پژوهه جملات کاربردی در بیان اهداف پژوهش - پژوهه
جملات کاربردی در بیان اهداف پژوهش

برای بیان اهداف پژوهش از جملات استاندارد زیر استفاده نمایید

? In this report / paper / review / study we…

? In this report / paper / review / study we…

? This paper outlines / proposes / describes / presents a new approach to…

? This paper examines / seeks to address / focuses on / discusses / investigates how to solve…

? This paper is an overview of / a review of / a report on / a preliminary attempt to …

? The present paper aims to validate / call into question / refute Peng’s findings regarding…

? X is presented / described / analyzed / computed / investigated / examined / introduced / discussed in order to…

? The aim of our work / research / study / analysis was to further / extend / widen / broaden current knowledge of…

? Our knowledge of X is largely based on very limited data. The aim of the research was thus / therefore / consequently to

? The aim of this study is to study / evaluate / validate / determine / examine / analyze / calculate / estimate / formulate …

? This paper calls into question / takes a new look at / re-examines / revisits / sheds new light on …

? With this in mind / Within the framework of these criteria / In this context we tried to…

? We undertook this study / initiated this research / developed this methodology to…

? We believe that we have found / developed / discovered / designed an innovative solution to…

? We describe / present / consider / analyze a novel / simple / radical / interesting solution for…