پژوهه تفاوت چکيده و خلاصه - پژوهه
تفاوت چکيده و خلاصه

گر چه ممکن است و خلاصه را به طور کلي در فارسي يکي بدانيم ،اما براي بيان آنچه رد انگليسي abstractخوانده مي شود ،کلمه ي چکيده ازهرکلمه ي ديگري که در اين زمينه تصور شود بهتر است و البته امروزه در مجلات تخصصي ،چکيده معادل abstractشمرده شده ،از خلاصه متمايز مي گردد .

*خلاصه گاه به معناي مباني است .خلاصه ي يک موضوع ،يعني بيان کليات آن موضوع و حذف جزئيات آن ؛در حالي که گاه در چکيده ،ذکر جزئيات يک مدرک علمي اهميتي خاص دارد .

*در خلاصه ،گاه از مهمترين مباحث صرف نظر مي کنند ،اما در چکيده ملزم هستيم که حتماً مهمترين مباحث را منعکس کنيم .

*خلاصه کردن يعني مطلب با مدرکي را براي گروههايي که از لحاظ سني ،ذهني ،علمي و يا فرهنگي در شرايط معيني هستند قابل استفاده کنيم .ولي چکيده براي سهولت در انتخاب و جستجوي مطالب است .

*خلاصه ،از يک کتاب ،گزارش ،يکي از دانشها با بخش معيني از معارف بشري صورت مي گيرد در حالي که چکيده به طور عمده ازمقالات صورت مي گيرد.

منبع: نشريه پايگاه نور ،شماره ۱۲