پژوهه جملات کاربردی در بیان مسئله مقاله - پژوهه
جملات کاربردی در بیان مسئله مقاله

تئوری … اخیراً در … ارائه شده است. اما پرسش‌های عملی متعددی در رابطه با … مطرح می‌باشد: ۱) لازم است که (مشخص شود که…). ۲) این کلید (پیش‌بینی … است). ۳) بسیار مهم است که (تعیین شود …). برای پاسخ به همه‌ی این پرسش‌ها، رویکرد یا روش اصلی را ارائه می‌دهیم که ….

(A ….. theory of ….. ) has recently been presented in [..…]. However, several practical questions arise when dealing with .….: ۱) It is important to (identify …..). ۲) It is key to (predict …..). ۳٫ It is crucial to (establish when …..). To answer all these questions, we present an original approach which ….. .

گرچه (کارایی …) در سال‌های اخیر ارتقا یافته است، بیشتر پیشرفت‌ها توسط … (به حداقل رساندن مقدار تلفات انرژی در …) به دست آمده است. با این وجود، می‌توان … (کارایی را از طریق…) بیشتر ارتقا داد. با این هدف، این کار (در پی کاوش/جست‌وجوی … است).

Even though (the efficiency of …..) has been improved in recent years, most improvements have been achieved by (minimizing the amount of energy lost in …..). Nonetheless, it is possible to further improve (the efficiency by …..). With this goal, this work (explores, seeks to …..).

بر اساس روش ارائه شده در مقاله‌ی (۳)، هدف این مقاله عبارت است از…

Based on the approach presented in [3], the purpose of this paper is to ….

در مقاله‌ی حاضر، به تحقیقات گذشته‌مان (۲)، (۳) و (۴) اشاره می‌شود، اما تمرکز ما بر مسئله‌ی متفاوتی است.

In this paper, while we refer to our earlier work [2], [3], and [4], the focus is different.

مشابه  بسیاری از نویسندگان، ما…

Like most authors, we …..

هدف این مقاله/مطالعه ارائه‌ی….است.

The objective/aim of this paper/study is to propose …..

مقاله‌ی حاضر رویکرد/روش جدیدی را برای … ارائه/پیشنهاد می‌دهد.

The paper presents/proposes a new approach to …..

این مقاله نوع جدیدی از …  را معرفی می‌کند.

This article introduces a new type of …..

در این مقاله، ما/نویسندگان … را ارائه می‌دهیم/می‌دهند.

In this paper, we/the authors offer …..

در این مقاله، امکان …. را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

In this paper, we explore the possibility of …..

در این مطالعه، تکنیک جدیدی که …. را ارتقا می‌دهد، ارائه شده است.

In this study, a new technique that improves ….. is suggested.

 

چارچوب مقاله (معمولاً آخرین بخش مقدمه)

سایر بخش‌های مقاله متشکل از بخش‌های زیر است/به صورت زیر ترتیب یافته‌اند:

The remainder of the paper is organized as follows/into ….. sections:

بخش دوم … را توصیف می‌کند، بخش سوم … را تجزیه و تحلیل می‌کند/مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. (نتایج) در بخش چهارم ارائه شده است. در بخش پنجم نتیجه‌گیری نهایی ارائه می‌شود.

Section II describes/outlines ….., Section III discusses/analyses ….. . (Experimental results)

are presented in Section IV; Section V concludes the paper.

در بخش دوم، … مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بخش سوم به … اختصاص داده شده است. بخش چهارم … (نتایج آزمایش‌ها) را ارائه می‌دهد. نتیجه‌گیری در بخش پنجم ارائه می‌شود.

In Section II, ….. will be discussed. Section III is devoted to ….. . Section IV presents (the experimental results). The conclusion is reported in Section V.

(طرح) پیشنهادی در بخش دوم (اجرای طرح پیشنهادی) مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد/ (اجرای طرح پیشنهادی) در بخش سوم ارائه می‌شود. بخش چهارم (نتایج آزمایش …) را نشان می‌دهد. در انتها، در بخش پنجم نتیجه‌گیری با خلاصه‌ی کلی ارائه می‌شود.

The proposed (design) is discussed in Section II (The implementation of the proposed

design) is presented in Section III. Section IV shows (the experimental results of

…..). Finally, Section V concludes with a summary.

در بخش دوم … را توضیح می‌دهیم. در بخش سوم … را معرفی می‌کنیم. اندازه‌گیری‌ها/سنجش‌ها در بخش چهارم ارائه می‌شود. در بخش پنجم نتایج کار خلاصه شده و نتیجه‌گیری ارائه می‌شود.

In Section II we explain ….. . In Section III we introduce our ….. . The measurements are presented in Section IV. Section V summarizes the results of this work and draws conclusions.