پژوهه بانک موضوعات پایان نامه روانشناسی- کلیه گرایش ها - پژوهه
بانک موضوعات پایان نامه روانشناسی- کلیه گرایش ها

 

بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با عزت نفس
رابطه جهت گیری هدف با رضایت زندگی در دانش آموزان
رابطه جهت گیری هدف با عزت نفس در دانش آموزان
بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
رابطه خودتنظیمی یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با عزت نفس
بررسی ارتباط دست برتری با عزت نفس
نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
اثر سبک های شناختی بر مکانیسم های دفاعی
نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در شادکامی دانش آموزان
عوامل موثر بر تنیدگی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی
بررسی رابطه کمال گرایی مثبت و منفی و حل مسائل شناختی
بررسی رابطه سبک های دلبستگی و کاهش علائم افسردگی

بررسی رابطه وضعیت اجتماعی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی رابطه کمال گرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان
رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در شادکامی دانش آموزان
پیش بینی ویژگی های شخصیت با هوش معنوی وهوش هیجانی
رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با کمال گرایی فرزندان
بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با شیوه های مدیریت
رابطه هوش معنوی وهوش هیجانی با سبک های هویت نوجوانان
رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در عزت نفس دانش آموزان
تاثیر آموزش جرات ورزی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان
رابطه بین جو روانی با سلامت عمومی کارکنان …
رابطه عوامل عاطفی و شناختی در عملکردکارکنان
بررسی رابطه باورهای هوشی و سبک های هویت دانشجویان
رابطه باورهای هوشی و سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان
رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت و خلاقیت
رابطه سبک های اسناد(تبیین) با سلامت عمومی
رابطه سبک های اسناد با سبک های هویت
رابطه باورهای هوشی و عزت نفس دانش آموزان
نقش صفات شخصیت و رویکرد یادگیری در سلامت روانی و شادکامی دانشجویان
بررسی رابطه سبک های مقابله و اسناد با شادکامی
بررسی رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با سازگاری فردی- اجتماعی در دانش آموزان
رابطه سبک های دلبستگی و پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی
بررسی سبک های دلبستگی و سبک های هویت
بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دانش آموزان
بررسی رابطه سخت رویی با افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دانش-آموزان
بررسی تاثیر برنامه آموزش مهارت های اجتماعی بر سلامت عمومی دانش آموزان
حافظه کاذب و عوامل موثربر ان( فشارگروهی ، سن و غیره(
اثر اموزش شطرنج بر کودکان ناقص خوان
مقایسه نقش پذیری در کودکان طلاق و گروه کنترل
یادگیری مشارکتی و عوامل موثر بر ان

رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت، سبک های هویت و دینداری‏
مقایسه هوش و رشد اجتماعی کودکان زودرس، کم وزن در تولد و طبیعی‏
ارتباط فعالیت سیستمهای مغزی/ رفتاری و وقایع زندگی با تغییرات ایمنی‌شناختی
بررسی اثر روشهای درمانی و آموزشی سرمشق‌پذیری و تمرین سرمشق‌پذیری و آرمیدگی عضلانی در درمان رفتارهای غیر جرات ورزی و آموزش رفتارهای جرات ورزانه
بررسی اثربخشی روان درمانگری کوتاه‌مدت آموزش خود مهارگیری با و بدون جهت‌گیری مذهبی (اسلامی) بر مهار اضطراب و تنیدگی در سطح دانشجویان
بررسی رابطه میان تحریک طلبی و انگیزه‌های روانی، در دانشجویان
بررسی مقدماتی روایی اعتبار و نرم یابی سیاهه حالت – صفت اضطراب (STAI-Y)
بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دختران متوسطه شهرستان ایلام
حافظه کاذب و عوامل موثربر ان( فشارگروهی ، سن و غیره(
اثر اموزش شطرنج بر کودکان ناقص خوان
مقایسه نقش پذیری در کودکان طلاق و گروه کنترل
یادگیری مشارکتی و عوامل موثر بر ان

 

موضوعات روانشناسی (گرایش عمومی،بالینی و سلامت)
– بررسی نقش ویژگی های شخصیتی کمالگرایی و سخت رویی در بیماران افسرده
– بررسی نقش خشم و نشخوار خشم در بیماران افسرده
– بررسی نقش تعدیل کننده پنج عامل بنیادی شخصیت در میزان اضطراب و افسردگی دانشجویان

– بررسی نقش تعدیل کننده ویژگی های شخصیتی سخت رویی و کمالگرایی در رابطه بین استرس و پاسخ های فیزیولوژیک

– بررسی نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوج های متأهل

– تأثیر آموزش سخت رویی بر میزان استرس ادراکی و موفقیت تحصیلی

– تأثیر سخت رویی بر موفقیت ورزشی و سلامت روانی ورزشکاران

– بررسی اثر بخشی آموزش راهبرد های شناختی وفراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

– رابطه ناگویی هیجانی با سبک های انطباقی و مشکلات بین فردی

– رابطه پایگاه هویت با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان سال اول

– رابطه بین استفاده از مکانیسم های دفاعی و رفتار سازگارانه

– نقش مکانیسم های دفاعی در تعدیل تجربه و ابراز خشم

– تأثیر رواندرمانی گروهی مثبت بر خلق دانشجویان

– مقایسه هوش هیجانی در افراد عادی و افراد مبتلا به افسردگی خفیف

– مقایسه هوش هیجانی و سلامت روانی در دانشجویان/داش‌آموزان ممتاز و غیر ممتاز

· طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی

· طراحی مدلی جهت ارزیابی کیفیت زندگی و سنجش کیفیت زندگی سالمندان با استفاده از مدل طراحی شده

· شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر کیفیت زندگی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP

· بررسی رابطه سلامت روانی و هوش هیجانی در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار

بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت: روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) و سلامت روانی دانشجویان
شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر سلامت روانی دانشجویان
طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغیرهای فردی، خانوادگی، روانشناختی و فراشناختی در سلامت روانی دانشجویان
رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت روانی فرزندان
بررسی رابطه بین مهارتهای اجتماعی و سلامت روانی دانش آموزان
مدلسازی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان
مدلسازی عوامل فرهنگی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان
مدلسازی عوامل اقتصادی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان
میانجی گرهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با سلامت
فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری­ها (مطالعه موردی بیماری خاص)
پاسخ­های رفتاری و هیجانی به بیماری­ها،غربالگری و روش­های تشخیص پزشکی
عوامل روانی گسترش جراحی­های زیبایی، سزارین، مصرف مواد آرایشی و مسائل مبتلا به­جامعه
عوامل روانشناختی مرتبط با انواع اعتیاد
نقش رسانه­ها و فناوری­های جدید در ارتقای سلامت
نابرابریها در سلامت و بیماریها
نقش روان­شناسی سلامت در ارتقای نظام بهداشتی
جنبه­های روان­شناختی ورزش و تغذیه
نقش هیجانات در رفتا­رهای مرتبط با سلامت
مداخلات روانشناختی در پیروی دارویی و درمان بیماریها و ارتقای سلامت
بررسی رابطه عوامل مربوط به خانواده و سلامتی
جنبه های روانشناختی و اجتماعی پیشگیری از بیماریها
معنویت،دین ، فرهنگ و سلامتی
رابطه استرس شغلی و رضایت از زندگی در امدادگران
بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت: روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) و سبک های مقابله ای دانشجویان
رابطه بهداشت روان و بهداشت جنسی با سلامت
رابطه طرح واره های ناسازگاری اولیه و رضایت شغلی
رابطه طرح واره های ناسازگاری اولیه و سلامت روانی دانشجویان
تاثیر روان درمانی بین فردی و گروهی بر درمان افسردگی

· بررسی رابطه سلامت روانی و سبک های مقابله ای در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار

 

 

موضوعات روانشناسی (گرایش عمومی،بالینی)

 

 

– بررسی روابط ساده و چندگانه هیجان خواهی، ناگویی خلقی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد در دانشجویان دانشگاه …

– آنومی فرهنگی و اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر

– آموزش مهارت های اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد

– مدلسازی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر با مولفه های اجتماعی نظیر شغل و سن و جنسیت و غیره

– مدلسازی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر با مولفه های اقتصادی فرهنگی

– بررسی اثر بخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری مدیریت خشم بر خشم و آمادگی اعتیاد

– بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی-رفتاری و حمایتی بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیستیک

– بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه …

– بررسی مشکلات رفتاری برونی سازی شده و نگرش نسبت به مواد در دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان های شهرستان …

– بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و اختلالات شخصیتی در دختران مجرد جوانی که رابطه جنسی دارند.

– بررسی تأثیر آموزش مهارت شیوه های حل مسأله در بهبود شیوه های حل مسأله و پیشگیری از عود در معتادان شهر ….

 

 

موضوعات روانشناسی تربیتی

 

طراحی و تدوین الگوئی جهت زمینه سازی رشد خلاقیت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسی آموزش دوره راهنمائی در ایران
بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت شامل : روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) وآشفتگی روان شناختی دانشجویان
شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر شادمانی
طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغیرهای فردی، خانوادگی، روانشناختی و فراشناختی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان
رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی فرزندان
طراحی الگوئی جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس مدل تیمز۹۹ (TIMSS-R)
طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی
بررسی رابطه بین یادگیری مشارکتی و مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان