پژوهه بیان فلسفه های تحقیق در مقاله چقدر مهم است؟ - پژوهه
بیان فلسفه های تحقیق در مقاله چقدر مهم است؟

بسته به رویکرد فلسفی ای که به تحقیق داریم، محتوای مقاله ما هم متفاوت خواهد بود. مثلا اگر رویکرد پوزیتیویستی به تحقیق داریم، در بخش متدلوژی مقاله، بیشتر صحبت از جامعه آماری، ابزارهای اندازه گیری، متدهای آماری، و توجه به جنبه های عینی (Objective) پدیده مورد بررسی داریم. اما اگر نگاه ما به عنوان مثال تفسیرگرایانه (Interpretative) باشد، در بخش متدلوژی، به مباحثی همچون جنبه های معنایی و تفسیری، ابعاد ذهنی (Subjective) پدیده، روش های تفسیر پدیده مورد برسی و نحوه تحلیل تفسیرهای متفاوت را مطرح می کنیم. معمولا در مقالات کیفی، به صورت واضح تر فلسفه تحقیق خودمان را بیان می کنیم. همچنین وقتی که مقاله ما از روش شناسی متفاوتی نسبت به مقالات رایج رشته ما استفاده می کند، تبیین مبانی فلسفی آن ضرورت بیشتری پیدا می کند. اما در بسیاری از مجلات و تحقیق های رایج بین المللی، فلسفه های رایج تحقیق شناخته شده است و فقط کافی ست که به یکی از منابع اصلی آن دیدگاه فلسفی ارجاع بدیم.