پژوهه تحقيقات کاربردى - پژوهه
تحقيقات کاربردى

اين تحقيقات با استفاده از زمينه و بستر شناختى و معلوماتى که از طريق تحقيقات بنيادى فراهم شده براى رفع نيازمندى‌هاى بشر و بهبود و بهينه‌سازى ابزارها، روش‌ها، اشياء و الگوها در جهت توسعهٔ رفاه و آسايش و ارتقاى سطح زندگى انسان مورد استفاده قرار مى‌گيرند؛ براى مثال، استفاده از معلومات و قوانين زيست‌شناسى به بشر اين امکان را مى‌دهد تا راههاى تأمين سلامتى و بهداشت خود را جستجو نمايد. ساخت دارو براى درمان بيمارى‌ها يا توصيه‌هاى بهداشتى و ورزشى جملگى بر پايه تحقيقاتى صورت مى‌پذيرد که به تحقيقات کاربردي معروفند. اين تحقيقات نيز مبادى شناختى خود را از قوانين، نظريه‌ها و نتايج تحقيقات بنيادي، مى‌گيرند.

ذکر اين نکته ضرورى است که به نوعى از تحقيقات کاربردي، تحقيقات توسعه‌اى (research and development) مى‌گويند و هدف آن، بررسى‌هايى است که نشان مى‌دهد چگونه توليد افزايش مى‌يابد يا سازمان توليد گسترش پيدا مى‌کند يا مدل‌ها و روش‌هاى جديد توليد کالا و خدمات چيست. به‌طورکلى هدف اين تحقيقات توسعه و بهبود روش‌ها، ابزار، کالاها با ساختارها است و به همين دليل در زمرهٔ تحقيقات کاربردى قرار مى‌گيرند.

مشخصات تحقيقات کاربردى

از مشخصات تحقيقات کاربردى مى‌توان به موارد زير اشاره کرد:

۱. از نظر زمانى زودتر از تحقيقات بنيادى انجام مى‌گيرند.

۲. درآمدزا هستند و به همين دليل طرفداران بيشترى دارند.

۳. عمدتاً سازمان‌هاى دولتى و خصوصى و کارخانه‌ها ولى گاه دانشگاهها و مراکز تحقيقاتى نيز اين تحقيقات را انجام مى‌دهند.