گروه های از قبل شکل گرفته دقیقاً تشریح شود. برای طرح های پیمایشی و همبستگی ذکر نوع مطالعه در ابتدا یا انتهای توصیف مشخصات شرکت کنندگان کفایت می کند.

۱۲٫ طرح پژوهش مبتنی بر گزاره ها است. سعی شود یکپارچگی بین گزاره ها و طرح پژوهش رعایت شود.

۱۳٫ قسمت بعدی در بخش روش ابزار جمع آوری داده ها و یا تکالیف انجام شده است. این قسمت با واژهابزار یا تکالیف مشخص می شود.

۱۴٫ در بعضی از مطالعات تکالیفی وجود دارد که شرکت گنندگان باید آن را انجام دهند یا موادی وجود دارد که تمام افراد باید از آنها استفاده کنند. این تکالیف یا مواد متغیرهای مستقل یا وابسته نیستند، بلکه بستری را برای وارد شدن به شرایط آزمایشی فراهم می کنند. تکلیف و مواد دقیقاً تشریح شوند.

۱۵٫ به جای نام تجاری از اسم اصلی(generic) مواد استفاده کنید.

۱۶٫ در برخی مطالعات از تجهیزات نظیر رایانه استفاده می شود. ویژگی ها و تعداد آنها ذکر گردد.

۱۷٫ ابزار استفاده شده می توانند شامل پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه، مقیاس ها و آزمون ها باشند. در گزارش ابزار استفاده شده ابتدا این ابزار توصیف شوند، سپس شیوه نمره گذاری آنها ذکر شود و در پایان ویژگی های روانسنجی (نظیر اعتبار و روایی) آنها مورد اشاره قرار گیرد. برای حفظ یکپارچگی و سهولت انتقال مطالب واژه لاتین reliability را اعتبار و واژه لاتین validity را روایی ترجمه فرمایید.

۱۸٫ اگر ابزار استفاده شده استاندارد است سعی شود میانگین و انحراف استاندارد آن بر حسب نمونه مورد مطالعه ذکر شود.

۱۹٫ در قسمت مراحل اجرای آزمایش یا شیوه گردآوری داده ها باید هر عملی را که قبلاً توصیف نشده و پژوهشگر (ان) دیگر برای تکرار مطالعه به دانستن آن نیاز دارند توصیف شود. ترتیب خاص گام های برداشته شده برای مطالعه، زمانبندی پژوهش، دستورالعمل داده شده به شرکت کنندگان و اطلاعات اولیه داده شده به آنها درباره هدف پژوهش و یا نحوه اجرای مطالعه (اجرا فردی بوده یا گروهی، طول مدت زمان اجرا، مکان اجرا و مواردی از این قبیل) نکاتی است که در این قسمت بیان می شود.

۲۰٫ روش های جدید را دقیقاً توضیح دهید.

۲۱٫ مراحل انجام تکالیف (در صورت وجود) به گونه سلسله مراتبی و مرحله وار بیان شود.

۲۲٫ به طور کلی، مقدار حجم مطالب نوشته شده در بخش روش بین %۲۵ تا %۳۰ از کل حجم مقاله را تشکیل می دهد.

* يافته ها: نتايج پژوهش همراه با جدول ها و نمودارهای ضروري

این بخش صرفاً وسیله ای است که پژوهشگران را آگاه می سازد آیا گزاره های آنها مورد تأیید قرار گرفته است یا نه. بنابراین، گزارش کار باید به گونه ای باشد که این بخش را وسیله رسیدن قرار دهد نه این که هدف باشد.
اگر ضرورتی بر عنوان بندی این بخش احساس می شود، متغیرهای وابسته باید سر عنوان ها را تشکیل دهند و نه گزاره ها.
فقط نتایج را گزارش کنید. آنها را تفسیر نکنید.
نتایج را به روشها مرتبط کنید.
نتایج را خلاصه کنید و به صورت جدول یا نمودار ارائه کنید. بر روی الگوها و تغییرات مهم تاکید کنید.
نباید هر نتایجی را که شامل عدد است به صورت جدول یا نمودار نمایش دهید.
به گونه کلی، واژه ی جدول برای جدول ها و واژه ی شکل برای سایر موارد (نظیر نمودار، عکس، تصویر و . . .) استفاده می شود. در صورت استفاده از جدول و شکل لازم است مطابق سبکAPA ، عنوان جدول در بالا و عنوان شکل در پايين آن درج گردد. لازم به ذکر است که در عنوان جدول ابتدا نوشته می شود جدول ۱ و در زیر آن عنوان نوشته می شود. ضمنا جدول شماره ۱نادرست است. در عنوان شکل، ابتدا نوشته می شود شکل ۱٫ و در ادامه عنوان نوشته می شود و با یک نقطه از همدیگر مجزا می شود. ضمنا شکل شماره ۱ نادرست است.
شیوه ی ارایه جدول ها به سبک APA باشد؛ یعنی اینکه هیچ خط عمودی در جدول موجود نباشد و صرفا سه خط افقی در جدول دیده شود. نمونه آن در اغلب مقاله های به سبک APA دیده می­شود.
از آوردن جدول های غیر ضروری نظیر جدول آزمون های آماری t، F، رگرسیون و غیره جداً خودداری شود.
اگر مطالعه مبتنی بر مقایسه تفاوت های گروهی در شاخص هایی نظیر میانگین است صرفاً جدول میانگین و انحراف استاندارد کفایت می کند.
اگر مطالعه مبتنی بر کشف رابطه بین متغیرها و پیش بینی است صرفاً جدول همبستگی ذکر شود و در این جدول میانگین و انحراف استاندارد نیز گنجانده شود.
در صورت بررسی اثرهای متقابل بین متغیرها کشیدن نمودار اثرهای متقابل روشنگر است. از آوردن نمودارهای غیر ضروری جداً خودداری فرمایید.
اگر مدل یابی معادلات ساختاری مبنای مطالعه است صرفاً جدول (های) همبستگی یا کوواریانس و مدل اصلی گزارش شود. بر روی پیکان های مدل ضرایب (و مقدار آماره t داخل پرانتز) ذکر شود.
تحلیل های آماری بر اساس طرح پژوهش و متناسب با گزاره ها است. تلاش شود که این یکپارچگی رعایت شود.
در مطالعات تک آزمودنی ارائه نمودار نتایج کفایت می کند. از آوردن جدول خودداری شود.
برای ارائه نتایج آماری نیازی به محاسبات نمی باشد. از دادن فرمول خودداری شود، مگر در صورت لزوم که کار اصلی بسط و گسترش فرمول است.
نتایج کمّی را در متن بیان کنید. نتایج بیان شده در جدول یا نمودار را مجدداً تکرار نکنید.
کلمات اختصاری و نمادهای استاندارد را برای ارائه نتایج به کار ببرید.
هیچگاه جمله را با عدد شروع نکنید. اگر ضرورت داشت عدد را به صورت حروف بنویسید.
در نوشته های علمی بعضی از کلمات ممکن است معنای آماری خاصی داشته باشند به همین جهت در به کار بردن این کلمات دقت کنید Significant or Non-significant ، Correlation ،Random که به معنای اتفاقی نیست بلکه به معنای تصادفی است.
به طور کلی، این قسمت %۱۵ درصد از حجم کل مطالب را تشکیل دهد.

* بحث و نتیجه گیری: بررسي نتايج پژوهش و تبيين و تفسیر يافته ها، استلزام های نظری و عملی و یا روش شناختی یافته ها، محدودیت های مطالعه و پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی.

۱٫ ابتدا با بیانی کلی راجع به ماهیت نتایج، بحث را شروع کنید. می توان قبل از آن نیز یک بار دیگر هدف اصلی پژوهش را ذکر کرد.

۲٫ ساختار این بخش فنی تر از سایر بخش ها است. از بحث در خصوص نتایج و تعبیر و تفسیر آنها شروع می شود، سپس یک نتیجه گیری از یافته های به عمل می آید که در این قسمت سعی می شود نتایج مطالعه حاضر در بدنه دانش موجود قرار گیرد. استلزام های نظری، عملی، تجربی و روش­شناختی یافته ها بیان می شود. در پایان محدودیت ها و پیشنهادهایی برای مطالعه های آتی مورد بحث قرار می گیرد.

۳٫ اگر ساختار نگارش مقدمه را به مثابه قیفی در نظر بگیریم که از کلیات یعنی زمینه بحث شروع می شود و به جای باریک قیف یعنی گزاره ها ختم می شود، ساختار نگارش بحث مشابه یک قیف بر عکس است که از جای باریک یعنی بحث و تفسیر در خصوص تک تک نتایج شروع می شود و به بالای قیف یعنی نتیجه گیری و بستر سازی برای ارائه نظریه و بسط دانش ختم می شود.

۴٫ توضیحات ارائه شده را به نکاتی که در مقدمه به آن اشاره کردید ربط دهید.

۵٫ نتایج را با کلمات متفاوت دوباره در این قسمت تکرار نکنید.

۶٫ یافته های جدید را در مقایسه با یافته های دیگران تفسیر کنید.

۷٫ تبیین های احتمالی همسویی و ناهمسویی نتایج مطالعه خود را با مطالعات دیگران بیان کنید.

۸٫ نتایج پیش بینی شده و پیش بینی نشده را برای به دست آوردن معنا و اصول کلی با یکدیگر ادغام کنید.

۹٫ به محدودیت های مطالعه خود اشاره کنید. به مواردی اشاره شود که در ارتباط با یافته های است و تعمیم پذیری یافته های را با اشکال مواجه می سازد.

۱۰٫ پیشنهادهای ارائه شده در راستای حل محدودیت ها و قابل اجرا باشد.

۱۱٫ به طور کلی، این قسمت بین %۲۵ تا %۳۰ از حجم کل مطالب را تشکیل دهد. اگر قسمت روش %۲۵ حجم مطالب را شامل شد این قسمت %۳۰ حجم را شکل خواهد داد و یا بر عکس.

* منابع اصلي : حداکثر ۱۰ منبع (اول فارسي بعد غیر فارسی)

۱٫ این قسمت همراه با عنوان و نان نویسنده یا نویسنده گان %۱۰ از حجم کل مطالب را تشکیل دهد.

۲٫ در متن مقاله صرفاً ۱۰ منبع را مورد استفاده قرار دهید. این منابع باید مرتبط ترین و تا حد امکان جدیدترین منابع در مورد موضوع مورد مطالعه شما باشد. و فقط این ۱۰ منبع که در تدوين مقاله از آنها استفاده شده است در فهرست منابع ذکر شود. پس در گزینش منابع معتبر، علمی، مرتبط، جدید و جامع کوشا باشید.

۳٫ در فهرست منابع، منابع بر اساس حروف الفبا (فارسی و غیر فارسی جداگانه) لیست شوند.

* متن مقاله با قلم ۱۲zar نازک تنظیم گردد.