پژوهه تکنیک مثلث سازی (Triangulation) چیست؟ - پژوهه
تکنیک مثلث سازی (Triangulation) چیست؟

همان طور که در نکات قبلی مطرح شد، در تحقیق های کیفی می بایست روایی یافته های تحقیق خود را نشان دهیم. یکی از تکنیک هایی که برای این مساله استفاده می شود تکنیک مثلث سازی (Triangulation) است. مثلث سازی یعنی اینکه یک سوال مشخص را از منابع مختلف و با روش های مختلف تحقیق کنیم. مثلا اگر می خواهیم ببینیم که آیا مدیران ارشد یک شرکت خاص وقتی که خبر آتش سوزی در انبار شرکت را فهمیدند، آیا این پدیده را انکار کردند یا آن را جدی گرفتند. مثلث سازی یعنی اینکه این مساله را با مصاحبه با مدیران ارشد و همچنین با مصاحبه با مدیران میانی و نیز افرادی که در کنار مدیران ارشد بوده اند انجام دهیم. همچنین به جای اینکه فقط از روش مصاحبه استفاده کنیم، به روش های دیگری همچون مطالعه مستندات بپردازیم. به عبارت ساده تر، یافته های خود را از مجراهای مختلف کسب کنیم تا بهتر بتوانیم قضاوت کنیم که آیا یافته های به دست آمده صحیح هستند یا نه.