پژوهه تحقیقات عملی - پژوهه
تحقیقات عملی

اين تحقيقات را بايد تحقيقات حل مسئله يا حل مشکل ناميد و آنها را نوعى تحقيق کاربردى محسوب کرد؛ زيرا نتايج آن مستقيماً براى حل مسئله خاصّ بکار گرفته مى‌شود. تحقيقات عملى نوعاً خصلت محلى و موضعى دارد و معمولاً خاصيت تعميم‌پذيرى زياد ندارد. اين تحقيقات نيز بر داده‌هاى تحقيقات بنيادى تکيه دارند؛ زيرا از معلومات و قوانين آنها استفاده مى‌شود. چون تحقيقات عملى با هدف رفع مشکل انجام مى‌شود، هرکس که با مشکل روبرو باشد مى‌تواند آن را انجام دهد.