پژوهه جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق را چگونه بنویسیم؟؟ - پژوهه
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق را چگونه بنویسیم؟؟

یکی از بخش هایی که در پروپوزال باید توسط دانشجو با کمک استاد راهنما تنظیم گردد “جنبه نوآوری تحقیق” است. بطور کلی، نو و بدیع بودن تحقیق از چند زاویه قابل بررسی است:

۱- از لحاظ موضوعی، یعنی دانشجو قصد دارد روی موضوعی به پژوهش بپردازد که تاکنون کسی روی آن کار نکرده است. معمولا” پایان نامه های مقطع ارشد دارای چنین نوآوری نمی باشند. اگر موضوع دانشجو دارای چنین خاصیتی بود باید در قسمت نوآوری فرضا” چنین بنویسد: بررسی رابطه بین ……. و …….. برای اولین بار.

۲- از لحاظ نو بودن در داخل کشور، یعنی گاهی موضوعی در خارج از کشور کار شده اما در داخل کشور کسی روی آن به پژوهش نپرداخته است. معدودی از پایان نامه های ارشد دارای چنین خاصیتی هستند. اگر موضوع دانشجو دارای چنین خاصیتی بود باید در قسمت نوآوری فرضا” چنین بنویسد: بررسی رابطه بین ……. و …….. برای اولین بار در ایران.

۳- از لحاظ نو بودن در جامعه مورد بررسی، یعنی گاهی موضوعی در داخل کشور هم کار شده اما در جامعه مورد بررسی قرار است برای اولین بار انجام گیرد. بیشتر پایان نامه های ارشد در این گروه قرار میگیرد. لذا، دانشجو باید در قسمت نو آوری تحقیق مثلا” چنین بنویسد: بررسی رابطه بین ……….. و …… برای اولین بار در سازمان………….

۴- نو بودن از لحاظ روش تحقیق، یعنی گاه محقق برای انجام تحقیق از روشی بهره می گیرد که تاکنون محققی برای پژوهش روی متغییرهای مورد نظر، از این روش بهره گرفته نشده است. مثلا”، دانشجو برای بررسی عوامل نارضایتی شغلی از روش گراندد تئوری بهره می گیرد.

۵- نو بودن از لحاظ مدل مفهومی مورد استفاده، یعنی محقق برای انجام پژوهش، از مدلی متفاوت با الگوهایی که تاکنون توسط سایر محققین مورد استفاده قرار گرفته است استفاده می نماید.