پژوهه جملات کاربردی در اشاره به محدودیت های تحقیقات گذشته در مقاله - پژوهه
جملات کاربردی در اشاره به محدودیت های تحقیقات گذشته در مقاله

اشاره به محدودیت‌های تحقیقات گذشته

یکی از محدودیت‌های کلیدی تحقیق حاضر این است که (مسئله‌ی … را مورد بررسی قرار نداده‌اند(

A key limitation of this research is that (it does not address the problem of …..)

محدودیت اصلی رویکرد مذکور این است که

The major drawback of this approach is …..

اما بیشتر مطالعات گذشته مسئله‌ی …. را در نظر نگرفتند.

However, most of the previous studies do not take into account …..

این رویکرد ممکن است در همه‌ی شرایط و موقعیت‌ها عملی/مرسوم نباشد.

This approach may not be practical/orthodox/conventional in all situations.

منبع (۳) جنبه‌های مختلف… را تجزیه و تحلیل و مقایسه می‌کند. با این وجود، هنوز مسائل جالب و مرتبطی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرند.

Reference [3] analyses and compares various aspects of ….. . Nevertheless, there are still

some interesting and relevant problems to be addressed.

اما مطالعه در زمینه‌ی … هنوز انجام نشده است.

However, studies on ….. are still lacking.

مشکلی که در رابطه با رویکرد مذکور وجود دارد، این است که

The problem with this approach is in that it …..

گرچه مطالعات متعددی نشان داده‌اند که …، اما توجه اندکی به …. شده است.

Although several studies have indicated that ….., little attention has been paid/given to …..